Heeze Leende
Beleid & Organisatie
vrijdag15apr2022

“Cultuur in de gemeente moet anders. De Omgevingswet vraagt erom”

IVN Heeze-Leende in het ED:

Zo na de verkiezingen pleiten wij als IVN Heeze-Leende voor een update, of beter een upgrade van de bestuurs- cultuur in gemeentes. Een nieuwe start is daarvoor een goed moment en de Omgevingswet vraagt erom. Daarom tien tips.

We pleiten ervoor dat er in Heeze-Leende meer ingezet wordt op vertrouwen en samenwerking. In deze nieuwe bestuursperiode biedt de invoering van de Omgevingswet daarvoor de ideale kans. Een vernieuwing van de bestuurscultuur sluit goed aan bij de in deze wet beoogde participatie. Verbeter de samenwerking, waardoor vertrouwen kan groeien. We willen niet negatief focussen op minpunten, maar we richten ons liever positief op verbeterpunten. En wij vertrouwen erop dat een nieuw college en een nieuwe raad hier écht werk van maken.

Maak om tot een open relatie en betekenisvolle communicatie te komen alle bijeenkomsten met raadsleden openbaar en geef inwoners, lokale bedrijven en organisaties bij elke gelegenheid bij alle agendapunten de kans om hun bijdrage te leveren. Bouw aan herstel van wederzijds vertrouwen in de relatie met inwoners, lokale bedrijven en organisaties door in te zetten op inzichtelijke, toegankelijke en adequate informatie bij agenda's, notulen, besluitenlijsten, vergunningen en aanvragen daarvoor.

Denkkracht

Om samenwerking te verbeteren is het nodig in eerste instantie inwoners, lokale bedrijven en organisaties te vragen om samen met de eigen medewerkers hun expertise en denkkracht in te zetten voor ontwikkeling van nieuw beleid in plaats van bureaus in te schakelen. Benut het vrijkomende budget voor facilitering, begeleiding en ondersteuning van dit proces. En schakel pas externe expertise in, als helder is dat we er samen niet uit komen.

Voor een volwaardige participatie zijn heldere spelregels nodig met richtlijnen voor de rapportage aan de raad voor de organisatie door een initiatiefnemer van de dialoog met omwonenden, omliggende bedrijven en belanghebbende organisaties. De regeldichtheid kan minder door serieus werk te maken van inhoudelijke vereenvoudiging, begrijpelijkheid van taalgebruik, gebruiksvriendelijkheid van formulieren en verkorting van procedures.

Lever maatwerk door in te zetten op richtinggevend beleid op hoofdlijnen en benoem daarbij heldere kaders, criteria en de bandbreedte van normen die bij afwegingen gehanteerd zullen worden met het oog op het mogelijk maken van maatwerk. Ben duidelijk over prioriteiten door duidelijk te maken dat bij afwegingen en keuzes in alle gevallen het meeste gewicht wordt toegekend aan gezondheid, veiligheid, welbevinden, duurzaamheid en biodiversiteit.

Voortrekkers

Om tot een dienstverlenende houding te komen is het nodig binnenshuis te investeren in de omslag van een verkokerde, op regels gerichte ambtelijke bureaucratie naar een op dienstverlening gerichte dynamische organisatie van samenwerkende voortrekkers, gidsen en coaches. Nabije service en ondersteuning zijn te bereiken door voor elke kern een vaste medewerker aan te stellen die als gids geraadpleegd kan worden en die inwoners, lokale bedrijven en organisaties met vragen, problemen en plannen wegwijs maakt in de regelingen en ondersteuning biedt bij het doorlopen van procedures.

Lerende organisatie

Tot slot is het nodig een lerende organisatie te worden. Dit kan door structureel ruimte te reserveren in alle agenda's om met alle betrokkenen dit ontwikkelingsproces periodiek te evalueren, eventuele tekortkomingen te ondervangen en mogelijke verbeteringen door te voeren.

Ben Pollmann, voorzitter IVN Heeze-Leende

Petra Leeuwestein-Verbeek, secretaris IVN Heeze-Leende.