Heeze Leende
Overig
maandag08jan2018

10-punten plan voor een leefbaar dorp

IVN geeft 10 speerpunten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen:

  1. Creëer bloemrijke bermen en akkerranden met kruiden en inheemse besdragende planten.
  2. Besteedt extra aandacht voor de vele zandpaden, die onze gemeente rijk is.
  3. Beperk het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw zoveel mogelijk.
  4. Maak landschap het leidend principe in nieuwe omgevingsplannen.
  5. Zorg voor bescherming en herstel van natuur en cultuurlandschap en voeg waar mogelijk nieuwe natuur toe
  6. Stel duurzaamheidsvoorwaarden aan het verpachten van gemeentegronden voor landbouw.
  7. Zorg spoedig voor beter toezicht en meer handhavingscapaciteit
  8. Zorg voor voldoende beplanting rondom wegen om fijnstof af te vangen en stel een milieuzone in om de luchtkwaliteit in dichtbevolkte gebieden te verbeteren.
  9. Beperk de vergunningverlening voor nieuwe of uitbreiding van bestaande veeteeltbedrijven en mestverwerkingsinstallaties in de gemeente.
  10. Betrek bewoners en belangengroepen in een vroegtijdig stadium bij beleid en vergunningverlening waar natuur en milieu een rol in spelen.