Milieu- en Landschapsbehoud

Wat doet de werkgroep?

De werkgroep signaleert ontwikkelingen die zich in het landschap voordoen en reageert daarop. Zij beoordeelt bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De werkgroep wint informatie in en stelt zo nodig bezwaarschriften op en biedt deze aan de gemeente aan. De werkgroep vergadert één keer per maand. Daar worden de laatste ontwikkelingen besproken en taken verdeeld.

Het is boeiend en vooral nuttig werk. Om mee te kunnen doen is het belangrijk dat je betrokken bent bij milieuzaken en ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente volgt.

Het contact met de gemeente

Contact houden met de politiek en ambtenaren is essentieel. Om effectief te zijn, moeten we op tijd op de hoogte zijn van plannen op het gebied van o.a. bouw en infrastructuur.

We overleggen twee keer per jaar met de wethouder en wat vaker met ambtenaren. Via ronde tafelgesprekken, raadsvergaderingen en klankbordgroepen heeft de werkgroep inbreng in het beleid.

Hoe werkt de werkgroep samen met andere organisaties?

De werkgroep heeft regelmatig contact met o.a. Brabants Landschap, het Waterschap, de Milieufederatie, Stichting Brabants Burgerplatform en het ZLTO.

Voorbeelden van recente zaken die opgepakt zijn:

  • Inbreng in regionaal wilde zwijnenbeleid (‘zwijnentafel’)
  • Advies geven over vergroting biodiversiteit in de gemeente
  • Herinrichting en behoud openbaar groen in de nieuwe wijk Kloostervelden.
  • De verkeerssituatie in de gemeente
  • Reageren op aanleg randweg en bouw van De Bulders
  • Deelname aan overleggen rond duurzaamheid en energietransitie
  • Advies geven over bestrijding eikenprocessierups
  • Monitoring invloed intensieve veehouderij op woonklimaat en natuur
  • Monitoring ontwikkelingen op Poort43: de mestvergister

Contact:

Henk Groenemans – h.groenemans@hotmail.com

Sandra de Haan – sandra.comics@gmail.com