Hardenberg-Gramsbergen
IVN
dinsdag17mei2022

Ledenvergadering

Aan alle leden van IVN Hardenberg Gramsbergen

Dinsdag 17 mei is er de ledenvergadering lokatie LOC Hardenberg Parkweg 1A aanvangtijd 20.00 uur

Agenda

opening

verslag ALV

jaarverslagen

financieel stand van zaken

benoeming kascontrolecommissie

jubilarissen

bestuursverkiezin en toekomst afdeling

sluiting