Duurzaamheid: tips voor natuurgidsen

Hieronder vind je tips over hoe natuurgidsen het thema duurzaamheid op een toegankelijke manier kunnen invoegen in hun excursies.

  • Bespreek tijdens een excursie eens het verband tussen allerlei biologische kringlopen die zonder enige verspilling verlopen (bijvoorbeeld de koolstofkringloop) en kringlopen die door mensen worden gereguleerd en die met veel verspilling verlopen (bijvoorbeeld de voedselkringloop). Wat leert de natuur de mens? Lees voor inspiratie de rubriek eye-openers onder Duurzaamheid. 
  • Loop met de deelnemers van je excursie een route waar je zwerfafval verwacht. Laat ze voorafgaand schatten hoeveel stuks zwerfafval ze denken te vinden. Wandel dan bijvoorbeeld 1 kilometer langs de route en verzamel het afval (grijpers en/of handschoenen (geen plastic) meenemen). Bepaal in hoeverre de schatting overeenkomt met de werkelijkheid. Breng een discussie op gang. Hoe kan zwerfafval gereduceerd worden?
  • Loop met een aantal deelnemers over een wat drassig/ licht modderig pad. Wijs op de voetstappen in de modder. Vergelijk de voetstappen met de ecologische voetprint. Laat de deelnemers teruglopen met de opdracht om - met enige lenigheid en moeite - hun voetstappen letterlijk te verkleinen. Start dan een korte discussie hoe je in het alledaagse leven - met enige lenigheid van geest en moeite - je ecologische voetafdruk kunt verkleinen. Wijs op websites die ieders persoonlijke ecologische voetafdruk in kaart brengen.
  • Koppel natuurweetjes aan klimatologische veranderingen. Bijvoorbeeld. Waarom bloeien planten vaak 2 keer. Waarom hebben we meer mossen en korstmossen? Waarom komen bonte vliegenvangers te laat aan? Wat verklaart de komst van broedende Bijeneters? Waarom floreert Pijpestrootje? Waarom gaat het slechter met sommige (veeleisende) vlindersoorten?

Melig Takmos (Ramalina farinacea)