Haaksbergen
Beleid & Organisatie
woensdag25jan2017

Ledenconferentie IVN Nederland IVN 2021

Zaterdag 21 januari zijn Harry Maathuis en ondergetekende naar de Ledenconferentie in de Marienhof in Amersfoort geweest.

IVN Nederland heeft een concept meerjarenplan gemaakt. Het plan is tot stand gekomen op basis van de ledenenquête IVN2021, de bereikmeting 2015, studiedagen, bijeenkomsten en gesprekken in het land waaraan vrijwilligers, beroepskrachten en externen deelnamen.
Het pdf-bestand van dit concept meerjarenplan kan men vinden op de IVN site:   meerjarenplan_ivn_2021_concept.pdf
In dit plan zijn doelen gegeven, die men hoopt in 2021 bereikt te hebben. De onderwerpen in dit plan zijn:

  • Natuur en Duurzaamheid
  • Kind & Natuur
  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur in de buurt
  • Natuur en Recreatie
  • Educatie
  • Communicatie & Fondsenwerving
  • Vrijwilligersbeleid
  • Organisatie

Deze conferentie begon om 10.00 uur en duurde tot 16.00 uur en had tot doel om het concept meerjarenplan nader van opmerkingen, commentaar en aanvullingen te voorzien.
In de ochtend was een “stellingen discussie” en “dialoogrondes” in de middag.

De voorzitter van IVN Nederland Kees de Ruiter heette de ca. 110 IVN leden hartelijk welkom. Daarna was het woord aan Marc van den Tweel algemeen directeur van Natuurmonumenten over “Uitdagingen van de natuurbeweging op weg naar 2020”. Bij Natuurmonumenten heeft een zelfde soort traject gelopen waar nu IVN Nederland mee bezig is. Bij Natuurmonumenten heeft dat onder meer geresulteerd in een organisatie aanpassing.

Vervolgens werden er diverse stellingen gegeven waar wij als IVN leden met stemkastjes onze mening over konden geven.

Na de lunch kon men in diverse groepjes over 9 verschillende onderwerpen een inbreng hebben. Bij elk onderwerp stond iemand van IVN Nederland, die de opmerkingen noteerde. De opmerkingen uit de stellingendiscussie en de opmerkingen, die gemaakt werden tijdens de dialoogrondes, worden meegenomen in het definitieve meerjarenplan wat wordt vastgesteld in de Landelijke Raad van IVN Nederland op 18 maart.

De conferentie werd afgesloten met een afscheidsdrankje.

IVN Nederland is erg actief en hoopt door dit plan dat de diverse afdelingen dit op gaan pikken. IVN Nederland zal de afdelingen tijdens de uitvoering actief steunen.

Als IVN Haaksbergen kan van deze ondersteuning ook gebruik gemaakt worden.

Al met al een zinnige bijeenkomst wat duidelijk heeft gemaakt waar IVN Nederland voor staat en waar men naar toe wil.

Gerit van der Lee