Haaksbergen
Water
dinsdag26jan2021

Een nieuwe Buurserbeek

 

Ontwikkelingen op het landgoed Het  Lankheet.

In 2017 werd  in een samenwerkingsverband tussen Het Lankheet, de Provincie Overijssel,het Waterschap Rijn en Ijssel  en Rijkswaterstaat  een ontwikkelingsplan opgesteld voor de Buurserbeek voor het beektraject  Haaksbergen- Rietmolen met als naam "Een nieuwe Buurserbeek". 

Wat er beschreven stond voor de situatie op het Lankheet waseigenlijk een teruggang naar de situatie van voor 1937 , het jaar van de normalisatie ( lees kanalisering ) van de Buurserbeek.

Dankzij de gelden die Rijkswaterstaat beschikbaar stelde  voor compensatie van verdwenen natuurwaarden en goed onderhandelen met vooral diaconie en goed overleg met pachters slaagde het Lankheet erin om zo'n 17 hectare grond vrij te maken voor extensief beheer.

Klimaatbuffer door aanpassingen van de Buurserbeek.

Vanaf de Veddersbrug  de Veddersweg oplopend valt er het nodige te zien. Aan de westzijde is de zuidelijk kade van de beek afgegraven en zijn er in de noordelijke kade ( Het Assink) onderbrekingen gegraven. Dit alles met het doel dat in tijden van  grote wateraanvoer de beek de bossen kan overstromen. Ook bij de Lankheterbrug  is een afsluiter in de zuidkade aangebracht om ook de  daarachter liggende gronden  te kunnen laten overstromen. Want door de aanleg van meanders en de verondieping en versmalling van de beek is de  waterafvoerende capaciteit  van de Buurserbeek verminderd en moet men de overmaat aan water wel opslaan waar het geen overlast geeft, dus de bossen en de aan de landbouwbestemming onttrokken graslanden op het Lankheet. Zo is  van dit stuk van het beekdal een effectieve  klimaatbuffer gemaakt. Hoe vaak deze overstromingen plaats zullen vinden is niet uiteraard niet bekend, maar men verwacht wel meer perioden met veel of juist weinig neerslag als gevolg van de klimaatsverandering.

Kruidenrijke hooilanden.

Het toekomstig beheer van de graslanden  rondom de Veddersweg is  gericht op het ontstaan van bloem of kruidenrijke hooilanden  met een grote  diversiteit aan planten, vogels en insecten. De wandelaar treft hier een stelsel van geulen in de graslanden aan.

DSC02706.JPGVia deze geulen kan er een relatief precieze bevloeiïng plaats vinden door het gebruik van de alom aanwezige afsluiters en op niveau van de geulen met zogenaamde vloeimessen. Een vloeimes is een soort spade waarmee de geul kan worden afgesloten.Uiteraard zal er ook geoogst worden, maar dit alleen ten behoeve van biologische veeteelt. Let in dit verband ook op het ingenieuze stelsel van greppels , waarmee de het waterbeheer ondersteund kan worden.

Bodemprofiel

Wat er verder te zien valt zijn een verhoging ter bescherming van de woningen aan de Veddersweiden , de glooiende oevers van sommige waterafvoeren ( biotoop voor amfibieën).

dsc02706.jpgDaarnaast de  grondstructuur ( bodemprofiel ) van  de - nu nog  - strak aflopende wanden van de nieuw gegraven beek.Kortom er is daar bij de Veddersbrug veel  gebeurd wat het voor ons toch al zo waardevolle Lankheet nog aantrekkelijker maakt.
 

  • Tekst en foto's: R. Remmelts