ANBI Gegevens

Gegevens ANBI

Naam van de Instelling: IVN Grave

RSIN-nummer KVK: 009351541

 

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. 

IVN Grave is zo'n instelling. Deze vereniging heeft ten doel binnen het gebied van de gemeente Grave:

a. ertoe bij te dragen dat de bevolking zich bewust wordt van de relaties tussen de mens, zijn cultuur en de levende en niet-levende omgeving,

b. mogelijkheden te scheppen voor het tot stand komen van deze bewustwording via zelf beleven, zelf ontdekken en kennis verrijken;

c. te bevorderen dat mensen, in het algemeen en met name ook zij die geroepen zijn tot besluitvorming in colleges, instanties en welke overheidsorganen dan ook, op grond van deze bewustwording gemotiveerd kunnen kiezen voor de wijze waarop nu en in de toekomst behoud en verbetering van de kwaliteit van natuur en milieu tot uitdrukking worden gebracht in hun handelen.                    

d. een bijdrage te leveren tot hun ontwikkeling van natuur- en milieubesef, hetgeen wil zeggen dat mensen zich medeverantwoordelijk voelen voor en in harmonie wensen te leven met de andere levende wezens en de stoffelijke wereld; 

e. zoveel mogelijk mensen die de hiervoor genoemde doelstellingen onderschrijven de gelegenheid te verschaffen als werkende leden deel te nemen aan de activiteiten van het IVN;

f. daadwerkelijk mee te werken aan de bescherming van de natuur en het landschap door onnodige verontreiniging en vernieling te bestrijden;

g. verenigingen, stichtingen of andere rechtspersonen die werkzaam zijn op het gebied van natuur-, landschap- of milieubescherming te adviseren, te ondersteunen of er metterdaad mee samen te werken.