Over Goeree Overflakkee

IVN Goeree-Overflakkee IVN ontstond op 21 mei 1960 als Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (Vereniging van Natuurwachten en Natuurgidsen). Dit instituut kwam tot stand als opvolger van de Bond tegen Verontreiniging van Stad en Land (opgericht 25 maart 1939). In die bond ontstonden de eerste natuurwachten: leden en vrijwilligers die in het veld waakten tegen natuurvernieling. Na de tweede wereldoorlog, in 1948, vernieuwde de bond zich. Nu onder de naam Bond voor Natuurbeschermings-wachten, de directe voorloper van het IVN.

Met de totstandkoming van het I.V.N. (toen nog met puntjes) werd bewust gekozen voor een andere lijn: meer aandacht voor ‘wat wel mag’ dan voor het ‘verbod’. In het I.V.N. Werkte vanaf dat moment de grote groep gemotiveerde vrijwilligers vooral preventief. Geen correctie meer, maar educatie. In de tweede helft van de jaren zestig kwamen de eerste beroepskrachten bij het IVN in dienst. Later gevolgd door consulenten voor het jeugd- en jongerenwerk en voor de jongerenkampen. De IVN-historie: een ontwikkeling van natuurbescherming naar natuur- en milieueducatie.

WAT DOEN WIJ?
Een actieve natuur- en milieuvereniging op Goeree-Overflakkee, die door natuurexcursies, het aanbieden van cursussen en ledenactiviteiten jong en oud op een aansprekende manier betrekt bij de natuur, milieu en landschap in de eigen leefomgeving. Actieve beleving speelt daarbij een belangrijke rol. Op deze manier draagt IVN Goeree-Overflakkee bij aan een duurzame samenleving. Omdat we met name inzetten op educatie, onderscheiden wij ons van andere natuur- en milieuorganisaties. Het IVN richt zich op mensen en biedt hen de mogelijkheid hun kennis ver te verruimen op het gebied van natuur en milieu.

NATUUREXCURSIES
Goeree-Overflakkee heeft prachtige natuurgebieden, die zeker een bezoek waard zijn. De IVN- natuurgidsen heten u namens Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer of Zuid-Hollands Landschap welkom.

JEUGDEXCURSIES
Waterdiertjes zoeken, korren in zee, braakballen pluizen etc. De jeugdwerkgroep organiseert elke twee maanden een leerzame én vooral leuke jeugdactiviteit. Oók voor scholen!

KINDER- EN FAMILIEFEESTJES
Samen met vriendjes en vriendinnetjes of familie de natuur in. Bijvoorbeeld strandjutten of een spannende speurtocht. Een leuk, spannend en leerzaam feestje!

LEDENACTIVITEITEN
Maandelijkse wandelexcursies met een thema op Goeree-Overflakkee of soms daarbuiten. Leerzaam, gezellig en een prima manier voor een eerste kennismaking met het IVN.

EDUCATIE
IVN organiseert regelmatig cursussen om uw kennis te verdiepen of om zelf als gids actief in de natuur te worden.

ONDERZOEK & INVENTARISATIE
Van onder andere flora en mossen op locatie ter verbetering van de natuurwaarden in deze gebieden.

NATUURKOFFERS
Met deze koffers wordt de natuur van buiten naar binnen gebracht. Een koffer vol ideeën voor een natuurpresentatie of speciale activiteit in verzorging- of verpleeghuis.

LIDMAATSCHAP
Vragen of interesse over de activiteiten van IVN afdeling Goeree-Overflakkee? Of wilt u zelf actief worden bij onze vereniging?
Voor € 17,00 per jaar kunt u ons werk ondersteunen als lid. Binnen het gezin nog meer leden, dan kost dit € 3,00 per gezinslid.
NL28 RABO 0342 0768 41 t.n.v. I.V.N. Goeree-Overflakkee
Opgeven als lid kunt u door een e-mail te sturen naar:
secretaris@ivn-goeree-overflakkee.nl, o.v.v. naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer.

De vereniging IVN, afdeling GO is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40324656/ IVN afd. Goeree Overflakkee

WAT DOEN WIJ MET UW GELD?
Naast de verplichte afdracht aan de landelijke IVN-organisatie, proberen we de algemene kosten zo laag mogelijk te houden. Op deze manier kunnen we uw bijdrage inzetten voor:

WAT KRIJGT U ER VOOR TERUG?

BESTUUR EN CONTACTADRESSEN

VOORZITTER / ORGANISATOR IVN-LEDENACTIVITEITEN:
Anne Marijke Elema,
0187-486945,
Email: voorzitter@ivn-goeree-overflakkee.nl

SECRETARIS / COORDINATOR GIDSACTIVITEITEN:
Hans de Visser, 
0187-491184,
Email: secretaris@ivn-goeree-overflakkee.nl

PENNINGMEESTER:
Annemarie Mewe,
06-29391501,
Email: penningmeester@ivn-goeree-overflakkee.nl

BETUURSLID EN COORDINATOR JEUGDACTIVITEITEN:
Eleonor Vroegindeweij,
0187-602683
email: jeugdwerkgroep@ivn-goeree-overflakkee.nl

WEBMASTER:
John van der Knaap
email: webmaster@ivn-goeree-overflakkee.nl

 

OMGANGSREGELS
IVN-afdeling Goeree-Overflakkee heeft om problemen te voorkomen vastgesteld hoe we met elkaar en anderen willen omgaan. Hier vindt u de uitgangspunten.
Omgangsregels IVN-afdeling Goeree-Overflakkee (vastgesteld in de ledenvergadering van 5 maart 2016):

  1. De IVN-afdeling staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor deze omgangsregels, zoals we die binnen onze IVN-afdeling hanteren.
  2. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: geweld, agressie, bedreiging, discriminatie, pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Al deze vormen van ongewenst gedrag kunnen een fysieke, psychische of verbale uitingsvorm hebben. Ook ongewenste aandacht, discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende opmerkingen of grappen – mondeling of schriftelijk – worden als ongewenst gedrag beschouwd.
  3. Ongewenst gedrag wordt binnen de IVN-afdeling niet getolereerd. Dit geldt voor IVN-vrijwilligers en voor deelnemers aan IVN-activiteiten. Hierbij gelden dezelfde normen en waarden die binnen de Nederlandse samenleving als ‘normaal’ worden beschouwd. Alle betrokkenen worden geacht elkaar met respect voor eigenwaarde te benaderen en te behandelen.
  4. De IVN-vrijwilliger accepteert geen ongewenst gedrag van deelnemers of collega-vrijwilligers en neemt zelf geen initiatief tot ongewenst gedrag naar anderen.
  5. Iedere IVN-vrijwilliger heeft het recht om deelnemers die zich schuldig maken aan ongewenst gedrag onmiddellijk uit te sluiten van verdere deelname aan de betreffende IVN-activiteit.
  6. Het bestuur is gerechtigd om een IVN-vrijwilliger wegens ongewenst gedrag te royeren als lid. Zo kan het bestuur ook iemand die aan een IVN-activiteit deelneemt uitsluiten van verdere deelname, indien hij of zij zich schuldig maakt aan ongewenst gedrag tegenover IVN-vrijwilligers of andere deelnemers.
  7. In geval van ongewenst gedrag, kan de IVN-vrijwilliger, of de deelnemer van een IVN-activiteit – als slachtoffer (c.q. ouder/verzorger) of getuige – daarvan melding maken bij een van de bestuursleden van de IVN afdeling.
  8. In ernstige gevallen wordt in overleg met het slachtoffer aangifte gedaan bij de politie. In overleg met het slachtoffer neemt het bestuur gepaste maatregelen. Dit kan in de vorm van een gesprek, waarschuwing, berisping, royement of ontzegging van toegang. Het slachtoffer en de melder worden geïnformeerd over de wijze waarop de melding of klacht is afgehandeld door het bestuur.
  9. Het bestuur draagt er zorg voor dat IVN-vrijwilligers de inhoud van deze omgangsregels kennen. Ook zorgt het bestuur ervoor dat deelnemers aan IVN-activiteiten van deze regels kennis kunnen nemen.
  10. Zo vaak als nodig, maar ten minste één keer in de drie jaar worden deze regels geëvalueerd door het bestuur en zo nodig bijgesteld.

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat we door mensen zelf in aanraking te brengen met de natuur, zij zich pas écht bewust worden van de waarde ervan. Daarom laten wij jong en oud de natuur van dichtbij beleven.