Geldrop
Vogels
woensdag07apr2021

Inventarisatie Buitengebied Gijzenrooi

Vogelwerkgroep IVN inventariseert buitengebied Gijzenrooi

De stichting Brabants Landschap beheert als natuurorganisatie het overgrote deel van de Gijzenrooijsche Zegge en de Stratumse Heide. Onlangs zijn nieuwe delen aan dit beschermde natuurgebied toegevoegd. Een aantal paddenpoelen is aangelegd en vele duizenden bomen en struiken zijn inmiddels bijgeplant. Tijd voor een  nadere analyse van de vogelstand in het vernieuwde gebied.

Toen de ons welbekende boswachter Mari de Bijl een  beroep op het IVN deed om een bijdrage te leveren aan nader onderzoek naar de broedvogels van het gehele gebied was de wil wel aanwezig. Maar onduidelijk was nog wat in feite verlangd werd.  Tien jaar geleden was al eens een deel van het Geldropse Gijzenrooi geïnventariseerd. 

Inventariseren is een serieuze zaak daarom is een goede voorbereiding geboden. Aan de slag dus.
Het totale gebied heeft een omvang die door de Vogelwerkgroep alleen niet te belopen is. Ook vogelwerkgroepen uit Veldhoven en de KNNV (vereniging voor veldbiologie) waren bereid  mee te tellen. Gekozen werd voor de officiële BMP-methode (Broedvogel Monitoring Project) van Sovon (Vogelonderzoek Nederland).  Aan de telling is zelfs een heuse coördinator toegevoegd.

Het gehele gebied moet vooraf worden aangemeld bij Sovon. De grenzen worden nauwkeurig bepaald. Het totale  inventarisatiegebied is  ingedeeld in zeven deel-telgebieden. IVN Geldrop kreeg het telgebied van de Gijzenrooijseweg naar Riel toegewezen, zeg maar het Geldropse deel van Gijzenrooi. Een omvangrijk deel-telgebied, dat door een groep niet te belopen is. In totaal elf leden van de Vogelwerkgroep wilden in twee telgroepen wel aan de slag.

Tien keer nauwkeurig registreren
In totaal moet het gebied tien keer intensief worden bezocht, bij zonsopkomst en twee keer in de avonduren. De bedoeling is om de vindplaats van een vogel exact op de kaart aan te geven. Iedere vogel heeft een afkorting. Bijvoorbeeld  GG is geelgors, G is groenling en roodborst wordt aangegeven met R. Verder moet nog een code worden toegevoegd. Was de vogel alleen, was het een mannetje of vrouwtje, of een paartje, was er sprake van territoriumgedrag, verzamelde hij nestmateriaal of waren er nesten of jongen. Al deze gegevens moeten per bezoek digitaal worden verwerkt, waardoor een doorlopend inzicht ontstaat in de ontwikkeling van de broedvogels.

De start was somber. Overvloedige regen in de eerste week van maart  maakte het onmogelijk om aantekeningen te maken. Bij de eerste bezoeken was het gebied kleddernat. De volgende dag kon de pret opnieuw beginnen.

In het begin was duidelijk dat wintergasten als koperwieken, kramsvogels en sijsjes niet tot de broedvogels horen. Ze worden wel gemeld maar uiteindelijk niet in de broedvogelmonitoring opgenomen.

Vogelzang bij zonsopgang
De standvogels laten als eerste hun aanwezigheid horen. Heggenmus, roodborst, vink, winterkoning, geelgors  en mezen zingen half maart al volop. Als eerste zomergast meldde de tjiftjaf zich, spoedig gevolgd door de roodborsttapuit. Naarmate de temperatuur stijgt zullen meer zomergasten zich gaan melden.

De eerste drie tellingen en een avond houtsnippentelling zitten er eind maart al op. Bij zonsopgang starten we en dat geeft een bijzonder gevoel om de dag te zien beginnen. De merel begint prompt als eerste met zingen.

Eindrapport in de maak
We gaan de komende weken verder intensief aan de slag om de inventarisatie af te ronden. Hopelijk is het parcours dan beter begaanbaar. Het resultaat zal na afloop van de inventarisatie met een eindrapport openbaar worden gemaakt.

En nu maar hopen dat bij het interpreteren van de gegevens de juiste naam van de vogel bij de afkorting wordt gezet. De spotvogel is bijvoorbeeld Sv. Stel dat een spotvogel wordt opgemerkt terwijl deze zingend overvliegt en de digitale verwerker dit verkeerd interpreteert: Overvliegende zingende Struisvogel. Het zal de betrouwbaarheid van de inventarisatie niet ten goede komen. We blijven dus attent.              

Een enthousiaste teller. 

De foto is gemaakt door Sandy Mollen