Eijsden
Overig
Op
zaterdag17jun201708:30

Krijtfossielen zoeken in ENCI-groeve

IVN Eijsden

Krijtfossielen zoeken In ENCI-groeve

Maximum aantal deelnemers: 15. Vooraf melden bij Harry Fekkers (harry@fekkers.nl) met naam, adres en tel nummer. Elke deelnemer wordt gevraagd een verklaring van accoordbevinding “Algemene instructie en voorwaarden deelname excursies” van de NGV te ondertekenen. Voor deelnemers onder de 18 jaar is de handtekening van ouder of voogd nodig. Kinderen onder de 12 jaar worden niet toegelaten.

Aanwezig zijn om uiterlijk 8:40 bij het Bezoekerscentrum zodat we gezamenlijk de groeve in kunnen gaan.

Iedereen moet bij zich hebben:

 • een helm
 • een gekleurd hesje
 • stevige schoenen
 • identiteitskaart

en natuurlijk:

 • regenjas
 • stevige hamer of geologenhamer
 • beitel(s) en/of krabbers
 • plastic zakjes met gripsluiting
 • krantenpapier
 • drinken
 • eten

De leiding berust bij Dr. Wiel Schins, voorzitter van afdeling Limburg van de Nederlandse Geologische Vereniging. Die geeft uitleg, instructies en houdt toezicht op de veiligheid. Hij zal de meeste fossielen kunnen identificeren.

Aanspreekpunt voor IVN-ers is Harry Fekkers

Er is een ENCI veiligheidsbegeleider bij.

Allen verlaten gezamenlijk de groeve om 13:00, dus uiterlijk om 12:30 de zoekplek verlaten. Als iemand eerder weg wil of moet, dan melden bij Wiel Schins omdat de poort opengemaakt moet worden door de ENCI beveiligingsbegeleider.

Algemene informatie

zaterdag 17 juni 2017 - 08:30 tot 13:00
Locatie: 
ENCI-groeve
ingang bij het (nieuwe) Bezoekerscentrum (dus niet bij de slagboom van de ENCI zelf)
Nederland
Extra Informatie: 

Tekst accoordbevinding:

Ondergetekende, is zich ervan bewust dat deelname aan de excursie in de groeve van ENCI BV op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico geschiedt.

De Nederlandse Geologische Vereniging en de Ned. Geologische Vereniging afd. Limburg alsmede ENCI BV zijn niet aansprakelijk c.q. niet gehouden tot vergoeding van schade ontstaan door, tijdens of bij gelegenheid van de deelname aan deze excursie.

Ondergetekende verklaart persoonlijk te zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA) en verklaart zich akkoord met de “Algemene instructie en voorwaarden deelname excursies” zoals hieronder geciteerd:

Aan het bezoeken van groeves, mijnstortplaatsen en andere excursielocaties zijn risico’s verbonden. Er zijn diepe afgronden, er is kans op vallend gesteente en schuiven van steenmassa’s en er staan machines en ander materieel. Daarom mogen deelnemers aan excursies bijvoorbeeld niet tegen wanden klimmen en zich niet onder overhangend gesteente bevinden. Verder dienen zij een veilige afstand houden (5 meter) tot de afgronden en in het algemeen maximale voorzichtigheid te betrachten rond zichzelf. Bij wanden moet een afstand van minimaal 5 meter in acht worden genomen, bij wanden hoger dan 5 meter een afstand gelijk aan de hoogte van de wand. Zij mogen zichzelf en andere deelnemers niet in gevaar brengen. Deelnemers aan de excursie dienen zich strikt te houden aan de aanwijzingen van de excursieleiding, zulks op straffe van verwijdering uit de excursie.

Contactpersoon: