Lid worden van IVN Eemland

Lid van IVN Eemland

IVN Eemland is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk en is erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Wilt U ons helpen mensen bewust te maken van de natuur in Eemland?
Dat kan op twee manieren:  actief lid worden of een schenking doen.

Lid van onze vereniging: vrijwilliger die zich inzet voor de natuur, meestal in een van onze werkgroepen.

Leden ontvangen onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarnaast krijgen zij het blad Mens en Natuur van de landelijke vereniging IVN.

Giften

Ook giften zijn zeer welkom. U kunt onze activiteiten steunen door een schenking te doen. Bijvoorbeeld als u erg genoten hebt van een lezing of wandeling.

Aanmelding en opzegging

U kunt u aanmelden als lid via het aanmeldingsformulier IVN EemlandU ontvangt een ontvangstbevestiging van de ledenadministratie.

Opzeggen van het lidmaatschap voor het komende jaar moet vóór 1 december van het lopende jaar bij de secretaris of de ledenadministratie worden gedaan. 

Het verenigingsjaar en het lidmaatschapsjaar lopen van 1 januari tm 31 december.

Contributie

Per 1 januari 2016 (ongewijzigd t/m 2022) gelden de volgende tarieven:
Lidmaatschap actieve leden: €20,00
Huisgenootlid: € 5,00 
Jeugdleden: € 5,00
NB. De jeugdleden van afdelingen ontvangen niet het landelijk blad Mens en Natuur.

Betaling

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer
IBAN NL49  INGB 0002 5759 43 ten name van IVN Eemland te Soest
U kunt ook betalen via automatische incasso door  een  machtiging te ondertekenen en op te sturen naar de ledenadministratie (zie het formulier).

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie: stuur een e-mail  naar secretaris@ivn-eemland.nl

Privacy

Klik hier voor het privacybeleid van IVN Eemland