Informatie voor actieve leden

Verzekeringen IVN in het kort

IVN Verzekeringen in het kort

Privacy

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.  Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Ook IVN is verplicht een plan te maken voor leden en donateurs: welke persoonsgegevens van vrijwilligers, leden en donateurs worden bewaard en op welke wijze.
Het privacystatement van IVN staat op IVN.nl/privacy-statement. Dat geldt ook voor IVN Eemland, zolang de afdeling nog geen eigen versie heeft.
 

IVN Landelijk Bestuur en organisatie, Jaarverslag en jaarplan:

https://www.ivn.nl/over-ivn
 

Huisstijldocumenten:

https://www.ivn.nl/huisstijldocumenten-afdelingen
 

De IVN Winkel

https://winkel.ivn.nl/
 

Ontheffing Flora- en Faunawet

IVN heeft een tijdelijk ontheffing van de (inmiddels ingetrokken) Flora- en faunawet, ook geldig voor de afdelingen. Deze ontheffing geldt alleen voor activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie voor zover het betreft: het vangen, bemachtigen en met het oog daarop opsporen van beschermde inheemse amfibieën, reptielen, vissen, kevers en libellen met behulp van schepnetten en amfibieënfuiken en het verstoren van voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen van genoemde diersoorten in Nederland. De ontheffing loopt tot 28 mei 2020. Wanneer de afdeling activiteiten organiseert dragen de organiserende leden een persoonlijke op naam gestelde ontheffing bij zich.

Klik hier voor het downloaden van de ontheffing:

konijn in herfstblaadjes

foto konijn: Ineke Bergefurt