Organisatie

BESTUUR afd. IVN Eelde-Paterswolde 

       
Voorzitter Leo Stockmann glstockmann@hotmail.com 050-3095304
Secretaris Vacature secr.ivnep@gmail.com  
       
Penningmeester Henk von Eije hvoneije@gmail.com 050-3092973
   

NL59 INGB 0000 8202 57 

 
Lid Aafke Pot-Ellen AafkeEllen@gmail.com 050-3095518

Het lidmaatschap kost sinds 2020 €22,- per jaar.  Deelnemers aan de jeugdclub van 9-12 jaar betalen 20 euro. Huisgenootleden betalen €10,- en donateurs €12,-.

ING-bankrekeningnummer:
NL59 INGB 0000 8202 57 ten name van IVN-Eelde/Paterswolde

Wij zijn een ANBI vereniging (Met als RSIN nummer: 815292892). De financiele informatie vindt u hier; de bestuuractiviteiten over 2018 en de planning voor 2019 hier. Door de coronacrisis is het jaarverslag over 2019 nog niet goedgekeurd. Het verslag komt ter goedkeuring in de algemene ledenvergadering, zodra deze veilig kan worden gehouden. Het verslag over 2019 en de planning voor 2020 (die grotendeels door de corona-uitbraak) niet doorging vindt u in Groen voorjaar 2020. Het verslag van de ALV in 2019 vindt u hier.

De secretaris, de penningmeester en de ledenadministrateur houden informatie bij van de leden, de jeugdleden, de donateurs en de adverteerders. De jeugdleiding houdt informatie bij van de jeugdclub en de andere werkgroepvoorzitters die van de werkgroepleden. Informatie over de leden geven wij ook door aan IVN-Nederland. Iedere betrokkene heeft daarbij het recht van inzage en correctie van zijn of haar bijgehouden informatie. Ons privacyreglement vindt u hier.

IVN Eelde-Paterswolde heeft twee vertrouwenspersonen. Meer informatie vindt u hier

Op 13 december 2018 zijn de nieuwe statuten en het daarbij behorende huishoudelijk reglement aangepast. Beide zijn hieronder opgenomen.

Statuten IVN Eelde-Paterswolde

Huishoudelijk Reglement IVN Eelde-Paterswolde

SEPA-machtiging IVN Eelde-Paterswolde

Hierboven vindt u de SEPA machtiging in pdf en hieronder in Word.

SEPA-machtiging IVN Eelde-Paterswolde

Foto: Aafke Pot-Ellen