Van het bestuur

Eind september heeft het bestuur een bijeenkomst georganiseerd met alle trekkers van de diverse werkgroepen die binnen IVN afdeling Dronten actief zijn. Reden voor de bespreking was dat er weliswaar wel activiteiten worden georganiseerd, maar dat de indruk bestaat dat er hierover weinig transparantie bestaat, waardoor deze activiteiten wel in naam maar niet in de praktijk open staan voor alle leden van de afdeling. Hierover is ruim van gedachten gewisseld.

Afgesproken is dat er weer net als vroeger per werkgroep een jaarverslag zal worden geleverd en ook een jaarprogramma aan de leden zal worden gepresenteerd.

In het regio-overleg kwam de wens naar voren om in overleg te treden met Staatsbosbeheer. Soms worden er onaangekondigd werkzaamheden in de bossen uitgevoerd die dan consequenties hebben voor bijvoorbeeld de uitgezette natuurpaden. Om niet voor onverwachte verrassingen te komen staan is er nu deze maand een overleg met de boswachters gepland om te komen tot afspraken hoe er in dergelijke gevallen dient te worden gehandeld.

Inmiddels heeft dit overleg plaats gehad. Het is als positief en zinvol bestempeld. Afgesproken is om in maart a.s. verder te praten en te komen tot definitieve afspraken.

Na het neerleggen van de functie van communicatiemedewerker door Mirjam Jager, kunnen we ons nu weer gelukkig prijzen met de komst van een nieuwe medewerkster. Sophie Mulder heeft te kennen gegeven deze taak op zich te willen nemen. Er zal spoedig contact worden gelegd met de maker van de nieuwsbrief om te kijken welke bijdrage door Sophie kan worden geleverd. Ook  zal zij wervende artikeltjes voor de diverse bladen gaan schrijven. Belangrijk hiervoor is dat o.a. de diverse werkgroepen hun activiteiten ruim van te voren melden.

We hopen dat Sophie haar werkzaamheden met plezier zal kunnen uitvoeren en zich thuis zal voelen binnen onze afdeling.

Ook zal worden gepoogd de jeugdnatuurclub Biddinghuizen op poten te gaan zetten. In tegenstelling tot Swifterbant en Dronten is de belangstelling hier tot nu toe nihil.

Er is een flyer ontwikkeld die onder alle basisscholieren van goep 4 t/m 7 in Biddinghuizen zal worden verspreid. Mogelijk dat dit zoveel reacties geeft dat er op 11 januari 2017 ook in Biddinghuizen gestart kan worden met deze leuke en zinvolle activiteit voor de jeugd.

De nestkastjes op de begraafplaats in Dronten zullen met ingang van het nieuwe jaar weer verzorgd gaan worden. Naar aanleiding van onze oproep in een vorige nieuwsbrief heeft zich iemand gemeld om dit op zich te nemen. Begin volgend jaar zal de overdracht plaatsvinden en kunnen de werkzaamheden een aanvang nemen. Onze dank gaat uit naar Ariadne en Sanne de Vries die zich hiervoor gaan inzetten.

Op initiatief van Marlies Zwanenburg is er een samenwerking ontstaan met de school Het Perron. Zij zullen in hun technieklessen nestkastjes gaan maken en deze beschikbaar stellen voor het Wisentbos. In de biologielessen zullen deze kastjes dan gevolgd  gaan worden. Zo zal er mogelijk een kastje voorzien gaan worden van een webcam, zodat het vogelleven van nabij kan worden gevolgd

Tot slot wil het bestuur alle leden, jeugdleden, ouders van jeugdleden en alle sympathisanten van het IVN

hele fijne feestdagen toewensen en een goed, gezond 2017