Waarom IVN District Limburg?

IVN District Limburg bestaat op provinciaal niveau voor de vrijwilligerstak.
Doelstellingen:

 • overleg en de samenwerking tussen de Limburgse afdelingen te bevorderen;
 • uitwisseling van ervaringen en ideeën stimuleren;
 • gezamenlijk tot een Limburgs beleid te komen.

Daarmee wil het District de natuur- en milieueducatie in Limburg versterken, in het bijzonder het werk van de Limburgse IVN-vrijwilligers bij de lokale afdelingen.
Daarnaast vormt het District een verbinding tussen de afdelingen en de landelijke organisatie en streeft het district ernaar beleid en activiteiten op elkaar af te stemmen. Zo hebben vertegenwoordigers vanuit de regio's zitting in de Landelijke Raad en maken provinciale cursuscoaches deel uit van het landelijke IVN Cursushuis.

Wat doet IVN District Limburg?

 • coördineert en verzorgt cursussen, trainingen, nascholingsactiviteiten e.d. ten behoeve van leden van de afdelingen en andere belangstellenden. Denk hierbij aan een natuur- en landschapsgidsencursus, trainingen gericht op de doelgroep jeugd & jongeren, inspiratiebijeenkomsten over natuurbeheer, natuuractiviteiten, duurzaamheid, e.d.;
 • ondersteunt afdelingen en bevordert een goede samenwerking;
 • organiseert en stimuleert gezamenlijke projecten, zowel op provinciaal als regionaal niveau zoals afdelingsoverschrijdende cursussen, wandelingen en fietstochten, ommetjes en boekjes, enz.;
 • initieert en creëert gemeenschappelijke faciliteiten t.b.v. afdelingen, bv. op het gebied van communicatie, promotie en educatieve materialen en zorgt voor financiële middelen voor al haar taken;
 • begeleidt diverse werkgroepen;
 • stimuleert en ondersteunt de oprichting van nieuwe afdelingen;
 • onderhoudt contacten met het landelijk IVN Bestuur over zaken van algemeen belang via de Landelijke Raad en via contactpersonen uit de beroepsorganisatie;
 • bevordert samenwerking met andere organisaties op het terrein van natuurbescherming en/of milieubeheer of werkzaam op educatief gebied;
 • werkt nauw samen met de beroepsorganisatie, IVN Vestiging Limburg.

  Bereikmeting 2013-2014

Hoe werkt IVN District Limburg?

Zoals in iedere vereniging heeft de ledenvergadering het hoogste gezag. In de ledenvergadering kiezen afgevaardigden van de lokale afdelingen een bestuur. Dit bestuur wordt voor de uitvoering van zijn taken bijgestaan door werkgroepen en loketten. Het bestuur, de werkgroepen en de loketten werken nauw samen met de beroepsorganisatieIVN Vestiging Limburg, met name met de vrijwilligersconsulent. Zie ook het organogram.

Financiën

Om de werking van het District mogelijk te maken betalen de plaatselijke afdelingen een jaarlijkse contributie. Daarnaast wordt het werk van IVN District Limburg financieel ondersteund door Provincie Limburg. Voor speciale projecten worden aparte fondsen gezocht. Aan IVN District Limburg is gelieerd Stichting Nymphaea Limburg. Deze stichting heeft tot doel fondsen te werven ten behoeve van provinciale IVN-projecten zoals het ontwikkelen en uitvoeren van landschapsgidsencursussen, presentatie bij grote evenementen (bv. Floriade), activiteiten (bv. Heimansweek), uitgeven van wandel- en fietsboekjes.
 

Samenwerking

Naast de nauwe band met IVN Vestiging Limburg werkt het District ook samen met De Natuurgids, het Limburgse maandblad op het gebied van natuur en heem. Goede samenwerkingsverbanden zijn er verder met organisaties zoals Stichting Milieufederatie LimburgScouting LimburgJong Nederland LimburgNatuurmonumentenStichting Het Limburgs Landschap , StaatsbosbeheerStichting Ark,  IKL Limburg, Waterschappen, LLTB, en Boomfeestdag.

Organogram IVN-District Limburg