ledenvergadering op 30 maart

Agenda jaarvergadering IVN Diepenheim
30 maart 2023 20.00 uur Hofhuiszaal in Herberg De Pol

1. Opening en mededeling van de voorzitter

2. Ingekomen stukken

3. Notulen van de vergadering d.d. 2019

4. Verslag van de secretaris

5. Verslag van de Penningmeester

6. Verslag van de kascommissie

7. Benoeming nieuw kascommissie lid

8. Jaaragenda 2023 IVN gidsen

9. Activiteiten 2023

10. Bestuurswisseling

a. Aftredend en niet herkiesbaar Hans Langkamp
b. Voorstel nieuw bestuurslid Fred Ruwe

11. Ideeën voor het uitgestelde 60 jarige jubileum?

12. Rondvraag

13. Sluiting

  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Nee

Henk Jan Kempers

secretaris Diepenheim

Ontdek meer over

Deel deze pagina