Deventer
Duurzaamheid
Op
donderdag20feb202020:00

Lezing Kelly Elschot

Natuurontwikkeling in de Waddenzee, kwelders als klimaatbuffer

In het Nederlands deel van de Waddenzee ligt circa 10.000 ha aan kwelders. Deze zijn van groot belang als broed- en foerageergebied voor kustvogels, kraamkamer voor vissen, als onderdeel van de kustverdediging en voor opslag van koolstof. Naast het belang van kwelders als natuurgebied is er steeds meer aandacht voor een rol die ze kunnen spelen als buffer tegen negatieve klimaatontwikkelingen. Daartoe zijn er in de afgelopen jaren binnen de Waddenzee veel nieuwe onderzoeksprojecten gestart gericht op klimaatadaptie in combinatie met (nieuwe) natuurontwikkeling.

Zo is er een nieuwe kwelder aangelegd bij Delfzijl (Marconi-project), is met gebaggerd materiaal uit de Harlinger Haven geprobeerd kweldergroei bij Westhoek te stimuleren (de Slibmotor) en is er een broedeiland aangelegd in de Dollardkwelders met als doel slib weg te vangen uit het vertroebelde Eems-Dollard estuarium. In de lezing komen verschillende van deze projecten aan de orde.

Kelly Elschot heeft ecologie gestudeerd aan de RU in Groningen en is daar gepromoveerd op een onderzoek naar het effect van grazers op de vegetatie en opslibbing van kwelders.
Sindsdien is ze in dienst bij Wageningen Marine Research en voert ze diverse onderzoeks- en monitoringsprojecten uit rondom de kwelders in de Waddenzee.

Dit is een lezing georganiseerd door de Programmacommissie van KNNV-IVN-Deventer. De zaal is open om 19.30 uur, de lezing start om 20 uur, einde circa 22 uur. De lezing is voor iedereen toegankelijk, reserveren is niet mogelijk, de toegang is gratis.
Voor verdere informatie: Frens Westenbrink

 

Algemene informatie

donderdag 20 februari 2020 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
't Lokaal
Grote Kerkhof 6a
7411 KT Deventer
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image