AVG-statement

Alle organisaties in Europa, dus ook het IVN, moeten verplicht vastleggen welke persoonsgegevens ze bewaren en hoe ze die beveiligen. De afspraken die IVN maakt over het verzamelen en bewaren van persoonsgeevens, moeten worden vastgelegd in een plan dat inzichtelijk is voor leden, donateurs en deelnemers aan activiteiten.

Achtergrondinformatie
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De media hebben de afgelopen maanden al regelmatig aandacht besteed aan dit onderwerp. Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

Tot 25 mei 2018 gold in Nederland de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). In deze wet is al veel geregeld, maar stamde uit 1992 toen er nog geen sprake was van sociale media en minder dan 1 procent van de Europese bevolking gebruik maakte van het internet. In de bestaande Wbp is al bepaald dat een organisatie alleen persoonsgegevens mag verwerken als dat noodzakelijk is voor een bepaald doel. En dat de organisatie deze gegevens niet zomaar voor een ander doel mag gebruiken. Ook hebben organisaties de verplichting om persoonsgegevens goed te beveiligen. De AVG komt in de plaats voor de bestaande wetgeving en is aangepast aan de huidige en nieuwe technische mogelijkheden.