Natuur

Meerlebroek

Gelegen aan de oostzijde van Beesel, tussen de Sint Willibrordusdijk en de grens met Duitsland, ligt  natuurgebied Meerlebroek, eind jaren negentig aangelegd als natuurcompensatiegebied voor de A73.

In vroeger eeuwen was hier overwegend vochtige heide en moeras, een ondoordringbaar gebied. Niet voor niets legden de Romeinen op de droge overgang van midden-naar hoogterras een weg aan, de huidige Prinsendijk, als onderdeel van het Heirbaantracé Maastricht - Xanten – Nijmegen.

Het Meerlebroek was een ideale leefomgeving van een soort valk, Smelleken of Meerle genaamd. Het is aan te nemen dat deze het gebied zijn naam gegeven heeft. 

Meerlebroek maakt inmiddels ook deel uit van de Robuuste Verbinding Schinveld-Mook. De grootschalige verbindingszones tussen de grotere natuurgebieden die in Nederland gerealiseerd worden, zijn  belangrijk voor het goed functioneren van de Ecologische Hoofdstructuur.  (EHS)

Ieder natuurgebied kent zijn eigen cultuurhistorische verleden, zijn eigen landschapskarakter. Veel natuurgebieden worden dan ook gekenmerkt door iets bijzonders. Wat het Meerlebroek betreft is dit de ligging. Gesitueerd aan de voet van de steilrand profiteert het Meerlebroek volop van deze uitzonderlijke positie. Het regenwater dat op het hoogterras valt, sijpelt langzaam door de verschillende bodemlagen om vervolgens gefilterd en verrijkt met mineralen als kwelwater uit te treden in het Meerlebroek. Zo zijn in de loop der jaren vennen ontstaan die een ideaal leefgebied vormen voor zowel flora als fauna.

Omdat het water in de vennen mineraalrijk is –en daardoor minder zuur--kunnen er planten leven die zeldzaam zijn geworden, zoals onder andere Moerashertshooi, Schildereprijs, kleine Zonnedauw, Rapunzelklokje.

 

De combinatie water en natte ruigten lokt ook veel vogelsoorten. Ooievaar en Kraanvogel vinden hier een ideale pleisterplaats. Voor steltlopers zoals Plevieren en Groenpootruiters zijn droogvallende oevers van de vennen onweerstaanbaar. Doodaars en veel soorten ganzen en eenden zoeken het water op.

In de struiken zingt de Blauwborst zijn lied, en ook Bosrietzanger, Roodborsttapuit, Graspieper,  Boomleeuwerik en Boompieper laten van zich horen.

Vlinders zoals Oranje Lucernevlinder, Dagpauwoog, St.Jacobsvlinder, Bont Zandoogje, Heideblauwtje en  Boomblauwtje genieten van de nectar van Pinksterbloem, Jacobskruiskruid, Bezemkruiskruid, Boerenwormkruid en vele andere planten.

Gewone Oeverlibel, Grote Keizerlibel, en soms als gast de Zwervende Heidelibel, voeren patrouillevluchten uit over het water, waarbij ze in felle uithalen jagen op insecten. Ze moeten echter goed uit hun facetogen kijken als de Boomvalk zijn spectaculaire vliegkunsten demonstreert. Hij is vooral dol op....Libellen! 

Aan de Muiterdijk is een picknick- en parkeerplaats aangelegd. Het is tevens de startplaats van de gemarkeerde wandelroute die door het Meerlebroek voert, voorbij aan vredig grazende Galloway runderen, deels over de Prinsendijk, en tussen twee vennen door. Al wandelend en genietend krijgt men een goede indruk van het natuurschoon van het Meerlebroek.

Bezoek het gebied ook eens op een zwoele lenteavond. Luister naar het Natuurconcert voor ritselend gebladerte en gemengd vogelkoor, met medewerking van rugstreeppadden die een grote keel opzetten waardoor het typerende ratelgeluid al van verre te horen is.

Ieder jaargetijde is een belevenis in het mooie nieuwe natuurgebied Meerlebroek, gelegen aan de voet van onze Steilrand.

Foto's en tekst

Marianne Vos