Werkgroep Vogels Jaarverslag 2015

Inventarisaties (Tijs van den Berg)
In het kader van monitoring van vogels draagt onze vogelwerkgroep bij aan een aantal landelijke projecten. Twee van deze projecten worden binnen de werkgroep centraal gecoördineerd: het Broedvogel Monitoring Project (BMP) en de Vogelatlas

VogelwerkgroepDaarnaast dragen verschillende
leden van de werkgroep bij aan andere landelijke projecten, zoals het inventariseren van vogels in bebouwd gebied, Meetnet Urbane Soorten, MUS, het inventariseren van wintergasten (tuinvogel-telling, midwintertelling) en het in de gaten houden van slaapplaatsen van ganzen, zilverreigers en steltlopers (Slaapplaats-tellingen). Ook worden in het werkgebied verschillende nestkasten gemonitord in het kader van het landelijke project Nestkaarten In dit project worden broed- en biologische gegevens verzameld.

Ook worden vaak jongen geringd om zodoende meer te weten te komen over overleving en verspreiding van de jongen na het uitvliegen.
De nadruk bij dit onderzoek ligt op uilen, boerenzwaluwen, spreeuwen en mezen.

Wij danken alle leden van de Vogelwerkgroep die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van deze tellingen en hopen ook in 2016 weer op jullie hulp te mogen rekenen.

Atlastelling
In 2015 werd het veldwerk voor het Atlasproject afgerond. Sovon heeft verschillende monitoringsprojecten, waaronder het BMP, waarmee aantalsontwikkelingen goed te volgen zijn. Nadeel van deze projecten is dat deze altijd in proefvlakken worden uitgevoerd. Hierdoor kan niets gezegd worden over verspreiding van soorten over het land. Daarom is het Atlasproject gestart, waarin in drie jaar tijd heel Nederland volgens een vaste methode geïnventariseerd is.

Onze Vogelwerkgroep heeft drie atlasblokken van 25 km2 onderzocht verdeeld over drie jaar. Zowel in de winter, als in het broedseizoen werden inventarisaties uitgevoerd. Al met al viel het resultaat niet tegen.
In onderstaande tabel staat het totaalaantal soorten dat per seizoen in ieder blok werd vastgesteld. De plaatsnamen laten zien in welke plaats het belangrijkste deel van het betreffende blok ligt. Ter vergelijking zijn de resultaten van eerdere Atlasonderzoeken opgenomen.

Aantal vastgestelde soorten per Atlasblok

Atlasblok Plaats Winter
'78 -
'83
Winter
'12 -
'15
Broed 
'73 -
'77
Broed
'98 - '00

Broed
'12 -
'15

31-14 Uithoorn 88 118 77 70 104
31-15 Waverveen 97 126 97 100 113
31-25 Wilnis 88 106 69 78 98

Lees meer over Jaarverslag 2015