Weidevogelbescherming Jaarverslag 2015-1

Header Eieren Grutto

Inleiding
Evenals in 2014 hadden wij een vrij warme winter, zodat de start van het seizoen 2015 geen vertraging had. Later in het seizoen werd het droog en koud, wat nadelige gevolgen had voor o.a. de grutto.

In dit verslag zetten wij de resultaten van 2015 op een rij. Vervolgens iets over het eerste kievitsei, een korte samenvatting omtrent onze vrijwilligers en diverse algemene punten die betrekking hebben op dit seizoen.

Resultaten seizoen 2015
Alvorens in te gaan op de resultaten van 2015, willen we toch een nasleep van de cijfers van 2014 melden. Na de integratie van Kockengen/Breukelen waren nog niet alle agrariërs overgeheveld naar onze groep. Uiteindelijk hebben de coördinatoren in samenwerking met de ANV ‘De Utrechtse Venen’ dit gerealiseerd. De resultaten van 2014 zijn vervolgens ook aangepast.

In onderstaande tabel worden de resultaten van de legsels van dit seizoen (2015) per vogelsoort weergegeven, aangevuld met de aangepaste cijfers van 2014 en 2013.

Resultaten Seizoen 2015

Soort Totaal legsels Resultaat bekend Uit  Niet uit
Eend onbekend - - - -
Fuut - - - -
Grauwe gans 1 1 0 1
Grutto 68 46 43 3
Kievit 283 229 204 25
Kleine plevier 1 1 1 0
Knobbelzwaan 1 1 0 0
Krakeend 1 0 0 0
Kuifeend - - - -
Meerkoet 11 9 9 0
Scholekster 50 36 34 2
Slobeend - - - -
Tureluur 22 14 13 1
Visdief - - - -
Waterhoen - - - -
Watersnip - - - -
Wilde eend 2 2 1 1
Witte kwikstaart - - - -
Zwarte stern - - - -
Totalen 440 339 305 34
% van bekend resultaat     89,97% 10,03%
Resultaten 2015
t.o.v. 2014
84 46 38 8

Lees verder over Jaarverslag 2015-2