Inventaris en tellingen

Er is een gestructureerde manier van vogels tellen nodig om antwoord te krijgen op allerlei vragen. Want welke vogels broeden nu in onze omgeving. Hoe gaat het met de diverse soorten en zijn hun aantallen afgenomen of juist toegenomen.  In samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland werkt IVN
De Ronde Venen & Uithoorn daarom mee aan verschillende projecten.

VogelwerkgroepDe leden van de Vogelwerkgroep
doen dit werk op vrijwillige basis. Onderstaand een overzicht en
uitleg over die telprojecten. 

Broedvogelmonitoring Project BMP
Het Broedvogelmonitoring Project is een landelijk, langlopend project met inventarisatie van broedvogels in steekproefgebieden.
De Vogelwerkgroep telt voor BMP in natuurgebied Waverhoek, nabij Botshol. Verschillende leden tellen bij toerbeurt. Op die manier lopen ze in het broedseizoen gemiddeld om de week een ronde. Deze inventarisaties zijn al van start gegaan voor de ontwikkeling van dit landbouwgebied tot natuurgebied. Sinds 1994 zijn broedvogels geteld. Zo is goed te zien hoe de samenstelling van soorten vogels langzaam veranderde toen het gebied onder water werd gezet en nu begint te verruigen.

Meetnet Urbane Soorten MUS
Het Meetnet Urbane Soorten is door Sovon in het leven geroepen om ook binnen de bebouwde kom gegevens over broedvogels te krijgen. Een aantal leden van de Vogelwerkgroep is op persoonlijke titel actief binnen dit project. Er is dus geen coördinatie vanuit de werkgroep. Wel worden ervaringen binnen de groep gedeeld. Momenteel zijn er tellingenin verschillende postcodegebieden, in de verschillende dorpen. Maar er zijn nog gebieden vrij. Wil je ook tellen in je eigen dorp dan kun je je aanmelden bij Sovon. Het is een leuke telling voor net beginnende vogelaars. Uiteraard helpen de ervaren vogelaars van de Vogelwerkgroep je graag op weg en gaan de eerste telling mee.   

VogelwerkgroepKolonies en slaapplaatsen
In het kader van verschillende projecten tellen de leden kolonies en slaapplaatsen van verschillende soorten. Denk hierbij aan de Witte zilverreigers, Roeken en steltlopers, zoals de Grutto. Sommige vogels zijn alleen goed te tellen als ze bij elkaar in de winter op een slaapplaats overnachten. Zij broeden zo verscholen dat nesten nauwelijks te vinden zijn. 

Vogelatlas
In de periode van 2012 tot 2015 loopt een Atlasproject Het doel is om geheel Nederland in die periode te inventariseren op zowel broedvogels (standvogels) als overwinteraars (wintergasten). Hiervoor is Nederland verdeeld in zogenaamde atlasblokken van 5 x 5 km. De leden inventariseren 2 atlasblokken. Door de werkzaamheden te verdelen is deze bijdrage mogelijk. Tijdens deze telling tellen alle vogels mee die in het gebied gezien worden. Er zijn tellingen in het voorjaar en in het najaar. 

VogelwerkgroepTuinvogeltelling en wintervogeltelling
Vogelbescherming Nederland (VBN) organiseert in de winterperiode jaarlijks tuinvogeltellingen (VBN en Sovon) en wintervogeltellingen.
Deze zijn primair gericht op een
breder project. Tijdens beide tellingen
tel je in een bepaalde periode gedurende een vaste tijd in de tuin of op het balkon. Verschillende leden van de werkgroep doen op persoonlijk initiatief hieraan mee. 

Naar Werkgroep Vogels