Financiën

Financieel verslag
Eigen vermogen
IVN-afdeling De Ronde Venen & Uithoorn staat er per saldo financieel gezond voor. Het eigen vermogen van ruim € 22.000 vormt een constante buffer voor continuïteit van onze activiteiten. Echter, het eigen vermogen is wel afgenomen van € 22.909 naar € 22.291.

Deels wordt dit veroorzaakt door het negatieve saldo van inkomsten en uitgaven in 2015.  Een deel van de uitgaven ging intussen zitten in de voorraad materiaal voor de Veenmollen en een investering in een microscoop, die over een aantal jaren wordt afgeschreven. Daarnaast wordt opnieuw € 400 gereserveerd voor het lustrum over drie jaar. De daling van het eigen vermogen is daarmee gering gebleven en het eigen vermogen blijft daarmee hoog. 

Inkomsten en uitgaven
Onderstaand in pdf-vorm een toelichting op de cijfers in het overzicht van inkomsten en uitgaven over 2015 en in de balans per 31 december 2015.

Begroting 2016 en balans
De begroting voor 2016 is in grote lijnen een voortzetting van de gebruiken van de afgelopen jaren, waarbij de uitgaven aan de ruimte kant begroot zijn en de inkomsten juist wat conservatief gehouden zijn.

Gewezen is al op de kosten voor vergaderingen/lezingen, waarin kosten voor huur van het NME-centrum zijn meegenomen die mogelijk niet geactiveerd hoeven te worden. Daarnaast is de afdracht aan het landelijk IVN verhoogd. Op 4 oktober 2014 heeft de Landelijk Raad besloten om met ingang van 2016 de afdracht te verhogen naar € 10,- per lid en € 2,50 per huisgenoot. De effecten hiervan zijn in de begroting voor 2016 meegenomen.

Het resultaat van de begroting is dat verwacht wordt dat er een negatief resultaat van ruim € 1000 geboekt zal worden. Gezien de positie van het eigen vermogen van de vereniging is dit geen probleem. Mocht blijken dat het tekort voor de komende jaren structureel is (en daardoor het eigen vermogen van de vereniging structureel gaat dalen) dan moeten er wellicht andere keuzes gemaakt gaan worden. Willen we het eigen vermogen gestaag uithollen door deze tekorten of willen we structureel een sluitende begroting hebben en het eigen vermogen alleen gebruiken voor investeringen. In het financieel verslag van 2016 zullen we hieraan opnieuw aandacht besteden. 

Sep Van de Voort, penningmeester

Naar Over ons