Jubileumnummer INFO Herfst 2018

 

INFO  Herfst 2018

Verenigingsblad van IVN De Oude Landgraaf

Opgericht 2 april 1968 als afd. Schaesberg-Nieuwenhagen

www.ivn.nl/afdeling/de-oude-landgraaf

Bestuur:

VOORZITTER:                                  Crit Geraets                                     2017

 SECRETARIS:                                   Mariet Kölgen                                 2019

                                                                                     

PENNINGMEESTER:                      Frans van den Camp                     2018

                                                                                                                                                                                                            

                                                           BESTUURSLEDEN:

                                                            Jo Robberts                                     2018

                                                           Pierre Tillmanns                             2017

                                                           Frits Kusters                                     2019

Secretariaat:

Onderstestraat 34, 6415 PZ Heerlen

E-mail: ivnmarietkolgen@hetnet.nl

Contributiebetaling naar bankrekening NL 11 INGB 0002906039 t.n.v.

Penningmeester IVN De Oude Landgraaf

S.V.P  ALLE ADRESWIJZIGINGEN TIJDIG NAAR ONS EN NIET NAAR DE NATUURGIDS

Redactie INFO:

Mariet Kölgen

Kopie naar ivnmarietkolgen@hetnet.nl of per post naar het secretariaat. De Info verschijnt 4x per jaar, in maart, juni, september en december.

Werkgroepen:

Wandelwerkgroep

Voor informatie bellen: Jos Littmann, tel. 045 -5322273

Organiseert:

Ochtend- middag- of avondwandelingen, ca 2 ½  uur,

Vogelwerkgroep            

(bijeenkomst iedere vrijdagochtend)

Voor informatie bellen: Jo Robberts, tel. 045 -5316612

Vogelobservatie in het veld, vogelbescherming,  vervaardiging, ophanging en controle van nestkastjes en wintervoedering.

Paddenwerkgroep

Organiseert jaarlijkse overzetactie amfibieën op diverse locaties.

Voor informatie bellen of mailen: Fon Wachelder, tel 045 – 2055413, fonwachelder@gmail.com

 

Adres Bosrand: Puddelerweg 59 & 59A, Landgraaf.

Hebt u er al eens aan gedacht om actief lid te worden?

Bij bovenstaande werkgroepen is iedereen welkom.

De Oude Landgraaf kan uw hulp goed gebruiken.

MELD U AAN!

Voorwoord

Op zondag 24 juni hebben we ons 50-jarig bestaan en de opening van het lijkenhuisje gevierd.

De dag begon met de opening van het lijkenhuisje. Burgemeester Raymond Vlecken, wethouder Marlies Dreissen en ons bestuurslid Pierre Tillmanns waren daarbij behulpzaam.

Hierna hebben we het glas geheven en begon het feest.

Eerst werd onze secretaris Mariet Kölgen door de burgemeester Koninklijk onderscheiden. Hij zette haar in het zonnetje met een geweldige toespraak en speldde haar de bijbehorende versierselen op.

De Jachthoornblazers onder leiding van Harrie Reumkens luisterden dit muzikaal op.

Er waren heel veel bezoekers gekomen en het weer was geweldig. Zo hebben we een goede indruk kunnen geven van onze vereniging.

Er was gezorgd voor koffie, vlaai en een drankje

Het feest duurde tot ongeveer  17.00 uur.

Ik wil iedereen, maar vooral de feestcommissie, bedanken voor hun medewerking om dit geweldige feest te maken.

En dank voor alle donaties, wensen, gelukwensen en aandacht….

Het was voor ons indrukwekkend!!!

De voorzitter, Crit Geraets

 1968  - 2018  Een halve eeuw IVN

We mogen als vaststaand feit aannemen dat in het jaar 1968 op initiatief van enkele natuurliefhebbers het IVN  Nieuwenhagen–Schaesberg is opgericht.

Op 24 juni 2018 was deze vereniging 50 jaar jong en zoals gebruikelijk in Limburg zie je dan Abraham en dat wordt gevierd.

Zo ook bij ons. In maart 2017 werden 4 dames en 4 heren benoemd in een feestcommissie die dit jubileum moest voorbereiden en dat deden ze subliem. Maatwerk hebben ze geleverd! Chapeau commissie!

Dan iets over de dag zelf. Mijn taak was het om toezicht te houden op het gastenboek en de jubileumgids uit te delen. Dat heb ik geweten .

Vanaf het MarietKölgenpark-bord tot boven aan de straat stond een file van gasten. Een voor een zag ik ze aan me voorbij trekken. Onze Burgemeester Raymond Vlecken en Wethouder Marlies Dreissen.

Een afvaardiging van het IVN provincie Limburg, onze zusterverenigingen IVN Ubach over Worms, Heerlen, Voerendaal, Brunssum en Nuth. En ieder met een passend geschenk voor de jubilaris.

Intussen opende onze burgemeester ons gerenoveerd lijkenhuisje. Wat ziet het prachtig uit. Mooier dan het originele 90 jaar geleden. Hier mogen we trots op zijn, en dat zijn we ook. Mooie historische foto’s sieren het huisje van binnen, met bloemen die het geheel opvrolijken.

Sorry , maar dan bekruipt mij een naar gevoel. Waarom hebben 90 jaar geleden  de overledenen die hier opgebaard werden dit eerbetoon met bloemen niet kunnen krijgen? Wat ze toen bewust achterwege gelaten hebben doen wij nu maar.

Enkele gasten merkten op, net zoals enkele echtgenotes van onze vrijwilligers en ook het IVN Ubach over Worms, dat we trots mochten zijn op onze locatie . Honderden bloemen en planten maken van ons park een echt natuurpark. Ik zal deze complimenten doorsturen naar onze “parkbeheerder”.

Tot slot nog een activiteit op die dag en zeker niet de minste. Ons boegbeeld Mariet ontving uit handen van burgemeester Vlecken de koninklijke onderscheiding LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU.

Niet alleen ik , maar ook 478 volgers op facebook zijn het met mij eens dat Mariet gekregen heeft wat ze verdient

Verderop in deze info vertelt de gedecoreerde zelf hier over.

Een bewogen dag deze 24e juni. De dag liep ten einde. De tent moest nog afgebroken worden en onze cateringploeg moest nog opruimen. Voordat de eerste zonnestralen de volgende ochtend  om 5 uur door de bomen ons park beschenen en de 1e merel ons al een serenade bracht, lag ieder van ons al op een oor en mijn laatste gedachte was – wie organiseert over 50 jaar het IVN eeuwfeest? -  Ik in ieder geval niet. Ik schrijf er geen letter over. Dat beloof ik jullie.

Frits Kusters.

 

Verrassende en leuke overval.

Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan: op 24 juni, op het jubileumfeest van ons IVN, werd aan mij een Koninklijke onderscheiding uitgereikt.

In het verleden heb ik aan iedereen die het wilde horen steeds gezegd dat ik geen ‘lintje’ wilde. Ik heb daar mijn redenen voor, maar vind dit hier niet de plaats om daarover uit te weiden. In 2016 werd ik oprecht verrast met de naamgeving MarietKölgenpark  voor ons park. Ook toen voelde ik aanvankelijk een innerlijk verzet.

Ik  wende aan het idee en begon het later leuk te vinden. Aan valse bescheidenheid lijd ik niet, geloof ik, want ik heb aan heel wat mensen trots verteld dat het terrein mijn naam heeft gekregen. Ook betekende die naamgeving een soort geruststelling, want het ‘lintje’ was nu in elk geval ‘van de baan’. Zo ben ik verder door het leven gegaan: iemand die al lang bij de vereniging is, maar ‘gelukkig’ nooit gedecoreerd zou worden…..

Die redenatie heeft niet geklopt. Er voelden zich in onze afdeling enkele mensen zeer uitgedaagd door mijn uitspraken en die hebben vervolgens alles op alles gezet om mij een onderscheiding te kunnen laten uitreiken.

Tegenstribbelen had geen zin meer toen de vriendelijke burgemeester Raymond Vlecken mijn naam noemde. Helemaal onthutst liet ik de me de pijnlijke woorden ontvallen: “Wat nu weer?”

Maar alles is goed gekomen……het leuke boeketje tuinbloemen dat ik heel lief van Mieke Rietveld had ontvangen – zomaar vanwege het feest – werd ingeruild voor een grote bos bloemen voor de gedecoreerde.

Op de foto houdt onze voorzitter het schattige boeketje met stijl vast. Ook hij heeft een aardig aandeel gehad in het ‘achter- de- rug- geregel’. Zo ongeveer iedereen wist dat ik een lintje zou krijgen, behalve ik.

En als het zo gaat zoals het gegaan is, dan is het een feest  om zo geëerd te worden want de felicitaties gingen gepaard met: “En je hebt het echt verdiend”. Wie ben ik om ‘nee’ te zeggen?

Allemaal heel hartelijk bedankt!!

Mariet Kölgen

Wandelprogramma 2018 (resterend)

25 nov.                 Ochtendwandeling omgeving Voerendaal Kastelentocht

                              Afstand: ca. 7 km.

                              Vertrek om 09.30 uur vanaf winkelcentrum de Borenburg

Voor carpooling om 9.00 uur verzamelen bij RABO-kantoor gelegen bij het

                              winkelcentrum “Op de Kamp” te Landgraaf

                              Aanspreekpersoon Jos Littmann, tel. 045-5322273

16 dec.                 Vierde Korte wandeling

                              Strijthagen . Start Overste Hof om 10.00 uur

                              Afstand 5 km.

                              Aanspreekpersoon Marianne Slangen 045-5321451

 

Zowel leden als niet-leden kunnen deelnemen aan onze wandelingen. Deelname is gratis en geschiedt geheel voor eigen verantwoordelijkheid; wel kunt aan het eind in het giftenpotje een bijdrage geven ter ondersteuning van activiteiten van het IVN.

(Start) adressen van de wandelingen:

Schuttershüske, Heidestraat 20, 6443 VZ Brunssum

Rolduc, Heyendallaan 82, 6464 EP Kerkrade

Herberg de Pintelier, Valkenburgerweg 33, 6367 GT Voerendaal

Brasserie de Uitvlucht, Akerstraat 153, 6445 CP Brunssum

De Borenburg, Furenthela 16, 6367 TL Voerendaal

Verslag (feestelijke) ledenvergadering

Op 3 mei 2018

Voor lijst aanwezigen zie einde verslag.

Afmeldingen zijn ontvangen van Wim Thomas, Huub Vievermanns en Pierre Triebels.

Opening, vaststelling agenda en mededelingen. De voorzitter, Crit Geraets, heet de aanwezige leden van harte welkom, in het bijzonder de drie jubilarissen Mevr. Trees Storms, Mia Poetschlak en Herman Wetzels. Mevr. Storms is zelfs 50 jaar lid, de andere jubilarissen 25 jaar.

Verslag jaarvergadering d.d. 24 april 2017 (gepubliceerd in INFO ZOMER 2017). De voorzitter leest de verschillende onderdelen van het verslag. Er zijn geen opmerkingen of correcties. Daarmee wordt het verslag goedgekeurd.

Jaarverslagen 2017. De verschillende jaarverslagen passeren de revue: Algemeen jaarverslag, Verslag Vogelwerkgroep, Verslag Wandelwerkgroep, Verslag van Ons terrein, Verslag Paddenwerkgroep en Verslag Wormdalkids.
De voorzitter deelt mee dat de leden van de vrijdaggroep zich ook nog bezig hebben gehouden met de verkoop van open haard hout.
Dat hout krijgen we van de gemeente gratis. Van het hout dat we vanSBL krijgen, delen we de winst. IVN Ubach over Worms heeft afgezien van de verkoop, vooral vanwege het gebrek aan opslagplaats.

Verslag kascommissie. Vanwege de wisseling van penningmeester heeft er geen kascontrole plaatsgevonden. In de toekomst gaat dit weer regelmatig gebeuren.

Voorstel tot contributieverhoging.
Het voorstel is om de contributie te verhogen met € 2,50, van € 25,- per jaar naar € 27,50, met ingang van 2019.
Een contributieverhoging is noodzakelijk vanwege het feit dat de vereniging te weinig overhoudt van de ledencontributie.
Bij De Oude Landgraaf zit nog altijd een abonnement op De Natuurgids in de contributie. De afdracht van de landelijke leden wordt bovendien verhoogd van € 10,- naar € 12,- in 2019. De leden hebben geen bezwaar tegen de contributie.

Goedkeuring nieuwe Statuten.
Dit agendapunt kan niet behandeld worden. In de voorgestelde nieuwe Statuten vanuit het landelijke IVN hadden we een wijziging voorgesteld voor onze statuten.
De goedkeuring hiervan heeft vertraging opgelopen, zodat we de Statuten een volgende keer voor goedkeuring aan de ledenvergadering zullen voorleggen.
De wijziging die we hadden voorgesteld betrof de bestuursperiode. Ons voorstel was om die te verlengen naar maximaal 3 x 5 jaar. Dit voorstel is overigens goedgekeurd. Alleen de ledenvergadering moet het nog goekeuren.

Ver- (her-) kiezing leden.
Penningmeester Ton Van Wersch is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt als nieuwe penningmeester voor Frans van den Camp.
Jo Robberts is als bestuurslid aftredend maar wel herkiesbaar.
Frans van den Camp stelt zich in het kort voor. Sinds 5 jaar is hij gepensioneerd en gedurende 32 jaar was hij penningmeester van een handbalvereniging. Via Wim de Kan is hij bij De Oude Landgraaf terecht gekomen.
De nieuwe penningmeester en Jo Robberts worden beiden in het bestuur gekozen/herkozen.

Huldiging jubilarissen
De jubilarissen die aanwezig zijn, Mia Poetschlak, Herman Wetzels en mevrouw Trees Storms worden in de bloemetjes gezet.
Mevrouw Pijpers die het lidmaatschap van haar man overnam, kon niet aanwezig zijn wegens ziekte. Haar man zou ook 50 jaar lid zijn geweest.
Er volgen toespraken, overhandiging van bloemen, oorkondes en speldjes. De drie jubilarissen worden van harte bedankt voor hun lidmaatschap gedurende zoveel jaren.
 
Trees Storms heeft nog in de beginperiode met andere dames in nabijgelegen natuurgebieden de flora geïnventariseerd. De inventarisatierapporten zijn nog in het bezit van de vereniging.
Later is ze opgetreden als mentor van kandidaat-natuurgidsen in de jaren ’80.

Jaarprogramma 2018
De voorzitter geeft een overzicht van de gebeurtenissen en activiteiten van dit jaar:

50-jarig bestaan op 24 juni

Uitgave feestgids

Activiteiten vrijdaggroep: poel, terrein, nestkasten, onderhoud terrein en gebouwen.

Overzetten van 5465 amfibieën

Realisatie van nog twee paddentunnels in augustus a.s.

Verkoop hout

Beheer van bijenoase op terrein tussen Kleikoelenweg en Bosrand.

Opstellen Privacy wetgeving

Aankoop Smart tv.

Organisatie wandelingen

Publicaties over wandelingen en andere activiteiten
Suggesties: bevorderen know how, b.v. vogelkennis, gezamenlijke wandeling b.v. Enci groeve.

Rondvraag en sluiting.


Als er verder geen vragen zijn, dankt de voorzitter ieder voor de inbreng en aandacht en sluit de vergadering.
De meeste aanwezige leden blijven nog met een drankje napraten.


Op de ledenvergadering waren aanwezig: Frits Kusters, Jos Littmann, Johan Trijbels, Herman Wetzels, Ine Kölgen, Henny Esser, Mia Poetschlack, Trees Storms, Frans van den Camp, Harrie Hermans, Math Marell, Fon Wachelder, Mia Geraets, Itha Vreuls, Wim de Kan, Crit Geraets, Jo Robberts, Mariet Kölgen.
Hartelijk dank voor jullie belangstelling.


 
Wandeling Wahlwiller-Eys 26-8-18

Twaalf wandelaars begonnen op zondagmorgen 26 augustus rond 10 uur aan de lange klim vanuit het dorp Wahlwiller in het Heuvelland.
Af en toe keek iemand om en riep oooh…het uitzicht werd steeds mooier en groter. Steeds meer kerken van Heuvellanddorpjes kwamen in zicht: Wahlwiller, Mechelen, Wittem, Vijlen.
 
Onderweg passeerden we wijngaarden waarin de druiven aan het laatste rijpingsproces bezig waren.
Dat we hier met kalkgrond te doen hadden, zagen we aan de bijzondere flora: geel walstro, grote centauri, bosrank, kleine kaardenbol.
Vooral de kleine kaardenbol, die vroeger zeldzaam was, zagen we in dit gebied steeds meer. Een goed teken. Hier wordt de natuur met rust gelaten.
Het betreft hier een hoge, wijdvertakte plant met heel veel kaardenbolletjes.
Op het na de klim bereikte plateau, kon je goed de omringende plateaus zien, die door beekjes en riviertjes doorsneden worden en zo het Limburgse Heuvelland vormden. Een blauwe lucht met enkele witte wolken maakten het decor compleet.
Het ging omlaag richting Eys, de grote weg werd overgestoken en we doorkruisten een gebied waarin duidelijk was dat de natuur hier alle vrijheid had, verder over en langs het Miljoenenlijntje ging het.
Ruim drie uur en 9 km. lang was de trip, maar er werd gemoedelijk gelopen zodat iedereen het goed kon bijhouden. In dit gebied zagen we plotseling veel crocusachtige rose bloemen.
Het bleek herfsttijloos te zijn, een bolgewas dat  - zo las ik later – in een grote concentratie rondom Eys voorkomt. In de rest van het land, met uitzondering van Limburg, is de plant zeldzaam.
 
Wij hadden allemaal deze zeldzame plant nog nooit gezien.
In het gebied liet zich ook nog de Spaanse vlag zien. Verder liepen we even een rondje extra om een beverdam in de Eyserbeek te zien.
Terug richting Eys moest weer een stuk flink geklommen worden.
Boven wachtte een bankje en uiteindelijk wachtte voor iedereen een stuk verder in Wahlwiller een gezellig café waar het op het terras nog een poosje goed toeven was.
 
Mariet Kölgen


Paddennieuws
 
Bericht van coördinator van de Paddenwerkgroep, Fon Wachelder op 1 september:
Afgelopen week zijn op de Rouenhof de twee nieuwe paddentunnels geplaatst. Tevens is er toestemming om de oprit aan de paardenwei te voorzien van bestrating zodat daar ook het probleem met de tractorsporen is opgelost. Dit wordt binnenkort ook aangepakt. Verder via de link nog een artikel van de Ravon over amfibieen en de droogte deze zomer. Verder  nog een link  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24578#
 
 
Nieuwe waarnemingen op ons terrein:


Tot  grote vreugde van Francois Debets hebben we de volgende bijzondere vlinders kunnen waarnemen..

bruin blauwtje (aricia agestis)

uiterlijk: van de onderkant lijkt het bruine blauwtje erg veel op het icarusblauwtje, maar de stippen aan de voorrand van de voorvleugel zijn anders. bij het bruine blauwtje zie je 1 stip en een stukje verderop 2 stippen bij elkaar, bij het icarusblauwtje zijn deze drie stippen beter verdeeld over de vleugel. bij mannetjes is het verschil makkelijk te zien van boven: mannetjes bruin blauwtje zijn bruin, mannetjes icarus helderblauw.

Staartblauwtje

Het staartblauwtje onderscheidt zich van andere blauwtjes door het kleine 'staartje' aan de vleugels. Sinds 2011 wordt het staartblauwtje jaarlijks in sterk wisselende aantallen gezien in Nederland. In 1933 verdween deze vlinder uit Nederland, en het duurde decennia tot er weer eentje werd gezien.

 

Kaasjeskruiddikkop …..een hele populatie hiervan

Is een onregelmatige standvlinder die zich sinds 2009 weer in Nederland voortplant.