Info Zomer 2019 De Oude Landgraaf

INFO Zomer 2019

Verenigingsblad van IVN De Oude Landgraaf

Opgericht 2 april 1968 als afd. Schaesberg-Nieuwenhagen

 

BESTUUR:

Voorzitter:
Crit Geraets 2020 Voortstraat 12
6373 AW Landgraaf
Tel. 045-5311503

Secretaris:
Mariet Kölgen 2022 Onderstestraat 34
6415 PZ Heerlen
tel. 045 – 5327618

Penningmeesater:
Frans van den Camp 2023 Larikslaan 13
6371 KE Landgraaf
045 - 532142

BESTUURSLEDEN:
Jo Robberts 2023
Pierre Tillmanns 2020
Frits Kusters 2022

Secretariaat:
Onderstestraat 34, 6415 PZ Heerlen E-mail: ivnmarietkolgen@hetnet.nl

Contributiebetaling naar bankrekening NL 11 INGB 0002906039 t.n.v. Penningmeester IVN De Oude Landgraaf
S.V.P ALLE ADRESWIJZIGINGEN TIJDIG NAAR ONS EN NIET NAAR DE NATUURGIDS

REDACTIE INFO:
Mariet Kölgen
Kopie naar ivnmarietkolgen@hetnet.nl of per post naar het secretariaat. De Info verschijnt 4x per jaar, in maart, juni, september en december.

WERKGROEPEN:

Wandelwerkgroep
Voor informatie bellen: Jos Littmann, tel. 045 -5322273 Organiseert: Ochtend- middag- of avondwandelingen, ca 2 1⁄2 uur,

Vogelwerkgroep
(bijeenkomst iedere vrijdagochtend)
Voor informatie bellen: Jo Robberts, tel. 045 -5316612
Vogelobservatie in het veld, vogelbescherming, vervaardiging, ophanging en controle van nestkastjes en wintervoedering.

Paddenwerkgroep
Organiseert jaarlijkse overzetactie amfibieën op diverse locaties.
Voor informatie bellen of mailen: Fon Wachelder, tel 045 – 2055413, fonwachelder@gmail.com

Adres Bosrand: Puddelerweg 59 & 59A, Landgraaf.

Hebt u er al eens aan gedacht om actief lid te worden?

Bij bovenstaande werkgroepen is iedereen welkom.

Voorwoord

Eind juni en het gonst van de activiteiten in De Oude Landgraaf en in de regio. Het is zomer en het gaat volgende week nog meer zomeren als we de voorspellers geloven.

Misschien ligt dan wel alles even stil als de tropische warmte overons neerdaalt...misschien hebben we dan wel even rust.
De paddenactiviteit zoemt nog na in ons hoofd, een groot aantal mensen was er wekenlang iedere avond mee bezig. Het resultaat was dat er in totaal 6537 amfibieën werden overgezet. De nieuwe locatie bij de kasteelruïne, het Palenbergerkerkpad was goed voor 2796 geredde amfibieën, hoofzakelijk padden. Door coördinator Fon werd het seizoen afgesloten met een gezellige bijeenkomst voor alle deelnemers op 14 juni. Zie elders in de INFO.

Intussen kwamen de regiofdelingen bij elkaar, er was actie bij de Meedenkgroep van het Zonnepanelenveld in Abdissenbosch, er werden reuzestammen gezaagd, er werd een uitje voor de actieve leden georganiseerd en vergeet niet de wandelingen iedere maand en de voorwandelingen. Er kwam nieuws van de procedure ronde de Kleine Heihof en onze buren voetbalvereniging Sylvia bestond 70 jaar.

Mariet Kölgen

Verslag ledenvergadering

Donderdag 25 april 2019 in De Bosrand om 19.00 uur.

01. Opening, vaststelling agenda en mededelingen.
Verslag jaarvergadering d.d. 3 mei 2018 (in INFO ZOMER 2018).
De voorzitter, Crit Geraets, heet de aanwezigen van harte welkom, vooral de aanwezige jubilarissen Harrie Hermans en Johan Trijbels.

Met de opmerking dat Jos Littmann bij punt 4 iets wil zeggen, wordt de voorgestelde agenda gevolgd.
Het verslag van de jaarvergadering van 3 mei 2018 wordt vastgesteld.

02. Jaarverslagen 2018 (grotendeels in deze INFO)
Het algemeen jaarverslag wordt door de voorzitter doorgenomen en hier en daar toegelicht.

03. Jaarverslag penningmeester.
De penningmeester licht de financiële stukken toe. Op de begroting van dit jaar staat eenpost van € 1500,- voor een uitje voor de actieve leden.
Een commissie, bestaande uit Frits Kusters, Frans van den Camp en Wim de Kan zijn bezig met de organisatie hiervan.

Omdat de vereniging er nu rooskeuriger voor staat dan vorig jaar, heeft het bestuur besloten

de contributieverhoging niet door te laten gaan.

04. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
De kascommissie bestaande uit Math Marell en Jos Littmann hebben de financiële stukken gecontroleerd en verzoeken de vergadering de penningmeester te dechargeren.
Gevolg gevend aan een opmerking van een van de aanwezige leden, wordt ook het bestuur van het financieel beleid gedechargeerd.

Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Jos Littmann en Ton Berendsen.
Jos Littmann wil het volgende kwijt.
In de afgelopen jaren zijn veel actieve mensen in de vereniging verdwenen, vooral door leeftijd en overlijden. Zelf kan hij ook niet meer zo actief zijn. Zijn assistentie bij Boomplantdag, met name bij de toelichting op de scholen van te voren, is afgehaakt. Feiten die de aandacht van het bestuur vragen.
De voorzitter zegt dat onze vereniging, vergeleken met andere afdelingen in de regio, nog veel actieve leden en bestuursleden bezit. Er kan nog veel gerealiseerd worden. Soms moet over een andere aanpak nagedacht worden.

05. Privacy Statement, gepubliceerd in de INFO van Winter 2018
Dit document is verplicht opgezet om de privacy van de leden te waarborgen. Bij deze wordt het vastgesteld.

06. Huldiging jubilarissen.
De heer Johan Trijbels is 40 jaar lid en Harrie Hermans 25 jaar. Beiden
worden in de bloemetjes gezet en krijgen een gouden, c.q. zilveren speldje. Een welverdiend applaus is op zijn plaats.

07. Ver -(her-)kiezing bestuursleden.
Aftredend en herkiesbaar zijn: secretaris Mariet Kölgen en bestuurslid Frits Kusters. Beiden zijn herkiesbaar en worden herkozen.

08. Jaarprogramma 2019. 
Suggesties zijn welkom

-  De vrijwilligers van de paddentrek krijgen een attentie

-  Samen met het IKL worden er waarschijnlijk stapelmuren gebouwd. De locatie is nog niet bekend.

-  Contacten met scholen gaan vorm krijgen.

-  Poel komt dit jaar helemaal in orde

-  Aan het terrein wordt verder gewerkt..

09. Rondvraag en sluiting.
-  Tips: plaats in de INFO info over uitzendingen van natuurfilms en het programma van het NHG. + duurzaamheid artikelen.

-  Graag bekendmaking jaarvergadering via mail.

-  Bij de poel is een gesponsorde webcam geplaatst met bewegingssensor.

-  Compliment voor Pierre Tillmanns die alles op het terrein repareert en voor Frits Kusters voor zijn “wetenschappelijke” artikelen.

-  In de poel zijn vinpootsalamanders gespot, zeldzame beschermde dieren. Een goede reden o.a. om de poel goed in orde te krijgen.

De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. Alle aanwezigen worden uitgenodigd een drankje te gebruiken.

Aanwezig waren: Henny Esser, Marius Trompetter, Mia Geraets, mw. Vreuls-Reumkens, Jos Littmann, Frits Kusters, Wim de Kan, Johan Trijbels, Fon Wachelder, Harrie Hermans, Math Marell, Ton Berendsen, Pierre Tilmanns, Frans van den Camp, Crit Geraets, Jo Robberts, Mariet Kölgen.

 

 

WANDELPROGRAMMA 2019 (globaal)

6 januari Nieuwjaarswandeling door Jos
10 februari Strijthagerbeekdal en Hulsbosch door Fon
3 maart Wandeling in Schinnen door Marianne
14 april Wandeling Elkenrade door Mariet
19 mei Wandeling Ubachsberg door Marianne
21 juni Avondwandeling Haanweg, start Sjpaans Kentje door Jos
21 juli Wandeling in Eys door Fon
25 augustus Wandeling Wahlwiller door Mariet
29 september Wandeling Anstelerbeekdal door Fon
20 oktober Wandeling Simpelveld door Marianne
17 november Wandeling Voerendaal door Jos
15 december Wandeling Schin op Geul door Mariet

De wereld is van iedereen

Maar is dat zo ? Dat zong de Nederlandse zanger Lau op Pinkpop in 2015 .
Of is onze wereld alleen maar van een handvol elite ?
De lente is begonnen en daarmee het jaarlijkse jachtseizoen.
Mannen in groene camouflage pakken trekken de bossen en velden in op jacht naar wild Bijvoorbeeld aan de Oostvaarders plassen zijn honderden herten en reeën afgeschoten. Er zijn wolven echtparen gespot op de Veluwe.

Na 125 jaar doen ze ons Limburg weer aan en we vermoeden dat ze zich hier permanent vestigen. Zover ik weet is er geen konijn haas of fazant te bekennen in heel Landgraaf.
Zelfs in ons eigen Haasdal huppelt niks meer rond.
De jachthonden worden aangelijnd, het geweer met 500 loden kogeltjes over de schouder en een fles Jägermeister in de binnenzak en dan wordt met groot machtsvertoon vertrokken.

Een jachthoornblazer blaast nog de Last-Post voor de overleden konijntjes en dan vertrekken ze met hoorngeschal.
Schieten doen ze niks , want er zit niks om op te schieten.
Hun vrouwen hebben allang om hun huwelijk te redden konijnenbouten gehaald bij de poelier in Op de Kamp.

En die komen toevallig uit China, staat op de verpakking, het land van herkomst.
Een bewijs dat er op de Veluwe, De Peel of op de Mokerheide niks te vangen is en die er zaten zijn gedood of hebben het hazenpad gekozen.
Geen nood zeggen die groene mannetjes. Dan schieten we toch op wat anders.
En weer komen de hobbyjagers in actie, want ze eten onze schapen op.
Onzin natuurlijk. Dan moeten ze mij ook afschieten want ik lust ook een schapenboutje.
De vos en de wolf zijn al vogelvrij verklaard en als die uitgestorven zijn wordt de jacht geopend op het leuke wasbeertje.
Op Strijthagen zitten er ook een paar maar niet lang meer.
Hen wacht ook een vreselijke dood met loden kogeltjes.
Ik stond erbij en keek ernaar.
Maar wat wil ik ? Een geel hesje aan en op de barricade?
Ik vrees dat ik een roepende in de woestijn ben.
De wereld is toch van iedereen dacht ik en niet van de groene
mannetjes.
Ik voel me happy bij ons IVN.
Wij vermoorden geen dieren voor de hobby, maar helpen ze te
overleven.
Onze vogel- en paddenwerkgroep is daar een sprekend voorbeeld
van.
Frits Kusters

Het broedseizoen voor patrijzen

door Esmée Eussen | Mei 29, 2019 | IKL Nieuws |

Het gaat slecht met de patrijs, de boerenlandvogel komt nog maar op enkele plekken in ons agrarische landschap voor. De vooruitzichten zijn ronduit sober, des te belangrijker dat het broedseizoen van de vogels zo min mogelijk verstoord wordt.

Leefgebied
Patrijzen leven in open en halfopen landbouwgebieden, bij voorkeur in akkers. Een gunstig leefgebied heeft een verscheidenheid aan gewassen en veel lijnvormige landschapselementen zoals kruidenrijke bermen, akkerranden, houtwallen, hagen en overhoekjes.

Agrariërs leggen bloemrijke percelen aan met een speciaal graan/ bloemen mengsel waar de patrijzen voedsel en schuilmogelijkheden vinden. Daarnaast komen ze veel voor in overhoekjes en ruige wegbermen. Een beetje rommelig landschap, dat is waar deze soort van houdt.

Broeden
Vanaf het vroege voorjaar (januari t/m maart) zijn de vogels in koppels waar te nemen. De verschillende koppels zitten – als er niets verstorends is gebeurd – al enkele weken nabij hun broedplaats. In onze regio begint het broeden midden mei. Nu dus. Maar, daar ging nog een periodevan zo’n 2 tot 3 weken aan vooraf waarin de hen haar eieren legt. Het legsel kan bij het eerste broedsel wel tot 20 eieren bevatten! Gemiddeld moet je denken aan 14 eieren. Bij mislukking van het nest, door verstoring van een maaimachine of een loslopende hond, zal een patrijzen koppel weer opnieuw beginnen. Helaas bevat een tweede legsel veel minder eieren, 6-8. De grote hoeveelheid eieren in het eerste legsel is nodig omdat er nou eenmaal veel nesten én vogels verloren gaan door predatie van roofdieren. Je ziet dat vogels die daarentegen nauwelijks vijanden hebben, zoals een bosuil en een ooievaar maar 1 of 2 eieren per seizoen hebben. Helaas is dat voor patrijzen niet zo; vossen, buizerds, maar ook loslopende honden en maaimachines kunnen de nesten verstoren.

Insecten van levensbelang
Patrijzen hebben gemiddeld 25 dagen nodig om te broeden, waarna alle eieren tegelijk uitkomen. Dat moet ook wel, want de kuikens moeten met hun moeder zo snel mogelijk naar insectenrijke locaties lopen om zelf te eten. Een patrijzenhen heeft dus een periode van 6 weken nodig waarin er geen verstoring mag zijn. Iets wat bijna niet realistisch is in het huidige agrarisch gebied.

Maar, toch lukt het ruim de helft van de broedende hennen om de eieren in de tweede week van juni uit te broeden. Het is een grote, risicovolle klus voor de vogels, en het voorspel begint eigenlijk al in januari met de baltsende mannetjes.

Verstoringen
’Het enige wat wij kunnen doen om te helpen is voor veilige nestplaatsen zorgen en erop letten dat ze niet onnodig verstoord worden’’, zegt Sabine de Jong van Stichting IKL. De stichting roept jaarlijksop om geen slootkanten of overhoeken te maaien in het broedseizoen als dit niet noodzakelijk is.‘’Als we verwachten dat ergens een koppel zit sporen we het nest niet op om verstoring te voorkomen. Niet maaien en ook het waarschuwen van aangrenzende perceel eigenaren helpt de koppels. Gelukkig gebeurt dit op steeds meer plaatsen in Nederland, waar vrijwilligers en agrariërsnauw samenwerken om patrijzen een kans te geven’’, aldus Sabine de Jong. 

Avondwandeling natuurbegraafplaats Eygelshof en Grote Boslocatie.

Tijdens een van de langste avonden van het jaar maken we een natuurwandeling in het groengebied tussen Eygelshoven en Ubach over Worms.
We beginnen met een excursie over de natuurbegraafplaats Eygelshof.
In dit gebied werd een eeuw geleden begonnen met de winning van bruinkool. Inmiddels is het hele gebied heringericht en doet dienst als natuurbegraafplaats. De natuur is nog volop in ontwikkeling, maar toch verschijnen er al allerlei bijzondere planten en dieren waar we graag wat meer aandacht aan willen schenken. Daarna maken we een avondwandeling door de Grote Boslocatie. Hier genieten we van vergezichten op het Wormdal, het Rimburgerbos en de watertoren.
Leiding: Olaf Op den Kamp (tel. 06-22188175/ info@eifelnatur.de)
Waar:19.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Boomgaardskuilweg bij de natuurbegraafplaats/ kerkhof in Eygelshoven.

Wie: Natuurhistorisch Genootschap i.s.m. IVN Kerkrade
Wanneer: Dinsdag 2 juli 19:00 uur
Extra info: Einde als het begint te schemeren.
Contactpersoon: Olaf Op den Kamp (tel. 06-22188175/info@eifelnatur.de)

Natuurbegraafplaats Eygelshof

Midden in het prachtige Zuid-Limburg ligt natuurbegraafplaats Eygelshof. Een eeuwigdurende rustplaats waar respect voor mens en natuur hand in hand gaan. Eygelshof is een nieuw natuurgebied, grenzend aan bossen en met een weids uitzicht. Meertjes, bomen en wandelpaden geven een sfeervol, groen gezicht aan de vroegere Hermangroeve aan de rand van Eygelshoven. Eygelshof is een plek om midden in de natuur rust te vinden, tot rust te komen, te herdenken en te herinneren.

NATUURBEGRAAFPLAATS EYGELSHOF IN HET KORT

  Nieuwe natuur ontwikkelt zich op een historische plek

  Een eigen grafplek voor altijd

  Mens en natuur zijn hier verbonden

  Alle tijd en ruimte voor eigen invulling van ceremoniën en rituelen

Wilt u graag meer weten over natuurbegraafplaats Eygelshof? Bel dan met onze medewerkers op 045-2031077 of maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

Vleermuisexcursie met IVN-Wormdalkids

Wat fladdert daar door de nacht, al jagend op een prooi? Ze zijn snel, heel snel en lijken wel stuntpiloten. Het zijn vleermuizen. Heb jij al vleermuizen gezien? Vanavond gaan we op zoek naar deze bijzondere dieren. Jij komt toch ook mee? Wij zien je graag meegaan op onze spannende zoektocht.
Wat: Vleermuisexcursie
Waar: IVN Home Kerkrade, Kaffebergsweg 2a Kerkrade
Wie: IVN Wormdalkids
Wanneer: Zaterdag 24 augustus 20:30 uur
Extra info: Let op onze facebookpagina voor meer info
Contactpersoon: Jean Luthjens, jeanluthjens@hotmail.com, 06-21921663

Oproep

In het Rimburgse zijn, zoals bekend, vliegende herten waargenomen. Het volgende citaat zegt genoeg over deze grote spectaculaire keversoort:

Beschermd
Het vliegend hert is beschermd middels de Habitatrichtlijn. Dat wil zeggen dat de soort wettelijke bescherming geniet in zowel Nederland als de overige lidstaten van de Europese Unie. Omdat het slecht gaat met het vliegend hert in Nederland is er informatie nodig over de huidige verspreiding om deze soort op een zinvolle manier te kunnen beschermen.

Om bij deze dieren de voortplantingscyclus mogelijk te maken zijn er broedstoven gemaakt. Het voert te ver om dit hier helemaal uit te leggen. Wie belangstelling heeft, kan informatie opzoeken.

In de zomer moeten deze broedstoven regelmatig gecontroleerd worden. Daar is uiteraard iemand voor nodig die dit interessant vindt. Degene die het nu doet en het al lang doet, zoekt een vervanger..

Ben jij misschien die vervanger? Laat het ons weten!!

Zomerwandeling met IVN Ubach over Worms

ZOMERWANDELING 4 augustus 2019
Eys, de Piepert, Kasteel Cartils
Vertrek: 10.00 uur kerk Lauradorp te Ubach over Worms De wandeling is ca. 8 km.
Aanmelden graag 1 week van te voren:
Bijdrage carpoolen
Denk aan lunchpakket

Wat: Wandeling
Waar: Eys, de Piepert Kasteel Cartils
tfn. 045 5413453
claj.arets@hotmail.com of
Wie: IVN Ubach over Worms
Wanneer: Zondag 4 augustus
Carpoolen: om 10:00 uur vanaf de kerk in Lauradorp (Landgraaf)Contactpersoon: Chris Arets claj.arets@hotmail.com of 045-5413453

Vogelexcursie door het Imstenraderbos

Vogel liefhebbers opgelet. IVN Ubach over Worms gaat op vogelexcursie in het mooie Imstenraderbos. Ga mee en ontdek welke vogels hier leven.

Wat: Vogelexcursie
Waar: Imstenraderbos
Wie: IVN Ubach over Worms
Wanneer: Zondag 25 augustus 7.00 uur
Extra info: -
Carpoolen:.om 07:00 uur vanaf de kerk Lauradorp (Landgraaf)
Contactpersoon: Chris Arets claj.arets@hotmail.com of 045-5413453 of 0643485155

Feestelijk einde paddenseizoen

Het succesvolle paddenseizoen 2019 is op vrijdag 14 juni in ons IVN Home feestelijk afgesloten met het grootste gedeelte van de paddenraapsters en paddenrapers. Paddencoördinator Fon Wachelder heette iedereen welkom en liet meteen op het scherm de plattegronden zien van de drie locaties waar padden overgezet waren.

Het barstte meteen los: herinneringen, leuke anekdotes en kritische opmerkingen...daar moeten volgend jaar wel schermen en daar niet...en de auto’s trokken zich niets van de borden aan, kan ergeen slagboom komen?.. Misschien is een banner een idee? Soms maaien tijdens de trek, werd bedacht, en waarom gebruiken ze bij de kasteelruïne niet een andere parkeerplaats als er wat te doen is, want daar wemelt het van de padden...

Fon die zelf heel kritisch is en zelf alles van nabij gevolgd had, was het eens met veel opmerkingen en legde ook wat plannen op tafel. Alles viel in goede aarde en een ding is zeker: de padden varen er wel bij.. tenslotte was het aantal padden bij ons bijna een record in Nederland.

Hoewel er 3 faunapassages in de Rouenhof zijn tegenwoordig, maken daar nog niet alle padden gebruik van. Wennen.. en soms werden de schermen kapot gemaakt zodat de padden gewoon konden oversteken. Permanente schermen dan? Misschien. Alles is voor verbetering vatbaar, vooral het Palenbergerkerkpad als nieuwe locatie moest kritisch bekeken worden. Waar lopen veel padden over en waar niet?

De grootste populatie padden werd daar overgezet. De volhoudende overzetsters vooral hadden daar de handen vol.
Betrokken mensen waren er bij elkaar, mensen die elkaar soms alleen in halfduister of nachtelijk duister waren tegengekomen. Helemaal top werd het toen cadeautjes in de vorm van oranje hesjes werden uitgedeeld, betaald door de gemeente. Applaus voor de gemeente.

Trouwens wie bij deze leuke groep wil gaan horen, kan zich nu al opgeven.
Meer mensen die zich opgeven zouden ervoor kunnen zorgen dat deze paddenrapers wat meer avonden vrij zijn in het drukke seizoen.

Van dik hout zaagt men tafelbladen

TE KOOP VANAF €25,- VERSCHILLENDE DIKTES EN GROOTTES.Op vrijdag tussen 9 en 12 uur in de Bosrand

Uitje voor actieve leden

21 juni 2019
De actieve leden hadden een uitje verdiend, na de vele activiteiten i.v.m. met jubileum werd dit een extra feestelijk dagje.
Het begon in Weert met een uiteenzetting van Ad Havermans over duurzaamheid

Conclusies

  Duurzaamheid gaat om natuur, om milieu maar vooral om onze samenleving, onze economie

  Niet alleen klimaat, niet alleen biodiversiteit, maar alle ecologische problemen geïntegreerd,

interdisciplinair aanpakken, is nodig.

  Alles moet tegelijkertijd aangepakt worden, de voedselveiligheid, de energievoorziening,transport .....

  Nodig is een mondiale duurzame economie, afschaffing van schadelijke subsidies, tegen gaan van gevestigde belangen

  Nagenoeg alle landen hebben Ipbes2019 onderschreven!!

 De keuze is aan ons. De wereld kan in 2050 duurzaam zijn, de wereld voeden ....., maar danis een ingrijpende transitie nodig.

We werden aan het denken gezet....en meer bewust van onze verantwoordelijkheid.

In de Heemtuin van de IJzeren man was veel moois te zien:

Na de lezing en heemtuin in Weert volgde een gezellige lunch. Op het programma stond hierna een bezoek aan het museum “Terug in de tijd” in Horn. Heel bijzonder vond iedereen, met legio voorwerpen en toestanden uit onze 50- en 60-er jaren.
Buiten was hier terrasjesweer en er was er tijd om van een drankje te genieten en wat te keuvelen....steeds een gezellige club, de actieve leden van IVN De Oude Landgraaf.

Met een uitgebreide, heerlijke maaltijd in Landgraaf werd deze geslaagde dag afgesloten.

Het bestuur heeft de behoefte om aan de organisatie van deze dag een welgemeend dank je welte uiten.

Voor herhaling vatbaar, wordt dan toegevoegd!!!

Lid worden van IVN De Oude Landgraaf?

Vul hier s.v.p. uw gegevens in en stuur het formulier naar het secretariaat.

Naam:
Adres:
Woonplaats:
E-mail:
Geb.dat.:

Voorletters:
M/V
Postcode:
Telefoon:
Roepnaam:

Meldt zich ingaande
O Begunstiger (vrije gave van minimaal €10,- per jaar). U ontvangt 4 x per jaar de INFO.
O Lid/donateur: de contributie bedraagt € 25,- per jaar. Hierin is een abonnement op De Natuurgids ingesloten (8x per jaar) en 4x per jaar het verenigingsblad de INFO.
O Actief lid, als lid van één van onderstaande werkgroepen. Contributie ook € 25,- per jaar. U wordt dan landelijk lid en ontvangt extra 4 x per jaar het blad Mens en Natuur (naast INFO en De Natuurgids). Werkgroepen:

O Wandelwerkgroep O Vogelwerkgroep O Paddenwerkgroep

Voor € 3,- per jaar kan een gezinslid ook lid/donateur worden. Dan s.v.p. de gegevens van deze persoon toevoegen.

Datum: Handtekening

aan als:

(maak s.v.p. een keuze)