Info Lente 2019 De Oude Landgraaf

INFO Lente2019

Verenigingsblad van IVN De Oude Landgraaf

Opgericht 2 april 1968 als afd. Schaesberg-Nieuwenhagen

www.ivn.nl/afdeling/de-oude-landgraaf

BESTUUR:

VOORZITTER:

Crit Geraets
Voortstraat 12
6373 AW Landgraaf
Tel. 045-5311503

SECRETARIS:

Mariet Kölgen     
Onderstestraat 34
6415 PZ Heerlen
tel. 045 – 5327618

PENNINGMEESTER:         

 Frans van den Camp
Larikslaan 13           
6371 KE Landgraaf 045 - 5321427

BESTUURSLEDEN:

Jo Robberts
Pierre Tillmanns
Frits Kusters

Secretariaat:

Onderstestraat 34, 6415 PZ Heerlen

E-mail: ivnmarietkolgen@hetnet.nl

Contributiebetaling naar bankrekening NL 11 INGB 0002906039 t.n.v. Penningmeester IVN De Oude Landgraaf

S.V.P ALLE ADRESWIJZIGINGEN TIJDIG NAAR ONS EN NIET NAAR DE NATUURGIDS

REDACTIE INFO:

Mariet Kölgen

Kopie naar ivnmarietkolgen@hetnet.nl of per post naar het secretariaat. De Info verschijnt 4x per jaar, in maart, juni, september en december.

WERKGROEPEN:

Wandelwerkgroep

Voor informatie bellen: Jos Littmann, tel. 045 -5322273

Organiseert:

Ochtend- middag- of avondwandelingen, ca 2 ½ uur,

Vogelwerkgroep

(bijeenkomst iedere vrijdagochtend)

Voor informatie bellen: Jo Robberts, tel. 045 -5316612

Vogelobservatie in het veld, vogelbescherming, vervaardiging, ophanging en controle van nestkastjes en wintervoedering.

Paddenwerkgroep

Organiseert jaarlijkse overzetactie amfibieën op diverse locaties.

Voor informatie bellen of mailen: Fon Wachelder, tel 045 – 2055413, fonwachelder@gmail.com

Adres Bosrand: Puddelerweg 59, Landgraaf.

Hebt u er al eens aan gedacht om actief lid te worden?

Bij bovenstaande werkgroepen is iedereen welkom.

 

Uitnodiging ledenvergadering

Donderdag 25 april 2019 in De Bosrand om 19.00 uur.

AGENDA:

01. Opening, vaststelling agenda en mededelingen.

02. Verslag jaarvergadering d.d. 3 mei 2018 (in INFO ZOMER 2018).

03. Jaarverslagen 2018 (grotendeels in deze INFO)

04. Jaarverslag penningmeester.

05. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.

06. Privacy Statement, gepubliceerd in de INFO van Winter 2018

07. Huldiging jubilarissen.

08. Ver -(her-)kiezing bestuursleden.

Aftredend en herkiesbaar zijn: secretaris Mariet Kölgen en bestuurslid Frits Kusters.

09. Jaarprogramma 2019. Suggesties zijn welkom

10. Rondvraag en sluiting.

Na afloop informeel samenzijn.

Jaarverslagen 2018

 Bestuur en leden

In het begin van het jaar bestond het bestuur uit:

VOORZITTER: Crit Geraets

SECRETARIS: Mariet Kölgen

PENNINGMEESTER: Ton Van Wersch

BESTUURSLEDEN: Jo Robberts

Pierre Tillmanns

Frits Kusters

Het bestuur kwam in vergadering bijeen iedere eerste vrijdag van de maand.

In de ledenvergadering van 3 mei 2018 was penningmeester Ton Van Wersch aftredend en werd een nieuwe penningmeester gekozen in de persoon van Frans van den Camp.

Bestuurslid Jo Robberts was aftredend en werd herkozen.

De jubilarissen Trees Storms (50 jaar lid), Mia Poetschlak (25 jaar lid) en Herman Wetzels (25 jaar lid) werden gehuldigd. Mevrouw Pijpers die het lidmaatschap van haar man overnam (hij zou 50 jaar lid zijn), kon niet aanwezig zijn wegens ziekte.

Als nieuwe leden konden we in 2018 verwelkomen Frans van den Camp, Els Roosen en Jan Noteborn..

 Algemeen

Jubileum..50-jarig bestaan

In 2018 werd ons jubileum van het 50-jarig bestaan gevierd waarbij ook het lijkenhuisje officieel werd geopend.

Er is al veel over gezegd maar…

Het feest was geweldig, het bracht ons in een aangename feeststemming en de motivatie voor het bestuur daarna was super. Opstekertjes werken zo goed..

Er was een lange en intensieve voorbereiding aan vooraf gegaan maar het loonde de moeite.

Ter gelegenheid van dit feest kwam er een feestgids uit waarin 50 jaar De Oude Landgraaf en een inventarisatie van de natuur op ons terrein.

Ook financieel kwamen we er heel goed uit. Velen waren bereid ons te sponsoren, of via advertenties, of gewoon via een envelopje.

Privacy Statement

Verenigingen zijn verplicht om op papier te zetten wat ze met de gegevens van de leden doen, dit om de privacy van de leden te waarborgen. IVN De Oude Landgraaf maakt daar ook werk van.

Wandelingen

Het wandelprogramma wordt uitgebreid. Inclusief 4 korte wandelingen, worden er dat jaar in totaal 12 wandelingen georganiseerd.

Faunatunnels

In de herfst werden in de Rouenhof met medewerking van de gemeente weer twee paddentunnels gerealiseerd. In totaal liggen daar nu 3 paddentunnels.

Nieuwe penningmeester

Frans van den Camp, onze nieuwe penningmeester is intussen redelijk goed ingewerkt. Bij zijn aantreden moest hij noodgedwongen wat hindernissen nemen maar met vereende krachten is hij goed in het zadel gezet.

Samenwerking met IVN Ubach over Worms

In december start onze Paddenwerkgroep een samenwerking met de Paddenwerkgroep van Ubach over Worms. In 2019 zullen meer gesprekken volgen tussen beide afdelingen…

Manege Kleine Heihof

Er is ophef over het verplaatsen van de manege in de Brunssummerheide. Stichting Behoud Brunssummerheide is in actie gekomen. Waarom? Ze vinden dat de locatie op weer een andere plek in Brunssummerheide te veel schade aan de natuur doet.

Er wordt te veel verkeer verwacht, te veel uitstoot, te veel drukte, te veel bebouwing, kortom te veel verstoring in een waardevol stukje natuur waarvan we in onze omgeving al zo weinig hebben.

De gemeentelijke besluiten komen de natuur niet ten goede, vinden ook wij, het bestuur van IVN De Oude Landgraaf.

Kreupelbusch

Het is de bedoeling dat in natuurgebied Kreupelbusch (in 2009 geopend door burgemeester Janssen) op het oude stort, een zonnepanelenveld wordt aangelegd.

Over de gang van zaken is een MEEDENKGROEP opgericht. Wij hebben daarin zitting genomen.

We houden u op de hoogte.

Houtverkoop

Nog altijd verkochten wij hout van de gemeente. Kachel- en openhaardhout. Er is veel belangstelling voor. Op vrijdagochtend tussen 9 en 12 uur kan het gekocht en opgehaald worden

Verder…

Hebben we een bijenoase geadopteerd vlakbij ons home..met bijbehorend bijenhotel op ons terrein

Hebben we contact met de afdelingen in Parkstad via het regio-overleg 4 keer per jaar.

 Zijn we begonnen met de aanschaf van IVN T-shirts voor de actieve leden.

 Jaarverslag Vogelwerkgroep 2018

Resultaat kastjescontrole 2018.

Ter vergelijk de controle van 2017.

Locatie aantal bezet leeg vervangen

Kapellerbos 49 41 8 1

Op de Bies 8 7 1

De Dormig 5 2 3

Boerderij Leenhof Poort gesloten

Streeperbos 10 10 ..1 boomklever

Tennisbanen 13 10 3

Kerkhof Kakert 4 1 3

Moltbos 14 11 3 ....1boomklever

Delleweg 10 10 0....1mussenkast met 3 nesten.

Eikenbos 33 31 2......1boomklever

Hulsbos 30 22 8.....1hoornaar.

Winselerbos 7 6 1

Vijvers 19 18 1

Molenbos 22 20 2

Totaal 247 209 38

Resultaat van 2017. Aantal 217 bezet 179 leeg 38

Wat doet de Vogelwerkgroep als het weer bar en boos is?

Frits ging eens kijken…

Ik ben wel nieuwsgierig...wat doen ze als ze niet naar buiten kunnen?

Vogels zie je niet ,of het moeten eenden of waterhoentjes zijn.

Ik vermoed dat onze vogelwerkgroep koffie zit te drinken en kletst over dat Roda JC. weer niet gewonnen heeft.

Toch maar eens gaan kijken in de kelder wat die uitspoken.

Dat noemen ze journalistieke nieuwsgierigheid.

In de kelder geen aroma van koffie te bekennen.

Wel herrie van een lintzaag en boormachine op volle toeren.

Hier wordt door een man of zes gewerkt, constateer ik.

Nieuwe mezenkastjes worden in elkaar gezet voor het nieuwe seizoen kon men mij vertellen. Nog meer vraag ik ?

Men kijkt mij argwanend aan, alsof ik ook uit een boom gewaaid ben.

Nu komt het:

Uilenkasten, torenvalkkasten, kool- en pimpelmeeskasten, vleermuizenkasten, voedertafels , bijenhotels en voor jou (ik dus ) maken we een uilskuikenkast.

Er wordt inderdaad hard gewerkt door die mannen.

Ladingen hout worden er verzaagd en geboord.

Als je de kelder in komt, waan je je in een dependance van de Nationale houthandel.

Al deze kastjes zijn ook voor u te koop fluistert men mij in een oor als u een broedend koolmezenpaar in de tuin wilt hebben.

Dan moet u vlug zijn.

Het broedseizoen gaat zo beginnen.

Wat een kastje kost ? Geen idee.

Wat ik wel weet is, dat een kaartje voor Roda JC vele malen duurder is dan een nestkastje.

Met een kastje steunt u de natuur, met een Roda kaartje steunt u de keukendivisie.

Helaas, keukenkastjes maakt onze vogelwerkgroep niet.

Tenminste --- nog niet.

Jaarverslag Wandelwerkgroep 2018

7 januariNieuwjaarswandeling, 18 wandelaars en 25 nazit (Jos Littmann)

De Nieuwjaars wandeling was een wandeling in de nabijheid van de Bosrand. De wandeling ging richting de Brunssummerheide, de Sibelco groeve en de Landgraaf. Daarna via de graafheuvel weer terug naar de Bosrand waar het lekker warm was en de koffie heerlijk geurde en genoten werd van o.a. wafels. Het was weer zoals van ouds gezellig.

11 februariOchtendwandeling door Schutterspark,10 wandelaars (Jos Littmann)

Vanaf de parkeerplaats bij Schutterspark in Brunssum werd bij goede weersomstandigheden genoten van een heerlijke wandeling. Langs een slingerpad bij de Rode Beek en de informatie borden ging het richting het hangven. Een bijzonder verschijnsel op de Brunssummerheide.

Het Blote voetenpad lieten we links liggen, we gingen richting het Parkplateau, waaronder het Klimbos en Natuurinfo- punt, via de Natuurspeelplaats werd terug gewandeld.

25 maart 1eKorte wandelingdoor Marianne Slangen

15 april Ochtendwandeling door het Wormdal(Jos Littmann)

Door de slechte berichtgeving in de media was de opkomst van de wandelaars zeer mager. Twee gidsen en drie belangstellenden. Vanaf het Socio project, de Markt in Eygelshoven, werd vertrokken. Maar toch is genoten van een mooie tocht langs de Worm.

Hier en daar was de lente al aanwezig, waarvan ook genoten is.

Via het verdwenen dorp Finkenrath en Hofstadt ging het weer richting Eygelshoven.

27 meiOchtendwandeling in de omgeving oud Merkelbeek(Mariet Kölgen)

Met een gezellige groep wandelaars werd op die dag Oud Merkelbeek ontdekt. Zo dichtbij en toch zo onbekend..

In het Ommetje Oud Merkelbeek is zelfs de Feldbiss gedeeltelijk te zien. Maar ook enkele oude, historische pandenmaken Oud Merkelbeek uniek. Het oude Clemenskerkje is de moeite waard, maakt deel uit van het Clemensdomein waarbij ook nog een moderne accommodatie hoort waar we gebruik van mogen maken om na afloop van de wandeling koffie te drinken.

Tijdens de wandeling volgen we ook gedeeltelijk de Merkelbeeker beek die bij de Schinvelder hoeve verderop uitmondt in de Roode Beek.

Informatieborden langs het Ommetje maken een bezoek meer dan de moeite waard.

22 juni Avondwandeling in Voerendaal door Jos Littmann

22 juli Korte wandeling door Hambos en omgeving,

Van Plateau naar plateau, van Fon Wachelder

Met een groep van 16 wandelaars werd vanaf het startpunt op de parkeerplaats van station Kerkrade gestart met een zonnige wandeling

Via de achterkant van het Hambos en het Wauwelpad werd de weg naar beneden naar het Anselerbeekdal ingezet.

Beneden aangekomen werd via de Vauputsweg en de Krichelbergweg alwaar we de Vloedgraaf passeerden, het plateau van Spekholzerheide beklommen waar een mooi uitzicht op het plateau van Kerkrade was waar te nemen.

Boven werd ook bezoek gebracht aan de overblijfselen van de Romeinse villa Krichelberg de enige villa in Nederland waar de fundamenten zichtbaar van zijn.

Men kan via een loopbrug deze fundamenten mooi bekijken tot aan de rand van het plateau waar de Romeinse bewoners vroeger ongetwijfeld een schitterend uitzicht op de omgeving moeten hebben gehad. Hierna werd via een korte oversteek over de nieuwe buitenring en via de Herenanstelweg weer afgedaald naar het Anstelerbeekdal en werd er aan het eind van de weg bij het tegenovergelegen "Stift" genoten van een drankje en voor de liefhebber iets lekkers. Na deze verdiende rust ging de route verder richting Ehrenstein en werd er via "de Bril" een voetpad onder langs het spoor de Anselerbeek gevolgd om weer terug omhoog richting Ham te komen.

Daar voerde de route weer door het Hambos alwaar nog de Tempel en de Mariakapel bezocht werden. Na nog een kort stukje wandelen zijn we weer aangekomen op ons startpunt alwaar afscheid wordt genomen en iedereen weer zijn eigen weg vervolgde.

26 aug. Wandeling omgeving Wahlwiller en Eijs(Mariet Kölgen)

Twaalf wandelaars begonnen op zondagmorgen 26 augustus rond 10 uur aan de lange klim vanuit het dorp Wahlwiller in het Heuvelland.

Af en toe keek iemand om en riep oooh…et uitzicht werd steeds mooier en groter. Steeds meer kerken van Heuvellanddorpjes kwamen in zicht: Wahlwiller, Mechelen, Wittem, Vijlen.

Onderweg passeerden we wijngaarden waarin de druiven aan het laatste rijpingsproces bezig waren.

Dat we hier met kalkgrond te doen hadden, zagen we aan de bijzondere flora: geel walstro, grote centauri, bosrank, kleine kaardenbol. Vooral de kleine kaardenbol, die vroeger zeldzaam was, zagen we in dit gebied steeds meer. Een goed teken. Hier wordt de natuur met rust gelaten.

De kleine kaardebol is een hoge, wijdvertakte plant met heel veel kaardenbolletjes.

Op het na de klim bereikte plateau, kon je goed de omringende plateaus zien, die door beekjes en riviertjes doorsneden worden en zo het Limburgse Heuvelland vormen. Een blauwe lucht met enkele witte wolken maakten het decor compleet.

Het ging omlaag richting Eys, de grote weg werd overgestoken en we doorkruisten een gebied waarin duidelijk was dat de natuur hier alle vrijheid had, verder over en langs het Miljoenenlijntje ging het.

Ruim drie uur en 9 km. lang was de trip, maar er werd gemoedelijk gelopen zodat iedereen het goed kon bijhouden. In dit gebied zagen we plotseling veel crocusachtige rose bloemen.

Het bleek herfsttijloos te zijn, een bolgewas dat - zo las ik later – in een grote concentratie rondom Eys voorkomt. In de rest van het land, met uitzondering van Limburg, is de plant zeldzaam.

Terug richting Eys moest weer een stuk flink geklommen worden.

Boven wachtte een bankje en uiteindelijk wachtte voor iedereen een stuk verder in Wahlwiller een gezellig café waar het op het terras nog een poosje goed toeven was.

30 september Korte wandeling vanaf de Uitvlucht in Brunssum over de Brunssummerheide, door Marianne Slangen.

28 oktober Ochtendwandeling door de Weggebekker en Heidserpark, 14 wandelaars (Jos Littmann)

Vertrek vanaf de parkeerplaats restaurant Kriti in Brunssum. Deze wandeling liep door een gebied dat in het verleden heel wat heeft zien veranderen door de winning van zand, grind, bruinkool en steenkool. Thans heeft het gebied een ware metamorfose ondergaan.

Hetheeft nu een parkachtige uitstraling. Zeer de moeite waard om er te wandelen.

25 november Ochtendwandeling / Kastelentocht.(Jos Littmann)

Vanaf de kerk in Voerendaal werd met 10 personen gestart om de kastelen in en rond Voerendaal te bezoeken. Het weer was niet opperbest maar de omgeving was daar ruimschoots een compensatie voor.

Van het kasteel Cortenbach, werd via het bos waar de reuze paardenstraat massaal aanwezig was, gewandeld naar de Geleenbeek. Op een afstand was kasteel Terworm waar te nemen. Via de motte nabij Ten Esschen ging de tocht naar kasteel Rivieren en kasteel Puth. Via kleine paadjes werd teruggelopen naar Voerendaal waar werd genoten van een kop koffie met een heerlijk stuk vlaa

16 dec.Korte wandeling in het gebied Strijthagen, door Marianne Slangen.

 Jaarverslag Paddenwerkgroep 2018

Begin januari start met een gesprek met het Platform Burgerinitiatieven met de insteek om een Faunapassage aan de Rouenhof gefinancierd te krijgen.

Gaandeweg het gesprek blijkt dat we echter maar een keer voor hetzelfde initiatief een aanvraag kunnen doen. Dus besluiten we meteen maar aan te vragen voor de nog twee benodigde faunapassages aan de Rouenhof.

Volgend op dit gesprek komt er een tweede afspraak, begin februari ter plekke op de Rouenhof om de situatie aldaar bij de 1e passage te bekijken en de werking uit te leggen.

Begin maart volgt er een bericht van het Platform dat er subsidie voor de aanleg van twee passages is toegekend. In samenwerking met de gemeente Landgraaf worden de tweede passages op 28 en 29 augustus dan daadwerkelijk gerealiseerd en kunnen deze met de trek van 2019 hun dienst gaan vervullen.

Zoals inmiddels gebruikelijk starten we het paddenseizoen ook dit jaar weer met een gezellige bijeenkomst in ons home, om elkaar onder het genot van iets te drinken en een stukje vlaai weer eens te ontmoeten, gezellig bij te kletsen en het nodige paddennieuws uit te wisselen.

Op 16 februari wordt vervolgens gestart met het plaatsen van de schermen, verkeersborden en dranghekken en het snoeien van overhangende takken op de looproutes. Op 9 maart sloeg het weer om en hadden we gelijk goed gevulde emmers met padden. Tussen 9 maart en 14 april werden er in totaal 4971 padden, 287 bruine kikkers, 128 kleine watersalamanders en 78 alpenwatersalamanders geraapt en veilig over gezet. Naar wat we nu weten is de locatie Mensheggerweg/Rouenhof in 2018 qua aantallen met 4891 stuks de derde locatie van heel Nederland geworden.

De sluiting van het seizoen wordt dit jaar gecombineerd met het 50- jarig jubileum van onze afdeling en daar waren dus ook alle vrijwilligers van de paddengroep voor uitgenodigd.

In december van dit jaar vinden er ook nog gesprekken plaats met de coördinator van de paddengroep van de IVN afdeling Ubach over Worms en wordt er in navolging van een gezamelijke advertentie vorig jaar afgesproken om onze samenwerking op paddengebied te intensiveren.

Fon Wachelder.

Verslag Wormdalkids 2018

Hieronder een korte verslaglegging van de activiteiten van IVN-Wormdalkids in 2018. Ook dit jaar zijn we weer een aantal keer op pad geweest met de Wormdalkids en hun ouders en opa’s en oma’s.

De eerste activiteit in januari was een winteractiviteit. Dit keer gingen we echt op een onderzoekersexpeditie in de Anstelvallei in Kerkrade. Voorzien van kaart en kompas, GPS, rugzak met proviand en walkie talkies werden in de omgeving van het IVN-home van IVN Kerkrade diverse opdrachten uitgevoerd. Hierbij werd aandacht besteed aan het gebruik van kaart en kompas, GPS maar werd natuurlijk de natuur niet vergeten. Met name het spel met de walkie talkies zorgde voor veel plezier. De jonge onderzoekers hebben het voortreffelijk gedaan, zeker gezien de zeer koude dag. Het vroor namelijk gedurende de hele dag. Kanjers zijn het.

Op zondag 13 mei (moederdag) stonden we klaar om te starten met het kabouterpad. Helaas kwam het regenwater met de bakken omlaag en zagen wij ons genoodzaakt de activiteit op het laatste moment alsnog af te zeggen.

Heel erg jammer want we hadden in de omgeving van het home van IVN De Oude Landgraaf een leuke route uitgestippeld. Gelukkig organseren we meestal twee keer per jaar een kabouterpad voor de kleintjes. In oktober dus nieuwe kansen.

Op zondag 10 juni was het tijd voor de jaarlijkse slootjesdag. Mede door het uitstekende weer was de activiteit enorm druk bezocht. Er werd vrolijk in het water naar waterdiertjes geschept. Deze konden in bakken met water goed worden bekeken en zelfs onder een microscoop bestudeerd worden. Naast het scheppen van waterdiertjes konden de kinderen ook een aantal proefjes en spelletjes met water doen. Uiteraard werd ook gezorgd voor iets lekkers en te drinken. Gezien het plezier en de lachende gezichtjes weer een groot succes.

Zaterdagavond, 25 augustus, hebben we voor de tweede keer een vleermuizenexcursie georganiseerd. In tegenstelling tot de eerste keer, waarbij we ca 8 kinderen op bezoek hadden, was het home van IVN-Ubach over worms tot de nok gevuld. Maar liefst 25 kinderen waren samen met pa, ma, oma, opa aanwezig om de fascinerende wereld van deze bijzondere dieren te leren kennen.

Na een aantal filmpjes, uitleg/presentatie en vragen trokken we er op uit om ze ook daadwerkelijk in actie te zien. Gewapend met batdetectoren werd er fanatiek gespeurd naar de vleermuizen en ook daadwerkelijk gevonden. We hebben ze kunnen zien en horen, heel bijzonder.

Na afloop werd er in het home nog druk gekleurd en geknutseld, hebben we samen iets gedronken en iets lekkers gesnoept. Het was een super avond.

Op zondag 21 oktober was het tijd voor het herfstkabouterpad. In tegenstelling tot het lentekabouterpad hadden we nu uitstekend weer.

En dat was ook te merken aan de drukte. Een 20-tal kinderen zijn met de kabouters op pad geweest. Gesteund door ouders, opa’s en oma’s gingen de kinderen met een boodschappenlijstje en een tas met hulpmiddeltjes (insectenpotje, loepje, spiegeltje, handschoenen etc.) op speurtocht. De meeste spullen op het lijstje werden gevonden en tevens werd het bos een beetje schoner gemaakt, want ze moesten ook mensenspullen zoeken en meenemen. Na afloop was er natuurlijk iets lekkers en wat te drinken. Hierbij konden de kinderen ook nog zelf hun paddestoel knutselen en opeten.

Kortom: we hebben samen met de Wormdalkids weer volop genoten van de natuur en haar bijzonderheden. Op naar 2019!

Jean Lutjens, een van de begeleiders van de Wormdalkids

WANDELPROGRAMMA 2019 (globaal)

6 januari Nieuwjaarswandeling door Jos

10 februari Strijthagerbeekdal en Hulsbosch door Fon

3 maart Wandeling in Schinnen door Marianne

14 april Wandeling Elkenrade door Mariet

19 mei Wandeling in Eys door Fon

21 juni Avondwandeling Haanweg, start Sjpaans Kentje door Jos

21 juli Wandeling Ubachsberg door Marianne

25 augustus Wandeling Wahlwiller door Mariet

29 september Wandeling Anstelerbeekdal door Fon

20 oktober Wandeling Simpelveld door Marianne

17 november Wandeling Voerendaal door Jos

15 december Wandeling Schin op Geul door Mariet

Een dagje op pad met de paddenwerkgroep

In de serie "Een dag stage met een van onze werkgroepen" hebt U in de vorige uitgave van onze info een column kunnen lezen van onze vogelwerkgroep.

Maar we hebben meer werkgroepen.

Vandaag ga ik op pad met de paddenwerkgroep.

De dames en heren van deze paddenwerkgroep doen nu echt zinvol werk.

Rond de Mensheggerweg redden ze ieder voorjaar ruim 1000 padden van de wisse dood.

De padden steken zonder uit te kijken de rijweg over en dan is het einde pad.

Via kilometers paddenscherm wordt het hun onmogelijk gemaakt om die weg over te steken.

Ik ga een dag mee om de schermen te plaatsen.

Met kilometers plastic board en zeker 1000 stalen pennen worden versperringen gemaakt.

Begin februari word begonnen met het plaatsen van de schermen..

Het is koud op de Mensheggerweg om 9.00 uur in de morgen.

Min 5 Gr.C. en de velden zijn wit van de rijp.

Nog geen pad gezien. Die zijn nog bezig met hun winterslaap.

Toch de moed er maar inhouden.

Bij voldoende buiten- temperatuur ontwaken ze en trekken met duizenden tegelijk richting kasteel Strijthagen om in de vijver hun eitjes af te zetten.

Een grote volksverhuizing kun je het wel noemen.

Ver komen ze niet. Onze versperringen maakt het hun onmogelijk om de rijweg over te steken.

Ieder avond bij zonsondergang komen een tiental paddenrapers met een emmertje en zaklamp om ze vanachter de versperring op te rapen en ze met de beste wensen erbij weer uit te zetten bij de vijver van het kasteel.

Per avond worden soms een paar honderd padden overgezet en dat ruim 4000 per seizoen.

Als ik dit schrijf moet de grote trek nog beginnen maar de versperringen zijn klaar.

Landelijk worden de padden geregistreerd en daaruit blijkt dat ons IVN De Oude Landgraaf op de 3e plaats staat van Nederland.

Hoera we staan op het podium. Op een avond ga ik weer met de rapers mee en kom met de resultaten van 2019.

Wat mij opvalt is de gemoedelijkheid waarmee de rapers te werk gaan. Wel bloedfanatiek ,want elke geredde pad is er een ,maar met humor.

Als je een keer mee geraapt hebt , blijf je komen.

Ook U mag meedoen. Mogelijk halen we dan de 2e plaats op de landelijke ladder.

Frits Kusters.

Van het slagveld

Wanneer dit verschijnt zal alles weer pais en vree zijn.

Overal jong leven en ouderparen die goed voor de jongen zorgen..

Maar op dit moment is het oorlog. De dierenwereld is niet anders dan de mensenwereld.

Zojuist een gevecht op leven en dood gezien door twee macho-Merelmannetjes .

In de vlucht slaan ze elkaar met de vleugels om de oren en storten naar beneden.

Daar doen ze het nog eens dunnetjes over.

Het gaat zo’n tien minuten door en dan druipt er eentje af.

Geen vrouwtje gezien op dat moment. Die zit natuurlijk stiekem toe te kijken.

Ik kijk naar de andere kant en daar wordt een Meerkoet letterlijk kopje onder gehouden door een andere Meerkoet die zijn vrouw en territorium beschermt. Worstel en kom boven.

Dat gebeurt en de belager rent voor zijn leven over het water.

Het altijd zo schuwe Waterhoentje staat bol van de testosteron en verjaagt de Meerkoet en Fuut.

Intussen proberen een tiental Mussen elkaars leven zuur te maken.

Wat een herrie maken die gasten.

Ze gunnen elkaar niets.

Vier plekken op de voedertafel , maar geen enkele Mus krijgt de kans om rustig een graantje mee te pikken.

In de treurwilg bij de buren gaat het niet anders.

Daar leveren de (v)echtparen Houtduif en Ekster een ware veldslag.

Ze vernielen constant elkaars nest .Ze willen op dezelfde plek wonen.

De oorlogsvoering tussen de Ekster en de Kraai is beestachtig.

Ze torpederen elkaar in de lucht terwijl ze vliegen.

De enige vogels die ik nooit heb zien vechten en die vredig omgaan met andere vogels zijn onze Turkse Tortelduifjes : Ali en Hassan. Samen schommelend op de voederplank of naast elkaar in de berk de wereld overzien. Schatjes zijn het.

Maar ja , als je zo’n naam hebt kun je ook niet anders dan aardig zijn tegenover je medevogels.

Frits Kusters

 

Lid worden van IVN De Oude Landgraaf?

Vul hier s.v.p uw gegevens in en stuur het formulier naar het secretariaat.

Naam:

Voorletters:                                                                   M/V

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Roepnaam:

Geb.dat.:

Meldt zich ingaande aan als: (maak s.v.p. een keuze)

O Begunstiger (vrije gave van minimaal € 10,- per jaar). U ontvangt 4 x per jaar de INFO.

O Lid/donateur: de contributie bedraagt €25,- per jaar. Hierin is een abonnement op De Natuurgids ingesloten (8x per jaar) en 4x per jaar het verenigingsblad de INFO.

O Actief lid, als lid van één van onderstaande werkgroepen. Contributie ook €25,- per jaar. U wordt dan landelijk lid en ontvangt extra 4 x per jaar het blad Mens en Natuur (naast INFO en De Natuurgids). Werkgroepen:

O Wandelwerkgroep

O Vogelwerkgroep

O Paddenwerkgroep

Voor €3,- per jaar kan een gezinslid ook lid/donateur worden. Dan s.v.p. de gegevens van deze persoon toevoegen.

Datum:

Handtekening