Agenda ledenvergadering IVN de oude Landgraaf

De ledenvergadering is verschoven naar 2021

 

AGENDA:

  1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen.
  2. Verslag jaarvergadering 25 april 2019 (in INFO ZOMER 2019).
  3. Jaarverslagen 2019 (grotendeels in deze INFO)
  4. Jaarverslag penningmeester.
  5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
  6. Goedkeuring Nieuwe Statuten
  7. Huldiging jubilarissen.
  8. Herverkiezing/verkiezing bestuursleden.  In de nieuwe statuten is voor bestuursleden een zittingsperiode van 5 jaar vastgelegd. Als we die nu toepassen, is dit jaar niemand aftredend.
  9. Jaarprogramma 2020.  Suggesties zijn welkom
  10. Rondvraag en sluiting.

Na afloop informeel samenzijn.