‘t Sohr

't Sohr‘t Sohr gelegen tussen Ooijen en Wanssum is een oude Maasarm die in de 15e eeuw van de Maas werd afgesneden. De arm ligt op het laagterras langs de steilrand in het overgangsgebied naar het deklandschap ten westen van de Maas. Behalve voor turfwinning is ‘t Sohr, net als vele andere drooggevallen Maasarmen, gebruikt als extensief grasland en voor de houtproductie.

De oude Maasarm vervulde tot en met 1995 een cruciale functie in de afvoer van hoog water op de Maas. Na de hoge waterstanden van 1993-1995 met de noodlottige wateroverlast voor de omliggende gebieden, is besloten deze Maasarm met kades af te sluiten. Hierdoor ontstond er echter een flessenhals in de rivier. De aangelegde kades leidden tot opstuwing tijdens hoog water. Men kijkt inmiddels anders naar het waterbeheer  en men heeft besloten de ingreep van 1995 weer ongedaan te maken. Daardoor krijgt de oude arm zijn oorspronkelijke functie van papallelstroom weer terug. Dit wel combinatie met beschermende en gebiedsontwikkelende maatregelen. Bij hoogwater mag de oude arm weer water voeren. Bij extreem droge perioden fungeert de arm als waterberging; vandaar de benaming klimaatbuffer.

 

't SohrDe waterkundige ingrepen worden gecombineerd met het ontwikkelen van natuur en landschap. De Maas en de oude zijarm hebben het gebied tussen Ooijen en Wanssum tot een bijzonder gebied gemaakt. Van oudsher heeft de rivier het landschap gevormd door oude stroomgeulen en terrassen achter te laten. De rivier heeft het kleinschalige karakter, de landschappelijke waarde en de natuurlijke diversiteit in hoge mate bepaald. De oorspronkelijke waterhuishouding wordt nu weer leidend voor het gebied. De oude arm met de hoogwatergeulen worden onderdeel van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). De invloed van de Maas in het gebied neemt weer toe, waardoor het gebied zijn oorspronkelijke dynamiek terugkrijgt. Het herstel van het systeem waarin de rivierdynamiek een hoofdrol speelt, leidt tevens tot nieuwe natuurdoelen. De ontwikkeling van natuur en landschap is het  uitgangspunt voor extensieve vormen van recreatie.

In 2012 zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van het gebied afgerond. Het is nu de beurt aan de natuur. We kijken met spanning toe hoe de natuur zich ontwikkelt en het gebied weer in bezit neemt.

 

't Sohr

Voor enkele fotografische indrukken, klik hier.
Wilt u er gaan wandelen, klik dan hier voor een wandelkaart.