Jaarplan

IVN De Maasdorpen 2022

Samenvatting

In 2022 wil IVN De Maasdorpen zich blijven richten op samenwerking met het Landelijk IVN, op samenwerking met de Regio Maasvallei, op activiteiten voor de jeugd, op de verzorging van excursies door onze IVN-landschaps- en natuurgidsen en op een meer op de klant gerichte communicatie over excursies, cursussen en activiteiten van de werkgroepen.

Visie en missie

De algemene visie van IVN is dat het leven van mensen meer verrijkt wordt, dat mensen meer gaan nadenken over hun gedrag en meer gemotiveerd worden tot milieubewust handelen als ze de natuur meer beleven en meer leren over de natuur.
Deze visie wint nog steeds aan actualiteit. Onze afdeling deelt deze visie en daarom blijft onze afdeling zich richten op natuureducatie, natuurbeleving en milieubewust handelen.
De missie van onze afdeling is niet dat we ons bezig houden met het verwerven van natuurgebieden, maar dat we ons richten op onderhoud van natuurgebieden en dat we ons richten op mensen, omdat onze afdeling de opvatting heeft dat het behoud van onze natuur vooral afhankelijk is van de waardering die mensen daarvoor opbrengen.

Onze afdeling hoopt in 2022 het volgende te kunnen verzorgen:

Daarnaast zullen we in 2022 aandacht besteden aan het volgende:

Regionalisering

De regio’s vormen een essentiële schakel binnen het werk van het IVN District Limburg. Onze afdeling is deel van Regio Noord, dat behoort tot het grotere Regio Maasdal waartoe ook enkele Brabantse afdelingen behoren. Onze afdeling heeft regelmatig contact met deze noordelijker afdelingen, bijvoorbeeld tijdens het Regio-overleg. In 2022 blijft onze afdeling deze contacten onderhouden. Wij gaan tevens onze contacten met afdelingen van Regio midden versterken. Met name het onderling afstemmen van lange en korte cursussen zal een steeds belangrijker plaats krijgen. Ook gaat onze afdeling meer uitwisselen, bijvoorbeeld docenten van cursussen, cursusmaterialen en (school)gidsen.

Ledenbinding

Naast de al bestaande ledenwerving zal onze afdeling zich in 2022 meer gaan bezighouden met ledenbinding. Binnen onze geformuleerde missie en visie, willen wij nieuwe en bestaande leden een plaats geven door ze te laten deelnemen aan (korte) activiteiten en door ze aan te moedigen in wat zij kunnen en willen doen.
Het district gaat de binding met afdelingen en regio’s versterken met regionaal georganiseerde introductieprogramma’s voor nieuwe en bijna nieuwe leden.

Natuur- en landschapsgidsenopleidingen, nascholing gidsen.

Scholing van gidsen is en blijft bij IVN heel belangrijk voor het uitdragen van de IVN-boodschap. De cursussen onderstrepen de dynamiek van de natuur, ook in het belang van onze samenleving. In de regio’s wordt steeds meer gewerkt met een meerjarenplanning voor opleiding en nascholing, zodat continuïteit gewaarborgd is.
Ook in 2022 zal onze afdeling mee blijven denken bij deze planning tijdens het Regio Maasdal-overleg. Verder zal onze afdeling deelnemen aan de organisatie en uitvoering van dergelijke cursussen als dit wenselijk mocht zijn.

Activiteiten ten behoeve van jeugd- en jongeren.

Natuur is van vitaal belang voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en als basis voor een levenshouding waarbij natuur als een levensvoorwaarde wordt erkend.
In 2022 hoopt onze afdeling voor onze Jeugdclub Scharrelkids mogelijkheden te kunnen blijven creëren om buiten de natuur te ontdekken en actief in de natuur te spelen. Om zo bij te dragen aan enkele prettige natuur- gerelateerde associaties.
Hiermee wordt een basis voor duurzaam gedrag gelegd.

Versterken van het kader binnen de afdeling.

De werkgroep DistrictsKaderVorming organiseert ook in 2022 korte cursussen, expertise- en studiedagen, workshops en informatie-momenten en om het kader van de afdelingen te versterken. Naar behoefte zal onze afdeling hieraan deelnemen .

Communicatie en public relations

Onze afdeling zal in 2022 onze communicatie binnen de afdeling en naar buiten toe verder ontwikkelen. Het doel is om meer naamsbekendheid te krijgen, maar andere doelen zijn meer deelnemers, meer leden en meer support.
Onze afdeling wil ook meer aandacht besteden aan de communicatie met andere afdelingen, met het district en met landelijk IVN.
Het district heeft een excursieloket opgericht. Het aanbieden van excursies op maat via dit excursieloket zal bijdragen aan de herkenbaarheid van IVN bij een breder publiek.
Voor onze gidsen heeft deelname aan het excursieloket ook persoonlijke voordelen zoals een grotere financiële beloning, een impuls tot het ontwikkelen van betere excursies, een impuls tot het ontwikkelen van excursies in nieuwe gebieden, toegenomen vaardigheden en
zelfvertrouwen. In 2022 zal onze afdeling verder gebruik maken van dit loket.

Samenwerkingsprojecten

In 2022 zullen er hopelijk weer veel samenwerkingsprojecten zijn waaraan onze afdeling, zo mogelijk, wil deelnemen. Denk aan de Slootjesdagen, de Kidsparty, Kerstwandeling en de Natuurmarkt.

Organisatie

Het Landelijk IVN bestaat uit beroepsmensen. Vrijwilligers zitten in afdelingen. De afdelingen in Limburg zitten in een District. Het District Limburg krijgt geld van de provincie. Onze afdeling geeft niet alleen een afdracht aan het Landelijk IVN maar ook aan het District. Het District financiert hiervan activiteiten van afdelingen zoals cursussen en projecten.

De afdelingen in Limburg zijn gegroepeerd in vijf Regio’s: Noord, Midden, Westelijke Mijnstreek, Parkstad, Maas en Mergelland. Onze afdeling behoort tot Regio Noord, samen met IVN Maas en Niers, Geysteren-Venray en Maasduinen. Deze afdelingen vormen, samen met enkele aangrenzende Brabantse afdelingen, Regio Maasdal.
Landelijke IVN wordt gevoed uit het hele land via de Landelijke Raad. Hierin zit een vertegenwoordiger uit elke Regio.

District Limburg kent ook een consulentschap (beroeps IVN).
Het hart van onze afdeling zijn de werkgroepen. Het werk van de werkgroepen en de onderlinge samenhang wordt bevorderd door Commissies zoals de Communicatie Commissie. Een Commissie is een soort verlengstuk van het bestuur en van de werkgroepen. Voor kortlopende projecten zijn er Projectgroepen.

Als afdeling willen we in 2022 meer openheid van de werkgroepen, zodat meer buitenstaanders hier aan mee kunnen doen.
Als afdeling willen we dat in 2022 meer mensen die regelmatig aan een werkgroep mee doen maar geen lid zijn van IVN, gestimuleerd worden om lid te worden. Ze maken immers gebruik van de faciliteiten van de afdeling.

Samenstelling bestuur, werkgroepen, commissies en projectgroepen

Cora Oostendorp Bestuurslid, voorzitter, secretariaat
Koos Agricola Bestuurslid, penningmeester, ledenadministratie
Jos van Lin Bestuurslid
Marlo Godding Bestuurslid
Jacques Driessen Coördinator Commissie Communicatie
Jos van Lin Coördinator Commissie Evenementen
Cora Oostendorp
Marlo Godding
Redactie Afdelingsblad Kwekker
Ton Hagens Coördinator Werkgroep Activiteiten & Gidsen
Jacques Driessen Coördinator Werkgroep Vogels
Joke Bussemakers Contactpersoon Werkgroep Planten
Robbert Hesen Coördinator Werkgroep Jeugd (Scharrelkids)
Cora Oostendorp Coördinator Werkgroep Scholen
Ton Wismans Coördinator Werkgroep Vrijwillig Natuur en
Landschapsbeheer
Miep Philipsen Coördinator Projectgroep Inrichting Zoemhuske