Kijkhutten

Kijkhutten

NATUUR

Nationaal Park Lauwersmeer is uniek. Kenmerkend is het open en uitgestrekte landschap. En zo’n open landschap is een aantrekkelijk leefgebied voor verschillende dieren en planten. Zo biedt dit landschap elk jaar aan honderdduizenden vogels rust en voedsel.

Grote grazers: Het tegengaan van de verruiging kan door jaarlijks te maaien en te kappen. Maar dat werkt zeer verstorend op de natuur en is zeer arbeidsintensief. Vandaar dat Staatsbosbeheer besloten heeft om natuurlijke ‘maaiers’ in te zetten. En na vele jaren experimenteren blijkt de combinatie van Schotse hooglanders en konikpaarden de beste resultaten te geven. Lees meer… 

Land van Juffrouw Ali: Net ten zuiden van het dorp Lauwersoog ligt het ‘Land van juffrouw Ali’. Dit bijzondere stukje natuur is vernoemd naar een medewerkster van Rijkswaterstaat. Zij heeft hier in de jaren ’80 van de vorige eeuw veel onderzoek gedaan naar de planten die hier voorkomen. Lees meer…

Lauwersoogbos: Grenzend aan de oostkant van het dorp Lauwersoog ligt het Lauwersoogbos. Dit bos is na het afsluiten van de Lauwerszee ingeplant met populier, es, abeel en els. De rechte rijen bomen laten duidelijk zien dat dit mensenwerk geweest is. Toch heeft dit jonge bos zeker natuurwaarden te bieden. Het biedt specifieke bosvogels een veilige nestplek. Lees meer…        

Marnewaard: De Marnewaard is na de afsluiting van de Lauwerszee ingericht als militair oefenterrein. Op dit terrein bevindt zich een schietbaan voor pantservoertuigen en het oefendorp Marnehuizen. Ondanks de regelmatige militaire oefeningen, valt er heel wat te beleven in dit gebied. Vooral tijdens zeer natte periodes zoeken veel dieren uit het Nationaal Park een veilige toevlucht in de Marnewaard.  trekken flink wat roofvogels aan, zoals havik, buizerd en kiekendieven. Lees meer…

Ballastplaatbos: Aan de oostkant van het Lauwersmeer, ten zuiden van het Nieuwe Robbengat, ligt het Ballastplaatbos. Dit bos is na de afsluiting van de Lauwerszee op de voormalige zeebodem aangeplant. Overal in en op de bodem treft u schelpen aan als stille getuigen van dit zoute verleden.

Groninger platen: In de zuidoosthoek van het Nationaal Park ligt een aantal voormalige platen doorsneden door oude geulen. Deze platen bestaan in hoofdzaak uit rietvelden en grazige weiden. Met name voor vogels vormt dit gebied een eldorado. Het gebied is slechts beperkt toegankelijk. Maar vanaf de Strandweg heeft u een goed uitzicht over de verschillende platen. 

Zuidelijke platen: Aan de zuidkant van Nationaal Park Lauwersmeer vindt u de Kollumerwaard en de Zoutkamperplaat: een zeer uitgestrekt gebied met grazige weiden, uitgestrekte rietvelden en spontane bosopslag.

Kollumeroord: In het zuidwestelijke deel van Nationaal Park Lauwersmeer ligt het Kollumeroord. Hier treft u naast aangeplant bos uitgestrekte rietvelden aan. Het biedt aan tal van echte bosvogels, zoals grote bonte specht en zomertortel broedgelegenheid. Tijdens de vogeltrek biedt het bos onderdak aan allerlei soorten zangvogels, zoals goudhaantje en matkop. Ook kunt u in dit gebied reeën tegen het lijf lopen. 

Ezumakeeg: Aan de Friese kant net ten zuiden van Ezumazijl ligt tegen de oude zeedijk de Ezumakeeg. Dit gebied had een landbouwbestemming, maar is enige jaren geleden ingericht als natuurgebied. Het gebied is zo ingericht dat het zich kan vullen met schoon regenwater. 

Bantpolder: In het noordwesten van Nationaal Park Lauwersmeer, aan de Friese kant, ligt de Bantpolder. Dit weidegebied, in beheer bij Natuurmonumenten, is speciaal ingericht voor water- en weidevogels. Lees meer…

Lauwersmeer: Ongeveer 2000 hectare van Nationaal Park Lauwersmeer bestaat uit open water. Het zijn de vroegere geulen, slenken en prielen van de Lauwerszee. Het meeste water in het Lauwersmeer is zeer ondiep; alleen de grote geulen zijn dieper, maximaal 10 meter. Dat het Lauwersmeer nog steeds een band heeft met de Waddenzee blijkt uit de visstand: bot en spiering worden nog altijd in het meer aangetroffen. Lees meer…

Bron: website Nationaal Park De Lauwersmeer

Zie hier een pdf over