Born - Land van Swentibold
Natuur in de Buurt
dinsdag02feb2021

Red het Sterrebos bij Kasteel Wolfrath in Holtum

VDL Nedcar mag van de provincie het Sterrebos begin volgend jaar kappen, indien de Raad van State een lopende opschortende bodemprocedure opheft. Aldus het laatste nieuws!

In diverse media zijn er de laatste tijd berichten verschenen over de uitbereidingsplannen van de VDL-NedCar autofabriek en de recente besluitvorming hierover door de provincie en onze gemeente Sittard-Geleen.
Met name de binnenkort geplande kap van het in de buurt van deze fabriek gelegen Sterrebos is in deze provinciale plannen voor het IVN Born Land van Swentibold een heel gevoelige zaak.                                            
Als IVN  staan we in de eerste plaats natuurlijk voor het behoud van bestaande natuur en landschap. Daarnaast zijn wij van mening dat een toename van natuur en groen in onze omgeving kan bijdragen aan de milieudoelstellingen, de vergroting van de biodiversiteit en de gezondheid en het welbevinden van de mensen.
Sterrebos 2
Voorafgaande aan de goedkeuring van genoemde plannen door de provincie en gemeente heeft ook het IVN Born Land van Swentibold haar zienswijze bij de provincie kenbaar gemaakt. Strekking van deze zienswijze is onder andere dat dit eeuwenoude bos met een bijzonder rijke flora en fauna, beslist niet zonder dringende noodzaak gekapt mag worden.

NedCarWij zijn ons er terdege van bewust dat VDL-NedCar in onze regio/provincie een belangrijke economische pijler en werkgever is.  Het is echter nog steeds hoogst onzeker of er nieuwe klanten gevonden worden die na het beëindigen van de contracten met BMW/Mini in de nabije toekomst bij VDL-Nedcar auto’s willen laten produceren.

Een kap van het Sterrebos op korte termijn vinden wij kort gezegd daarom onnodig en in deze omstandigheden schandalig!

In de uitbreidingsplannen is weliswaar na de kap van het Sterrebos voorzien in compensatie van dit natuurverlies. Dat is op zichzelf een goede zaak. Het is echter slechts een beperkte compensatie van het verlies aan natuurwaarden. Een eeuwenlang bestaand bos is een complexe wereld op zich, waarin onder andere de aanwezige bomen, planten, grond, dieren, insecten en micro-organismen samenwerken en van elkaar afhankelijk zijn om te kunnen bestaan.
Compensatie van een gekapt bos levert op de lange duur wellicht evenveel of misschien zelfs meer bomen op, maar pas na zeer lange tijd een vergelijkbare biotoop. Er is dus altijd sprake van verlies van biodiversiteit c.q. verschraling van de natuur, hetgeen volgens ons in principe moet worden voorkomen.

Tijdens de verschillende informatiebijeenkomsten die in 2019 en 2020 over de uitbreiding van VDL-NedCar werden gehouden is de aanwezigen steeds verteld dat het bos pas grotendeels gekapt zou worden als er zekerheid van nieuwe klanten was. Helaas blijkt dat vlak voor de publicatie van de vergunningsaanvraag deze toezegging bewust niet is opgenomen in het Provinciaal Inpassingen Plan (PIP).


In feite zijn de aanwezigen dus, kennelijk willens en wetens, voor de gek gehouden!

Een meerderheid van de politieke partijen in de Provinciale Staten heeft vlak voor het Kerstreces helaas ingestemd met de voortijdige kapplannen.

De Gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft afgelopen jaar haar zienswijze naar de Provincie vastgesteld. Bij dit Raadsbesluit is in eerste instantie een motie aangenomen, om de kap van het bos pas toe te staan zodra er zicht is op een concrete klant voor de productie van VDL-NedCar. Helaas is deze motie, bij een tweede behandeling in de Gemeenteraad niet aangenomen. Dat vinden wij heel erg spijtig.

Sterrebos 3
Het IVN Born wil net als de Natuur en Milieu Federatie Limburg graag de werkgelegenheid bij VDL-NedCar behouden, maar volgens de door ons beide in het verleden ingediende zienswijze zou de kap pas door moeten gaan als er daadwerkelijk klanten zijn die uitbreiding noodzakelijk maken.

Voor de grote, miljoenen kostende aanpassingen van de openbare wegen rond het fabrieksterrein is er in 2022 een go-no go moment ingebouwd.

Voor de kap van het Sterrebos dient er ook een dergelijk go-no go moment, te worden ingebouwd!!

Waarom op voorhand zoveel rijke natuur verwoesten, terwijl het straks mogelijk onnodig blijkt te zijn geweest? 
Het argument dat er te weinig tijd zou zijn om te kappen, is er volgens ons met de haren bijgesleept!

Oproep:
Beste provincie Limburg, bestuurders, politici en inwoners van Limburg, wees verstandig voor nu en voor de toekomst en laat het Sterrebos pas kappen als er concrete afspraken zijn met afnemers voor de productie-uitbreiding van VDL-NedCar. Tast het Sterrebos enkel aan als er geen andere optie met minder natuurverlies is!

Het bestuur van IVN Born Land van Swentibold