Algemene LedenVergadering 2023 in het Podiumkerkje te Grevenbicht

Geachte IVN–leden en donateurs,

Het bestuur van IVN Born-Land van Swentibold nodigt leden en donateurs uit om deel te nemen aan de Algemene ledenvergadering.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 23 maart 2023 en begint om 19.30u in het Podiumkerkje Heilig Kruisstraat 30 6127 CD   Grevenbicht

Bij het kerkje is weinig parkeerplaats. U kunt parkeren op het Burgemeester Kotenplein (de markt) , 6127BN , in Grevenbicht.
Vanaf dat plein loopt u in een minuut of 7 via Beegtermarkt en Peperstraat naar het Podiumkerkje in de Heilig Kruisstraat.

In verband met de catering, die we zelf regelen, is het praktisch als u even laat weten dat u naar de vergadering komt.

Stuur daartoe een mailtje naar ivnborn.secretaris@gmail.com

 

Agenda: Opening en welkom door voorzitter Arno Duwel.

 1. Notulen Algemene ledenvergadering van 31 maart 2022.
 2. Jaaroverzicht 2022 door secretaris Neli Kalisvaart.
 3. Financieel verslag 2022 door penningmeester Meinse van der Velde.
 4. Verslag van de
 5. Begroting IVN Born 2023 door Meinse van der Velde.
 6. Decharge voor penningmeester en bestuur voor beleid 2022.
 7. Aanvulling Huishoudelijk Reglement m.b.t. “instelling vertrouwenspersoon” door Jean Engels.
 8. Vragen aan en opmerkingen over het jaarverslag van de werkgroep-coördinatoren.
 9. Verslag van de ARBO-coördinator Fenneke Linker.
 10. Informatie m.b.t. wijziging werkgebied van IVN Born-Swentibold door Arno Duwel.
 11. Wijziging bestuursleden (verkiezing).
 12. Verkiezing van leden kascontrolecommissie.
 13. Rondvraag.
 14. Pauze met koffie en vlaai!
 15. Presentatie door Meinse van der Velde over zijn natuurervaringen in de Banen, Sarsven, Kwegt en Weerterbos

Sluiting rond de klok van 22.00uur

Toelichting op de agenda:

Agendapunt 2: De notulen van de ALV 2022 zijn via “Bron 6”(zomer 2022) aan alle leden en donateurs verspreid.

Ook op onze IVN-website www.ivn.nl/afdeling/born-land-van-swentibold kunt u dit nummer van ”Bron 6” opzoeken en herlezen.

Agendapunt 1 en 3 t/m 5: Op de vergadering liggen de notulen van 2022, de financiële stukken 2022 en de begroting 2023 ter inzage.

Agendapunt 8: De jaarverslagen van de werkgroepen vindt u in deze

“Bron 6” nr. 152 en zijn ook te vinden op onze website). Heeft u daarover vragen? Stel ze tijdens de vergadering aan de aanwezige coördinatoren.

Agendapunt 11: Arno Duwel, Arno Huis in ’t Veld en Neli Kalisvaart zijn aftredend. Arno Duwel wil nog wel een jaar aanblijven bij gebrek aan een opvolger, Arno Huis in ’t Veld is herkiesbaar en Neli Kalisvaart is niet herkiesbaar.

Jean Engels en Hennie Rozie stellen zich verkiesbaar als nieuwe bestuursleden. Hennie Rozie is bereid om de taak van secretaris op zich te nemen.

Agendapunt 12: Voor de kascontrolecommissie vragen we weer enkele leden om de boekhouding van onze vereniging te controleren.

Waar
Podiumkerkje Grevenbicht
Heilig Kruisstraat 30
6127 CD Grevenbicht
Bekijk op Google Maps
 • Kosten: Gratis
 • Aanmelden verplicht: Ja

Arno Duwel

Voorzitter Born-Land van Swentibold

Ontdek meer over

Deel deze pagina