Borger-Odoorn
Biodiversiteit
woensdag08jan2020

Biodiversiteit

Biodiversiteit

Het thema biodiversiteit heeft vanaf de oprichting bij onze afdeling in de belangstelling gestaan. Heel veel milieuproblemen van deze tijd (klimaat, stikstof etc.) hebben met name invloed op de biodiversiteit. Door verzuring, vermesting en verdroging wordt de natuur immers steeds armer aan soorten. De biodiversiteit neemt af.

Actie broodnodig: ook in onze eigen tuin

Door o.a. onze actie bloemenweide probeert IVN de particuliere tuinen bloemrijker te krijgen en in enkele dorpen, Valthe en Drouwen, zijn initiatieven ondersteund om de biodiversiteit in stukjes openbaar groen te verbeteren. Daarnaast zijn er natuurlijk nog veel meer mogelijkheden om de eigen tuin groener te krijgen. Op internet vinden we steeds meer initiatieven. De komende tijd zullen we hiervoor aandacht vragen. En als jullie zelf een leuke website vinden laat het ons weten!

Operatie steenbreek

www.operatiesteenbreek.nl

In 2015 werd de Operatie steenbreek opgestart. Deze operatie richt zich tegen de trend om particuliere tuinen steeds meer te verharden. Verstening van tuinen heeft natuurlijk een negatieve invloed op biodiversiteit. Elke vierkante meter steen die vandaag wordt vervangen door groen helpt. Het water kan weer in de bodem zakken, de temperatuur in woonwijken wordt getemperd, fijn stof wordt afgevangen, insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied.

Diverse gemeenten waaronder ook enkele in Drenthe hebben de campagne Operatie Steenbreek omarmd.

Tuincentra en andere websites over tuininrichting

https://inspiratie.intratuin.nl/test/biodiversiteit/

Ook bedrijven en instellingen die zich bezig houden met onze tuinen omarmen steeds meer het belang van meer biodiversiteit. Natuurlijk speelt de commercie hierbij een rol maar in veel gevallen valt er ook veel te leren op de diverse websites.

Intratuin bijvoorbeeld laat via een  test zien hoe uw eigen tuin scoort wat betreft biodiversiteit.