Borger-Odoorn
Natuur in de Buurt
zondag13mei2018

Bestemmingsplan Buitengebied Borger-Odoorn

Inspraakreactie van IVN


De gemeente Borger-Odoorn is bezig met het actualiseren van het Bestemmingsplan Buitengebied. Dit bestemmingsplan heeft grote invloed op natuur en landschap. Het bestuur van IVN Borger-Odoorn heeft dan ook een inhoudelijke reactie gegeven op het voorontwerp dat onlangs ter inzage heeft gelegen. Alle opmerkingen van IVN worden overgenomen in het ontwerp bestemmingsplan.

Het gaat om de volgende punten:

  • Niet alle in onze gemeente aanwezige bos- en natuurgebieden zijn aangewezen als beschermd natuurgebied. Dit is wel de bedoeling en zal dus worden hersteld.
  • IVN heeft verzocht om de regels omtrent het kappen van bomen en struiken aan te passen. Er komt een stelsel met vergunningen voor het uitvoeren van werkzaamheden waaronder het kappen. Ook  komt er een verbod op het kappen van houtwallen en –singels, met uitzondering van onderhoud.
  • Ook heeft IVN verzocht om aandacht te besteden aan het behoud en herstel van natuurlijke en landschappelijke waarden. Als voorbeeld wordt genoemd het Hunzedal waar vanaf de Oude Dijk in Exloo nog 3 km. beekdal moet worden hersteld tot aan het landmark “oorsprong van de Hunze” (zie foto). Naar aanleiding van deze opmerking wordt een wijzigingsbevoegdheid in het plan opgenomen. Hierdoor kan de bestemming van deze gronden eenvoudig worden gewijzigd naar de bestemming Natuur-2.
  • Verder hebben wij gevraagd in hoeverre in het bestemmingsplan rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van voedselbossen. Het bestemmingsplan zal de ontwikkeling van voedselbossen niet in de weg staan, mits rekening wordt gehouden met landschappelijke waarden.

Hunze