Regelingen Huishoudelijk reglement IVN Bernheze

 

Huishoudelijk Reglement  Vereniging IVN  Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Afdeling Bernheze

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering IVN Bernheze 14 november 2018

Download hier een kopie

Inhoud:

#Artikel 1: Afdeling

#Artikel 2: Regio’s

#Artikel 3: Leden en lidmaatschap

#Artikel 4: Afdelingsbestuur

# Artikel 5: Verkiezingen Afdelingsbestuur

# Artikel 6: Begroting

# Artikel 7: Contributie

# Artikel 8: Onkostenvergoeding

# Artikel 9: Werkgroepen

# Artikel 10:  Aangevraagde activiteiten

# Artikel 11: Publiciteit en communicatie

# Artikel 12: Privacy

#Artikel 13. Protocol melding seksueel misbruik en Beleid “In veilige handen bij IVN”

#Artikel 14. Statutaire en reglementaire verplichtingen tussen de vereniging en haar onderdelen.

#Artikel 15. Wijziging van het huishoudelijk reglement

#Artikel 16: vaststelling

  Artikel 1.  

AFDELING

 1. IVN Bernheze is een afdeling van IVN en als zodanig door het landelijk bestuur erkend. Het landelijk bestuur consulteert de betrokken regio(‘s) bij oprichting of opheffing van de afdeling.
 2. IVN Bernheze wordt bestuurd door het daartoe, door en uit de leden, gekozen afdelingsbestuur conform de regels in de statuten van de afdeling.
 3. In de afdelingsstatuten en/of het reglement van de afdeling worden doel, organisatie en werkzaamheden van een afdeling vastgelegd. De afdelingsstatuten en/of huishoudelijk reglement voor een afdeling worden vastgesteld aan de hand van landelijke modellen met de mogelijkheid om – op grond van lokale omstandigheden – daarvan af te wijken.
 4. IVN Bernheze heeft bij notariële akte een eigen vereniging opgericht, waarvan natuurlijke personen en rechtspersonen lid kunnen zijn.
 5. Een afdelingsbestuurslid kan door de ledenvergadering uit zijn functie worden ontslagen of geschorst indien dit lid, naar het oordeel van de algemene ledenvergadering van IVN Bernheze, de verplichtingen voortvloeiende uit de desbetreffende bestuursfunctie niet behoorlijk nakomt. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het afdelingsbestuurslid geschorst.
 6. De erkenning, van IVN Bernheze door IVN, kan door het landelijk bestuur worden ingetrokken. IVN Bernheze kan hiertegen in beroep gaan bij de Landelijke Raad. Per geval stelt de Landelijke Raad een beroepscommissie in die uit drie personen bestaat, te weten: één vertegenwoordiger namens de afdeling, één vertegenwoordiger namens het bestuur, terwijl het derde lid, tevens de voorzitter, wordt aangewezen door de twee eerstgenoemde leden gezamenlijk. Binnen drie maanden na de instelling van de commissie brengt zij schriftelijk advies uit aan de Landelijke Raad. De Landelijke Raad beslist binnen zeven maanden.
 7. Het landelijk bestuur legt de werkgebieden van afdelingen vast in onderling overleg met de regio, waarbij de wensen van de betrokken afdelingen leidend zijn.   terug naar boven

Artikel 2.

REGIO’S

 1. Een regio is een verzameling afdelingen in een aaneengesloten geografisch gebied, met als hoofddoel de bevordering van de communicatie onderling door middel van praktische uitwisseling en leren van elkaar.
 2. De vorming van een regio geschiedt krachtens een daartoe strekkend besluit van de Landelijke Raad, nadat de betrokken afdelingen zijn gehoord.
 3. Ingeval van overwegende bezwaren van een afdeling tegen indeling in een regio kan de Landelijke Raad de afdeling in een andere regio indelen.  Bij voorkeur bestaat een regio uit minimaal 4 afdelingen.
 4. IVN Bernheze is ingedeeld in de regio Noord-Oost-Brabant waartoe de afdelingen IVN Oss, IVN Uden, IVN Veghel en IVN Bernheze behoren
 5. De vertegenwoordigers van de betrokken afdelingen vormen samen de (bestuurlijke) regiovergadering. Iedere afdeling benoemt in principe tenminste een (1) vertegenwoordiger in de regiovergadering. Een afdeling kan een andere afdeling schriftelijk of digitaal mandateren namens de afdeling op te treden in de regiovergadering.
 6. De (bestuurlijke) regiovergadering is gericht op onderlinge samenwerking en afstemming. De leden zullen elkaar regelmatig informeren omtrent ontwikkelingen in hun eigen afdelingen. Tevens worden voorstellen van en aan de Landelijke Raad besproken. De regiovergadering vormt aldus het forum voor het onderling uitwisselen van kennis en ervaring.
 7. De regiovergadering benoemt uit zijn midden een regiovertegenwoordiger alsmede één persoon die de regiovertegenwoordiger vervangt bij verhindering om aan de beraadslagingen van de Landelijke Raad deel te nemen.
 8. De regiovergadering bericht zo spoedig mogelijk na benoeming aan de Landelijke Raad wie de regiovertegenwoordiger en de plaatsvervangend regiovertegenwoordiger is van de desbetreffende regio.
 9. De regiovergadering voorziet zelf in zijn voorzitterschap.  Dit kan een roulerend voorzitterschap zijn bij toerbeurt in te vullen door een vertegenwoordiger van de betrokken afdelingen waaruit de regio bestaat.
 10. Bij de regiobijeenkomsten is indien mogelijk een lid van het landelijk bestuur aanwezig.
 11. Regiovertegenwoordigers hebben mandaat te stemmen naar eigen inzicht gehoord de meningsvorming in de regio en de discussie in de Landelijke Raad.
 12. Een regiovergadering komt tenminste tweemaal per jaar bijeen. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle leden van de in de regio verenigde afdelingen. terug naar boven

Artikel 3.

LEDEN EN LIDMAATSCHAP

 1. Iedereen die zich met de doelstelling van IVN kan verenigen, kan zich als lid aanmelden. De voorwaarden voor het lidmaatschap staan vermeld op de landelijke website van IVN.
 2. Aanmelden als lid gebeurt bij voorkeur bij IVN Bernheze, middels een (digitaal) aanmeldingsformulier. Aanmelden kan ook bij IVN landelijk, middels een (digitaal) aanmeldingsformulier.
  1. Aanmeldingen die bij IVN Bernheze binnenkomen worden door de afdeling ingeschreven in de centrale IVN-ledenadministratie en in de eigen ledenadministratie.
  2. Aanmeldingen die via de landelijke website binnenkomen worden door de IVN Servicedesk doorgegeven aan IVN Bernheze en direct ingeschreven in de centrale ledenadministratie. IVN Bernheze zorgt voor inschrijving in de eigen ledenadministratie.
  3. De IVN Servicedesk bevestigt de inschrijving in de centrale ledenadministratie aan het nieuwe lid. IVN Bernheze draagt zorg voor een welkom in de afdeling.
  4. Een aanvraag om lid te worden kan door de afdeling of door IVN landelijk worden geweigerd. Een weigering door het bestuur van IVN Bernheze wordt binnen zes weken na de aanmelding aan de betreffende persoon beargumenteerd bekend gemaakt per aangetekende brief.  In deze .brief zijn vermeld de redenen tot weigering én de mogelijkheid van beroep bij de Algemene Leden Vergadering  (ALV) . Degene die een dergelijk beroep aantekent heeft het recht tot het bijwonen van de behandeling van zijn beroep in de ALV; tevens kan hij in deze vergadering een toelichting geven.
 3. Het landelijk bestuur beheert de centrale ledenadministratie en mandateert deze taak aan de IVN Servicedesk en een of meerdere door het afdelingsbestuur aangestelde ledenadministrateurs.
 4. Naast de in artikel 6 van de statuten opgenomen mogelijkheid tot het benoemen van landelijke ereleden kan IVN Bernheze een lokaal erelidmaatschap instellen en lokale ereleden benoemen. Zowel landelijke als lokale ereleden kunnen worden vrijgesteld van contributiebetaling en de afdracht kan worden stopgezet.
 5. Het lidmaatschap duurt minimaal een jaar vanaf de dag tot toelating. Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient minimaal een maand voor het einde van het kalenderjaar te geschieden. De informatie over de wijze van opzegging is vermeld in het ledenblad en op de website van IVN Bernheze.
 6. Wanneer een lid zijn lidmaatschap beëindigt door opzegging gaat de opzegging in op 31 december van het  betreffende jaar. Reeds betaalde contributie van het betreffende jaar wordt niet gerestitueerd. Het lid blijft, bij opzegging, over het betreffende jaar de contributie verschuldigd volgens de bepalingen van artikel 7.
 7. Leden kunnen worden geschorst door het afdelingsbestuur of het landelijk bestuur als aantoonbaar is dat zij hebben gehandeld in strijd met de doelstellingen of het organisatiebelang van IVN. Tegen schorsing door het afdelingsbestuur is schriftelijk beroep mogelijk bij het landelijk bestuur dat beslist in hoogste instantie. Tegen schorsing door het landelijk bestuur is schriftelijk beroep mogelijk bij de Landelijke Raad die beslist in hoogste instantie.
 8. IVN Bernheze heeft naast leden ook huisgenootleden. Huisgenootleden zijn leden die een economische eenheid vormen met een gewoon lid of erelid en op hetzelfde adres wonen. Huisgenootleden betalen een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen bijdrage aan de afdeling. Huisgenootleden zijn IVN-lid en kunnen derhalve aanspraak maken op de rechten die bij het IVN-lidmaatschap horen, met uitzondering van de toezending van het verenigingsblad “Mens en Natuur” en van het verenigingsblad “Bladgroen”.
 9. IVN Bernheze heeft naast leden ook donateurs. Donateurs betalen een vrijwillige bijdrage aan de afdeling. Het bestuur kan de hoogte van een minimale bijdrage vaststellen in overleg met de ALV. Donateurs zijn geen IVN-lid en kunnen derhalve geen aanspraak maken op de rechten die bij het IVN lidmaatschap horen. Donateurs hebben het recht om deel te nemen aan de activiteiten van de afdeling, met uitzondering van die activiteiten waarbij het lidmaatschap van IVN is vereist. Donateurs ontvangen  het jaarverslag en het verenigingsblad. Donateurs kunnen als toehoorder deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering en ontvangen daartoe de betreffende agenda en stukken.terug naar boven

Artikel 4.

AFDELINGSBESTUUR

 1. Het afdelingsbestuur zorgt voor de:
  1. Voorbereiding van het beleid, zowel inhoudelijk als financieel, door middel van aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor te leggen beleidsplannen en adviezen.
  2. Nadere uitwerking van het door de Algemene Ledenvergadering (ALV) goedgekeurde beleid.
  3. Verslaggeving over het gevoerde beleid.
  4. Voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering (ALV).
  5. De in- en externe contacten.
  6. De opstelling van een rooster van aftreden van bestuursleden en wel zodanig dat jaarlijks maximaal een derde van de bestuursleden tegelijk kan aftreden.
  7. De behartiging van belangen van de vereniging.
 2. Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur kiezen, waarvan tenminste de voorzitter, de secretaris en de penningmeester of de secretaris/penningmeester deel uitmaken. Het dagelijks bestuur is verantwoording verschuldigd aan het afdelingsbestuur.
  1. Taak van de voorzitter:
   1. behartigt de algemene gang van zaken in de afdeling,
   2. geeft leiding aan de bijeenkomsten van. het afdelingsbestuur en het dagelijks bestuur,
   3. zit de ALV van de afdeling voor,
   4. onderhoudt de interne en externe contacten,
   5. rapporteert de activiteiten van het bestuur aan de leden,
   6. bemiddelt bij interne geschillen.
  2. Taak van de secretaris:
   1. coördineert het secretariaat,
   2. behartigt de inkomende en uitgaande correspondentie van het afdelingsbestuur,
   3. is verantwoordelijk voor het secretariaatsarchief van de afdeling,
   4. maakt verslagen en/ of besluitenlijsten van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen. Delegeert dit eventueel naar andere bestuursleden,
   5. stelt het jaarverslag samen in overleg met de bestuursleden,
   6. stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor vergaderingen en verstuurt de uitnodigingen,
   7. is verantwoordelijk voor de ledenadministratie van de afdeling.
  3. Taak van de penningmeester:
   1. draagt zorg voor de financiële gang van zaken in de afdeling,
   2. beheert de bank- en girorekening(en) van de afdeling,
   3. houdt de financiële administratie bij van de afdeling,
   4. stelt een financieel jaarverslag op ten behoeve van de ALV, met daarin opgenomen een staat van baten en lasten en een balans,
   5. maakt op basis van werkplannen van de werkgroepen in overleg met het bestuur een begroting van inkomsten en uitgaven voor het volgend jaar. Deze begroting wordt aan de ALV ter goedkeuring voorgelegd,
   6. onderhoudt de contacten met de gemeenten i.v.m. subsidie,
   7. draagt zorg voor de inning van de contributie/donatiegelden.
 3. Het afdelingsbestuur kan werkgroepen  instellen voor onderdelen van het werkterrein; zij kan deze werkgroepen samenvoegen of opheffen. Bij voorkeur wordt vanuit de leden van de werkgroep een coördinator gekozen conform artikel 9, lid2.
 4. Het afdelingsbestuur stelt jaarlijks een vergaderrooster op. Het doet hiervan mededeling aan de leden via de website. Het afdelingsbestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen. De bijeenroeping geschiedt bij voorkeur middels een (digitaal) bericht of, bij het ontbreken van een e-mailadres, door toezending van een schriftelijke oproep met agenda en vergaderstukken aan alle bestuursleden. Het afdelingsbestuur vergadert zo vaak het bestuur dit wenselijk acht, doch minimaal vier keer per jaar.
 5. Op met redenen omkleed verzoek van tenminste twee bestuursleden kan er een extra vergadering bijeen worden geroepen, waarbij de hiervoor onder 4) vermelde termijn van 7 dagen zal gelden.
 6. Het afdelingsbestuur kan uit haar midden een vicevoorzitter kiezen.  terug naar boven

Artikel 5.

VERKIEZINGEN AFDELINGSBESTUUR

 1. Op de agenda van de Algemene Ledenvergadering (ALV), waarop het aftreden van bestuursleden aan de orde is, stelt het afdelingsbestuur de leden op de hoogte van de mogelijkheid tot het doen van een voordracht.
 2. Het afdelingsbestuur is gerechtigd voordrachten voor bestuursleden te doen. Deze voordracht wordt, tezamen met de aankondiging voor de te houden Algemene Ledenvergadering waarop de verkiezing zal plaatsvinden, op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt aan de leden.
 3. Voordrachten voor bestuursleden moeten tenminste voor de aanvang van Algemene Ledenvergadering waarop de bestuursverkiezing plaats zal vinden, door de secretaris zijn ontvangen. De voordracht moet ondertekend zijn door tenminste vijf leden.
 4. Het afdelingsbestuur stelt een schema op inzake benoeming en aftreden van bestuursleden, waarin bij voorkeur jaarlijks tenminste een derde van de aanwezige bestuursleden aftreedt. Dit rooster wordt gepubliceerd op de website van IVN Bernheze.  terug naar boven

Artikel 6.

BEGROTING

 1. De begroting wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV)  voorafgaand aan het in de statuten genoemde verenigingsjaar.
 2. De begroting wordt opgesteld door de penningmeester, in overleg met de coördinatoren van de verschillende werkgroepen. Het afdelingsbestuur stelt de conceptbegroting vast en legt deze voor aan de Algemene Ledenvergadering.
 3. Het bestuur is gemachtigd tot het doen van uitgaven binnen het totaal van de vastgestelde begroting en de werkgroep-coördinatoren zijn gemachtigd tot het doen van uitgaven binnen het totaal voor hun werkgroep geldende begrotingsonderdeel.  terug naar boven

Artikel 7.

CONTRIBUTIE

 1. voor de vaststelling van de contributie worden de leden in de volgende categorieën ingedeeld:
  1. gewone leden
  2. leden die reeds lid zijn van een andere afdeling
  3. huisgenoot leden
  4. jeugdleden, studenten
 2. De onder 1.2 , 1.3 en 1.4 genoemde leden betalen een door de ALV vast te stellen gereduceerde contributie.
 3. Ereleden kunnen worden vrijgesteld van contributiebetaling
 4. Indien de contributie een financieel probleem vormt kan korting worden aangevraagd bij het bestuur, dat hierover beslist. Buiten het bestuur wordt de naam van het betreffende lid niet bekend gemaakt. De kascontrolecommissie heeft recht op kennisneming van deze vertrouwelijke informatie. Een dergelijk lid behoudt zijn volle rechten ten aanzien van de vereniging en van het IVN.
 5. De hoogte van de minimumdonatie voor lid/donateur wordt door het bestuur in overleg met de ALV vastgesteld.
 6. De contributie/donatie wordt geïnd in het eerste kwartaal van het jaar en moet voldaan zijn uiterlijk 31 maart van, enig jaar. De inning geschiedt door middel van een ,bij aanmelding verstrekte, machtiging tot incasso van de contributie/donatie. Indien geen machtiging is verstrekt is het lid/donateur gehouden aan de in dit artikel genoemde termijn.
 7. Personen die in de loop van het jaar lid/donateur worden, betalen dat jaar contributie in verhouding tot het nog lopende aantal maanden van dat jaar.  terug naar boven

Artikel 8.

ONKOSTENVERGOEDING

 1. Uitgaven welke zijn gedaan in verband met de organisatie van een IVN activiteit en het leiden/begeleiden van een publieksactiviteit (niet de deelname aan een IVN activiteit) kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester van de afdeling. Hiervoor dienen declaratieformulieren te worden gebruikt welke volledig moeten worden ingevuld en voor akkoord zijn geparafeerd door de werkgroepscoördinator.
 2. Voor de uitgaven welke zijn gedaan in verband met de uitvoering of organisatie van een aangevraagde activiteit, conform artikel 10, worden  jaarlijks de tarieven vastgesteld door het bestuur in overleg met de ALV.
 3. Voor vergoeding komen alle werkelijk gemaakte kosten in aanmerking tegen overlegging van de rekening. Kosten gemaakt voor openbaar vervoer worden volledig vergoed; brandstofkosten worden vergoed tegen een door de ALV vast te stellen vergoeding  per kilometer, waarbij aangetekend dient te worden dat er zoveel mogelijk van gecombineerd vervoer gebruik moet worden gemaakt.
 4. Leden die in het belang van de vereniging een cursus volgen kunnen, na voorafgaande goedkeuring van het bestuur, een vergoeding ontvangen van zowel de cursus  als de reiskosten, met de verwachting dat zij tenminste twee jaar de opgedane kennis binnen het IVN benutten. Tevens wordt een kort verslag met de bevindingen van de cursus verwacht.  terug naar boven

Artikel 9.

WERKGROEPEN

 1. De Algemene Ledenvergadering (ALV) kan op voorstel van het afdelingsbestuur werkgroepen instellen met een daarbij passende taakomschrijving.
 2. Bij het instellen van werkgroepen wordt tevens een werkgroepscoördinator  benoemd. Het aantal leden van een werkgroep bedraagt tenminste twee leden.
 3. Het afdelingsbestuur nodigt de werkgroepscoördinatoren uit, tenminste tweemaal per jaar,  voor periodiek overleg, over de voortgang van hun werkzaamheden. Bij dit overleg is tenminste aan de orde de begroting en de financiële verslaglegging van de afdeling.
 4. Elk jaar aan het begin van een begrotingscyclus leggen de werkgroepen een werkplan alsmede een begroting voor het volgende jaar aan het afdelingsbestuur ter goedkeuring voor in overleg met de penningmeester.
 5. Op basis van een goedgekeurd werkplan annex begroting kan het afdelingsbestuur middelen ter beschikking stellen ter financiering van in het werkplan genoemde activiteiten.
 6. Het afdelingsbestuur rapporteert  in het jaarverslag over de werkzaamheden van de werkgroepen en de besteding van de hiermee gemoeide gelden. In de taakomschrijving van de werkgroep kan de verplichting worden opgenomen tijdig verslag uit te brengen aan het afdelingsbestuur.   terug naar boven

Artikel 10.

AANGEVRAAGDE ACTIVITEITEN.

 1. Aangevraagde activiteiten zijn al die evenementen die op verzoek van derden onder de naam van het IVN worden gehouden en/of waar leden op verzoek van derden als IVN’er optreden.  Evenementen die op persoonlijke titel worden gehouden vallen hier buiten.
 2. Voor aangevraagde activiteiten geldt een door de ALV vast te stellen bijdrage per deelnemer met een minimum en verhoogd met eventuele gemaakte kosten. De gevraagde vergoeding voor aangevraagde activiteiten geldt als richtlijn en wordt in overleg met de penningmeester bij de aanvrager gefactureerd. Uitzonderingen zijn in incidentele gevallen mogelijk, ter beoordeling van de werkgroepscoördinator, die deze uitzondering meldt aan het bestuur. terug naar boven

Artikel 11.

PUBLICITEIT EN COMMUNICATIE

 1. IVN Bernheze geeft een blad uit voor de leden en relaties van IVN: “Bladgroen” en onderhoudt een website onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het blad en de website worden gemaakt onder verantwoordelijkheid van de redactie volgens het in overleg met het afdelingsbestuur vastgestelde redactiestatuut.
 2. Het doel van het afdelingsblad en de website is:
  1. contact bevorderen tussen de leden en donateurs van de afdeling onderling,
  2. de doelstellingen van de vereniging naar buiten uitdragen,
  3. aan leden en derden informatie leveren over activiteiten van de afdeling in verleden en toekomst,
  4. voorlichting en informatie geven over zaken betreffende landschap, natuur, milieu en educatie.
 3. De redactie van Bladgroen en de website bestaat uit tenminste 2 personen. Taken, bevoegdheden en werkwijze van de redactie worden beschreven in het redactiestatuut.
 4. IVN Bernheze onderhoudt een website, waarop alle, ten behoeve van de leden en relaties, van belang zijnde informatie wordt vermeld. IVN Bernheze heeft een of meerdere websitebeheerders aangesteld. terug naar boven

Artikel 12.

PRIVACY

Het beheer van persoonsgegevens in de administratie van IVN Bernheze en IVN landelijk is onderworpen aan de wettelijke eisen inzake de registratie van persoonsgegevens. Persoonsgegevens van leden van de vereniging, donateurs en relaties zullen uitsluitend worden gebruikt voor de doelen van IVN en niet ter beschikking worden gesteld aan derden, tenzij daartoe toestemming is gegeven. Voor IVN landelijk stelt de Landelijke Raad in dit kader het beleid vast. Het gebruik van de gegevens door IVN Bernheze wordt vastgelegd in een door het bestuur van IVN Bernheze vast te stellen Privacy reglement, een verwerkersovereenkomst en een Privacy Statement voor de website. In de overeenkomsten en regelingen staan afspraken over het gebruik van persoonsgegevens door de afdeling, werkgroepen en commissies en welke rechten betrokkenen in dit kader hebben. De overeenkomsten en regelingen worden gepubliceerd op de website.   terug naar boven

Artikel 13.

PROTOCOL MELDING SEKSUEEL MISBRUIK EN BELEID ‘IN VEILIGE HANDEN BIJ IVN’

 1. Ieder IVN lid is verplicht aanwijzingen of vermoedens van seksueel misbruik dan wel ongewenst gedrag te melden bij de door het landelijk bestuur ingestelde vertrouwenscommissie dan wel bij de door het afdelingsbestuur aangestelde vertrouwenspersoon.
 2. De vertrouwenscommissie bestaat uit minimaal drie personen, waarvan minstens één vrouw.  Contactgegevens staan op de IVN-website en kunnen worden opgevraagd via de websitebeheerder.
 3. De afdeling IVN Bernheze heeft een vertrouwenspersoon aangesteld.  De gegevens van de vertrouwenspersoon staan vermeld op de IVN-website. Wanneer de vertrouwenspersoon een melding ontvangt, volgens de bepalingen van artikel 13, lid 1, zal de vertrouwenspersoon dit melden aan de landelijke vertrouwenscommissie.
 4. De commissie behandelt alle meldingen volgens een vast protocol dat door het landelijk bestuur is vastgesteld, en dat op de IVN-website is gepubliceerd.
 5. Tijdens het onderzoek door de commissie wordt de beklaagde op non-actief gesteld.
 6. De commissie rapporteert haar bevindingen aan het landelijk bestuur dat beslist over eventuele sancties en daarover communiceert met alle betrokkenen.
 7. Seksueel misbruik, indien bewezen, is reden voor ontzetting uit het lidmaatschap.
 8. De commissie, alsmede de vertrouwenspersoon, behandelt alle informatie vertrouwelijk; alle schriftelijke informatie wordt door de commissie zelf als ‘vertrouwelijk’ gearchiveerd.
 9. IVN kent een beleidsnotitie vastgesteld door de Landelijke Raad  inzake het voorkomen van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag. Onderdelen van dit beleid zijn: omgangsregels, een gedragscode en beleid inzake de Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor leden die werken met kwetsbare groepen. Buiten het verplichte protocol inzake melding van seksueel misbruik is de uitvoering van de beleidsnotitie een verantwoordelijkheid van de landelijke werkgroep.  terug naar boven

Artikel 14.

STATUTAIRE EN REGLEMENTAIRE VERPLICHTINGEN TUSSEN DE VERENIGING EN HAAR ONDERDELEN.

IVN en IVN Bernheze hebben in hun statuten of reglement overeenkomstige bepalingen met betrekking tot  beroepsprocedures voor leden aangaande schorsing van en ontzetting uit het lidmaatschap van IVN opgenomen.

Schorsing en ontzetting uit het lidmaatschap IVN Bernheze

 1. Het afdelingsbestuur kan een lid een schorsing opleggen dan wel ontzetten uit het lidmaatschap als het lid aantoonbaar gehandeld heeft in strijd met de statuten of het huishoudelijk reglement van de afdeling of besluiten van de vereniging. Het betreffende lid ontvangt hiervan een schriftelijke of digitale mededeling waarin de redenen tot de schorsing/ontzetting zijn vermeld.
 2. Het geschorste/ontzette lid is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving schriftelijk in beroep te gaan tegen de schorsing/ontzetting bij het Landelijk Bestuur. Het Landelijk Bestuur volgt de voor de beroepsprocedure gestelde regels in statuten en huishoudelijk reglement van IVN.
 3. Na de uitspraak over schorsing/ontzetting volgt ofwel de procedure tot ontzetting uit het lidmaatschap dan wel eerherstel van het lid. terug naar boven

Artikel 15.

WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Het huishoudelijk reglement kan uitsluitend door de Algemene Ledenvergadering worden gewijzigd. Een voorstel daartoe dient tenminste één maand vóór de vergadering waarin het voorstel behandeld moet worden, ter kennis van de leden te worden gebracht en tevens in de agenda te worden opgenomen. Ter aanneming van het voorstel is een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen vereist.
terug naar boven

Artikel 16.

Het Huishoudelijk Reglement van IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie, Afdeling Bernheze, zoals laatstelijk vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d. 6 februari 2004, wordt geacht te zijn ingetrokken, gelijktijdig met de vaststelling van dit reglement.
terug naar boven

Aldus vastgesteld tijdens de ledenvergadering van 14 november 2018.

Voorzitter,                                                                                                                      Secretaris,

terug naar boven