Bernheze
IVN
maandag20dec2021

Kersmis 2021, ginne goeie

Kersmis 2021, ginne goeie

 

Oh Jozef, ge had geluk:                                                                                              d’r ware in Nazaret nog leeg stalle                                                                    toen maagd Maria moes bevalle,                                                                        dus lèkker mè z’n tweetjes                                                                               vónde doar ‘ne krib en tuk.                                                                                   Mar hier is’t niemendallen                                                                                  want wie zuukt nor AZCeetjes                                                                            vènt alléén mar héél vol bakke                                                                              en kan nerges ligge makke.

 

Doorbè, d’n ezel en d’n os                                                                                  bliejze oew kiendje lèkker wèrm                                                                           en ók de herders kwame los                                                                                   mè ’n dil schoap oan d’r èrm.                                                                               Hier worre koei, kiepe en schoap                                                             afgeslacht mè ‘ne gróten hóóp:                                                                        overal d’ruit mè die skón biste,                                                                             nie allemol, mar wel de miste.

 

Ók drie kunninge op bezoek                                                                                 waar ’n skón onverwaachs fist                                                                               mè échte goud–wierook-mirrekoek;                                                                      dè hadde ècht nie gèèr gemist!                                                                             Bè ons is elke viziete plat gelit                                                                     umdètter ’n smerreg virus is gekomme                                                                dè gordju mar nie wil verstomme,                                                                   hoew dè’k ók vur béter balsum bid.

 

Hopelek Jozef, kumt ’t hier wer goewd                                                                   en strómter strakke wer gezond bloewd                                                            dur dier en mens, en nimt onze wirreld                                                             oan òw gezin ’n wijs en ‘heppie’ vurbild.

 

Ad van Schijndel, december ‘21