De belangrijkste botanische gebieden

Natuurorganisaties FLORON, BLWG en NMV hebben een kaart gemaakt met 140 gebieden die het meest belangrijk zijn voor de botanische rijkdom in Nederland. De gebieden voldoen aan de critieria van de systematiek voor Important Plant Areas (IPA) en zijn geselecteerd op basis van veertig miljoen waarnemingen van planten, mossen en paddenstoelen.

Biodiversiteitsverdrag

Het opstellen van een lijst met voor planten belangrijke gebieden is één van de doelen van de Global Strategy for Plant Conservation (GSPC), onderdeel van het Biodiversiteitsverdrag (CBD). De Nederlandse overheid steunt dit verdrag en spant zich daarmee in om biodiversiteit wereldwijd te beschermen.

Botanische biodiversiteit staat onder druk

Uit de laatste Rode Lijst van bedreigde plantensoorten blijkt dat de oorzaken van achteruitgang van individuele soorten vooral te zoeken zijn in vermesting en verdroging. Dit zijn factoren die spelen op het schaalniveau van een natuurgebied, en die dus ook door gericht natuur- en milieubeleid verbeterd kunnen worden. Globale trends, zoals klimaatverandering en het effect van versnippering van het landschap, spelen een kleinere rol in de achteruitgang van soorten. 

Bescherming van wilde planten?

Afgelopen jaar rapporteerde het ministerie van LNV in de zesde rapportage aan het CBD niet over de bescherming van wilde planten. In deze rapportage (sectie V) staat simpelweg vermeld dat er geen nationale doelen zijn voor het beschermen van planten. Het is niet duidelijk waarom dit gedeelte van de rapportage is overgeslagen, terwijl Nederland een flink aantal van die doelen goed haalt en de nog niet behaalde doelen een prima handvat kunnen zijn om de natuurkwaliteit verder te verbeteren.

Kijk ook op de website van Naturetoday.nl  voor meer informatie.