Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Hoe het begon

In 1970 kwamen de heren Bert Veeman, destijds huisarts te Bellingwolde, en Guus Sterenborg, leraar Oude Talen, elkaar tegen bij het boezem-gebied van de Westerwoldse Aa tussen Vriescheloo en Blijham. In aanschouwing van het rietveld, waar o.a. de bruine kiekendief broedt, kwamen zij aan de praat over al het moois wat teloor dreigde te gaan als er niet tegen geageerd zou worden. Daar werd toen de kiem voor een club actieve mensen die de natuur in de breedste zin van het woord een warm hart toedraagt gelegd.

Aansluiting bij het landelijk IVN.  Om enige body te krijgen werd aansluiting gezocht bij een landelijke organisatie die ook voor natuur- en milieubelangen wilde opkomen.  Gekozen werd voor het IVN omdat die een wat bredere oriëntatie had. Op 19-06-1970 werd de IVN afdeling Bellingwedde opgericht.

Opkomen voor de natuur.

Spoedig groeide de vereniging uit tot een invloedrijke organisatie, die op tal van terreinen haar stem deed horen. Zo heeft onze IVN afdeling tot in hoogste instantie, de Raad van State, geageerd tegen de aanleg van een hoogspanningsleiding die de ganzenroute van de kwelders van de Dollard naar de rustgebieden in het binnenland doorsneed. In constructieve zin heeft het IVN een belangrijke stem in het kapittel gehad bij de ruilverkaveling in de gemeente. Traditionele landbouw-belangen werden voor het eerst aangevochten door ook de belangen van andere gebruikers van de groene ruimte voor het voetlicht te brengen.

Delen van kennis.

Om aan de natuur een stem te geven werden er tal van tentoonstellingen georganiseerd, lezingen gehouden, discussieavonden belegd, excursies gehouden in het werkgebied en daarbuiten. Cursussen om natuurgidsen op te leiden of om belangstellenden warm te maken voor de natuur vergden veel van het organisatietalent. Het delen van kennis over onze natuurlijke omgeving en soms ook het verbale knokken dat nodig is om anderen van natuurwaarden te overtuigen heeft altijd een belangrijke plaats gehad in de vereniging.

De vereniging nu. 

De vereniging is weer volop in beweging. Na een periode van min of meer sluimerende activiteiten zijn wij weer een actieve vereniging met verschillende activiteiten voor leden en publiek.

Op 18 september 2008 heeft de Algemene Ledenvergadering  de beide oprichters van de IVN afdeling Bellingwedde Bert Veeman en Guus Sterenborg benoemd tot ereleden.

Op 19-06-2010 bestond onze IVN afdeling Bellingwedde 40 jaar. Dat hebben we sober gevierd met een receptie en het plaatsen van een ooievaarsnest in het natuurgebied de "Hoorndermeden" en het planten van een walnotenboom voor het gemeentehuis van Bellingwedde.

 

Ooievaarsnest plaatsen

Notenboom planten

(Foto planten notenboom: Henk Arendhorst)

IVN Oldambt.

In 2012 heeft de Algemene Ledenvergadering  van IVN Oldambt het besluit moeten nemen de afdeling Oldambt te moeten opheffen. Reden hiervoor was dat er geen bestuursfuncties meer konden worden ingevuld. Om het IVN niet geheel uit de gemeente Oldambt te laten verdwijnen werd door de besturen van Oldambt en Bellingwedde naar een oplossing gezocht. De oplossing werd gevonden in het formeren van een  werkgroep Oldambt binnen de IVN afdeling Bellingwedde.  Dit bleek een goede stap te zijn geweest.