Vogels

Binnen de Vogelwerkgroep (VWG) zijn er de volgende subgroepen:

 • Huiszwaluw
 • Gierzwaluw
 • Oeverzwaluw
 • Kerkuilen
 • Steenuilen
 • PTT-telling Nederheide-route
 • PTT-telling Lt. Gen. Best-kazerne
 • PTT-telling Beemden-route
 • PTT-telling Stippelberg-route
 • Watervogeltelling Bakelse Plassen
 • Broedvogelinventarisatie Bakelse Plassen en Golfbaan
 • Broedvogelinventarisatie Stippelberg
 • Broedvogelinventarisatie Lt. Gen. Best-kazerne
 • Broedvogelinventarisatie Grotelse Heide