Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET IVN BAARLO-MAASBREE, VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE, AFDELING BAARLO-MAASBREE (opgericht 22-03-1984)

Artikel 1. Leden

1. De vereniging kent leden en donateurs. 2. Alle leden zijn ingeschreven in de landelijke ledenadministratie 3. Leden ontvangen het verenigingstijdschrift Mens en Natuur. 4. Contributie a. De hoogte van de contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op voordracht van het bestuur, b. Actieve Leden die 31 maart nog niet betaald hebben krijgen een herinnering toegestuurd. Als zij op 1 juni nog niet betaald hebben, krijgen zij een aanmaning toegestuurd. Hierop wordt vermeld dat zij per 1 juli uit het bestand verwijderd zullen worden, als zij de contributie dan nog niet betaald hebben. c. Personen die na 30 juni van het betreffende jaar lid worden, hoeven voor de rest van dat jaar maar de helft van de jaarlijkse contributie te betalen. Personen die na 30 september lid worden, hoeven voor de rest van dat jaar maar een kwart van de jaarlijkse contributie te betalen. d. Vanaf 2015 is de contributie als volgt: - leden € 20,00 - donateurs € 15,00 5. Schorsing a. Het afdelingsbestuur kan met meerderheid van stemmen besluiten een lid langs schriftelijke weg een schorsing op te leggen waarbij de redenen tot de schorsing moeten worden vermeld. b. Het geschorste lid is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving schriftelijk in beroep te gaan tegen de schorsing bij het districtsbestuur. c. Per geval stelt het districtsbestuur een commissie van onderzoek in bestaande uit drie personen. Deze commissie geeft binnen een maand advies aan het districtsbestuur. Het districtsbestuur doet vervolgens binnen een maand doch uiterlijk twee maanden na ontvangst schriftelijk uitspraak, waarvan zowel het afdelingsbestuur als het lid in kennis worden gesteld. d. Na de uitspraak over de schorsing volgt oftewel de procedure tot ontzetting uit het lidmaatschap dan wel eerherstel van het lid.

Artikel 2. Het bestuur

1. Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur benoemen. Dit moet dan minimaal bestaan uit: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het dagelijks bestuur is verantwoording verschuldigd aan het afdelingsbestuur. 2. Taak van de voorzitter. De voorzitter: a. behartigt de algemene gang van zaken in de afdeling, b. geeft leiding aan de bijeenkomsten van het afdelingsbestuur en het dagelijks bestuur en aan de coördinatorenvergadering. c. zit de Algemene Ledenvergadering van de afdeling voor, d. onderhoudt de interne en externe contacten, e. rapporteert de activiteiten van het bestuur aan de leden, f. bemiddelt bij interne geschillen. 3. Taak van de secretaris. De secretaris: a. coördineert het secretariaat, b. behartigt de inkomende en uitgaande correspondentie van het bestuur van de afdeling, c. is verantwoordelijk voor het secretariaatsarchief van de afdeling, d. maakt verslagen of besluitenlijsten van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, e. stelt het jaarverslag samen in overleg met de bestuursleden, f. stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor vergaderingen en verstuurt de uitnodigingen, g. het verstrekken van informatie aan derden. 4. Taak van de penningmeester, De penningmeester a. draagt zorg voor beheer en bewaking van de afdelingsfinanciën en het signaleren van ontwikkelingen naar het bestuur, b. beheert de bankrekeningen van de afdeling, c. houdt de boekhouding bij van de afdeling, d. Is verantwoordelijk voor de financiële stukken, e. stelt eenmaal per jaar een financieel verslag op ter goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, met daarin een staat van baten en lasten, f. maakt op basis van werkplannen van de werkgroepen een begroting van inkomsten en uitgaven voor het volgend jaar, in overleg met de andere bestuursleden. Deze begroting wordt aan de Algemene ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd, g. draagt zorg voor de inning van de contributie, h. regelt de contacten i.v.m. subsidie, i. is verantwoordelijk voor de ledenadministratie van de afdeling. 5. Bestuursvergaderingen a. Het bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen. De bijeenroeping geschiedt door toezending aan alle bestuursleden van een schriftelijke oproep met agenda en vergaderstukken. b. Indien de voorzitter van het bestuur geen gevolg geeft (binnen zeven dagen) aan het verzoek van minimaal twee bestuursleden tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan voor rekening van de vereniging op de wijze waarop de voorzitter de vergadering bijeenroept.

Artikel 3. Algemene Ledenvergadering

1. Het bestuur belegt in ieder geval één maal per jaar een Algemene Ledenvergadering. Hierbij komt in ieder geval aan de orde: a. de plannen en de begroting van de werkgroepen voor het komende jaar, b. verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar, met financiële verantwoording. c. beleidsplannen van de werkgroepen en het beleidsplan van het bestuur, d. overleg over lopende zaken. Artikel 4. Website

1. Het doel van de website is: a. contact bevorderen tussen de actieve leden van de afdeling onderling, b. de doelstellingen van de vereniging naar buiten uitdragen, c. actieve leden, donateurs en derden informeren over activiteiten van de afdeling d. voorlichting geven over zaken betreffende landschap, natuur en milieu. 2. Het bestuur kan te allen tijde gebruik maken van de website wanneer het dat in het belang van de vereniging nodig oordeelt. 3. Het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de inhoud van de website.

Artikel 5. Wijziging huishoudelijk reglement

De Algemene Ledenvergadering kan tot wijziging van dit reglement besluiten, mits het voorstel tot wijziging op de agenda van de vergadering is vermeld.

Artikel 6. Ontbinding

Bij ontbinding van de vereniging blijft het bestuur in functie zolang als nodig is en zorgt voor de liquidatie.

Artikel 7. Onkostenvergoedingen

1. Uitgaven welke zijn gedaan in verband met de organisatie en/of het leiden/begeleiden van een afdelingsactiviteit (niet de deelname aan een IVN- activiteit) kunnen alleen worden gedeclareerd middels een IVN-declaratieformulier te verkrijgen bij de penningmeester van de afdeling. Voor vergoeding komen alle werkelijk gemaakte kosten in aanmerking tegen overlegging van de rekening/bonnen. Kosten gemaakt voor vervoer kunnen worden gedeclareerd tegen een marktconforme vergoeding per kilometer. 2. Actieve leden die in het belang van de vereniging een cursus volgen, kunnen na voorafgaande goedkeuring door het bestuur, een vergoeding ontvangen van de cursuskosten, met de verwachting dat zij tenminste twee jaar de opgedane kennis binnen het IVN benutten. 3. Er is afgesproken dat bij excursies in een straal van 10 kilometer de chauffeur een bedrag van € 2,00 per inzittende ontvangt (eigen bijdrage). Bij excursies verder dan 10 kilometer wordt de eigen bijdrage per inzittende bepaald aan de hand van het aantal gereden kilometers.

Artikel 8. Slotartikelen

1. Dit reglement treedt niet in werking dan nadat het met meerderheid van stemmen door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld. 2. Wijzigingen van dit reglement kunnen met meerderheid van stemmen door de Algemene Ledenvergadering worden aangebracht. 3. Dit reglement dient tezamen met de notulen van de bestuursvergaderingen van het afgelopen jaar de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering ter inzage te zijn bij de secretaris terwijl deze documenten ook tijdens iedere Algemene Ledenvergadering aanwezig dienen te zijn. 4. Voor overige bepalingen wordt verwezen naar de statuten. Bestuur IVN Baarlo-Maasbree