Asten-Someren
Vogels
vrijdag01dec2017

Vaststelling geactualiseerde Rode Lijst Vogels

Op 18 november 2017 is door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een geactualiseerde Rode Lijst Vogels vastgesteld.

De Rode Lijsten flora en fauna omvatten verdwenen, ernstig bedreigde, bedreigde, kwetsbare en gevoelige planten en dieren in Nederland, verdeeld over achttien soortgroepen. Zij zijn samengesteld aan de hand van de criteria trend en zeldzaamheid.

Met broedvogels in loofbossen gaat het beter, terwijl weidevogels onverminderd afnemen.

Onze vogelbevolking blijkt erg dynamisch te zijn: van de broedvogels blijkt slechts 10% stabiele aantallen zien vanaf 1990. Er zijn iets meer soorten die toenemen dan dat er soorten zijn die in aantal afnemen. Voorbeelden van vogels die positieve cijfers laten zien, zijn de Middelste Bonte Specht, Cetti's Zanger en Grauwe Klauwier. Ook Appelvink, Glanskop en Boomklever, soorten van oud loofbos, nemen toe.

Een kleine greep uit de lijst geeft aan dat:

  • Oa. de Hop en Klapekster verdwenen zijn uit Nederland. 
  • Oa. de Draaihald, Grauwe kiekendief, Korhoen, Kwak en Velduil ernstig bedreigd zijn.
  • Oa.  de Grauwe klauwier, Grote karekiet, Noordse stern, Watersnip en Zomertalig bedreigd zijn.
  • Oa. de Boomvalk, Koekoek, Patrijs, Ransuil, Roerdomp, Slobeend, Snor, Steenuil, Torenvalk en Wulp kwetsbaar zijn.

Door bovenstaande quantiteria dient het habitat beschermd te worden om ervoor te zorgen dat de soorten in de toekomst nog steeds deel uit kunnen maken van onze inlandse flora en fauna.

De gehele lijst is zichtbaar via: Geactualiseerde Rode Lijst Vogels