Asten-Someren
Vogels
maandag27dec2021

De merel vogel van het jaar

De algemeen bekende merel heeft door een virusinfectie een moeilijke periode achter de rug maar hun aantal neemt weer toe. Aanleiding voor de Vogelstichting de merel vogel van het jaar te maken.

De Merel is de talrijkste broedvogel van Nederland. In de afgelopen twee eeuwen ontwikkelde de soort zich van schuwe bosvogel naar bekende tuinvogel.

Tot de eeuwwisseling namen Merels toe, maar vanaf 2016 verdween bijna een derde van de populatie. Waarschijnlijk deels als het gevolg van het Usutu-virus, maar de precieze oorzaken weten we niet. Deze plotselinge afname is reden om de Merel beter te gaan onderzoeken; we weten opmerkelijk weinig over deze soort, terwijl hij dicht bij ons leeft. Daarom roepen Vogelbescherming Nederland en Sovon het Jaar van de Merel uit.

Broedsucces

Jaarlijks worden enkele tientallen merelnesten gevolgd voor het Nestkaartenproject. Om goede uitspraken te kunnen doen over het broedsucces van de Merel zijn meer nestkaarten nodig. We willen graag weten wat het aandeel succesvolle nesten is en hoeveel jongen er uitvliegen. Ook willen we nagaan of daar verschillen in zijn tussen het stedelijk en landelijk gebied. Zo komen er erachter of het éne leefgebied beter is dan het andere.

Voedsel

Merels in de stad en in bossen op arme zandgronden laten al langer een achteruitgang zien. Waarom, is niet goed bekend. Vermindering van de hoeveelheid groen in de stad zou een rol kunnen spelen. Wellicht is er te weinig voedsel beschikbaar. Met de Merel- en Bessentelling proberen we daar meer over te weten te komen. Vanaf 1 januari kun je wekelijks de Merels in je tuin tellen en de voedselbronnen waar ze gebruik van maken noteren.

Leefgebied

Goede leefomstandigheden voor vogelsoorten dicht bij huis zijn belangrijk. Vogelbescherming zal het Jaar van de Merel in 2022 daarom aangrijpen om extra aandacht te vragen voor vergroening van de stedelijke leefomgeving. Hopelijk draagt het onderzoek in het Jaar van de Merel bij aan een beter begrip van de kwaliteit van onze wijken, tuinen, parken en plantsoenen voor de vogels, met wie we onze steden en dorpen delen.

(bron: Nature Today)