Asten-Someren
IVN
Op
maandag21jun202120:00

Jaarvergadering

Vanwege de Corona maatregelen is onze jaarvergadering uitgesteld. Als nieuwe datum is nu maandag 21 juni, aanvang 20.00 uur vastgesteld.

De vergadering vindt plaats in ons clubgebouw de Stulp maar kan ook digitaal -via Teams- worden bijgewoond. In de Stulp kunnen wij bij de huidige maatregelen maximaal 20 personen ontvangen. Om een en ander goed te laten verlopen passen wij de volgende procedure toe:

Deelname aan de vergadering is mogelijk voor leden na aanmelding via een mail aan secr@ivnastensomeren.nl

Wilt U de vergadering in de Stulp bijwonen, geef dit aan in de mail. De aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Aanmeldingen waarvoor helaas geen plaats meer is ontvangen een bericht om digitaal deel te nemen.

Degenen die digitaal deelnemen ontvangen tijdig voor de vergadering een mail met een link om deel te nemen.

De agenda is beperkt tot noodzakelijk te behandelen onderwerpen:

1. Opening

2. Vaststelling verslag jaarvergadering februari 2020

3. Financieel:

Toelichting op het financieel verslag

Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe commissie

Vaststelling contributie

Goedkeuring en verlenen decharge

4. Bestuursverkiezing

Aftredend zijn W. Steenbakkers en M. de Jongh; beide personen zijn beschikbaar voor een herbenoeming.

Voorgesteld wordt W. Steenbakkers opnieuw te benoemen in de functie van voorzitter en ook M. de Jongh weer voor één jaar te herbenoemen.

5. Mededelingen en rondvraag.

6. Sluiting

Het jaarverslag en de financiële stukken liggen één uur voor de vergadering in de Stulp ter inzage, Leden die niet in de gelegenheid zijn hiervan gebruik te maken vragen wij dit kenbaar te maken aan onze secretaris waarbij naar een alternatief zal worden gezocht.

Nu het er naar uitziet dat de Corona maatregelen verder versoepeld gaan worden wordt het ook weer mogelijk méér IVN activiteiten te gaan organiseren. Binnen onze vereniging is overleg opgestart om hier invulling aan te geven

Algemene informatie

maandag 21 juni 2021 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
IVN gebouw de Stulp
Ostaderstraat 30
5721 WC Asten
Nederland
Google Maps image