Asten-Someren
IVN
Op
maandag11apr202220:00

Jaarvergadering

De vergadering vindt plaats in ons clubgebouw de Stulp. Iedereen die lid is van onze vereniging is van harte welkom.

Wij willen graag beginnen om 20.00 uur, dus kom alstublief op tijd.

Het bestuur nodigt u van harte uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen. 

De agenda ziet er als volgt uit: 

1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen  

  • Nieuws van de landelijke afdeling 

3. Notulen ledenvergadering van 21 juni 2021 

Deze notulen zijn onverkort weergegeven in de Schreever IVN van september 2021 

4. Financieel jaarverslag, IVN 2021 en begroting 2022 

  • VIAS, financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022 
  • Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
  • Vaststellen financieel verslag en contributie 2022   

Het jaarverslag en de financiële stukken liggen één uur voor de vergadering in de Stulp ter inzage, Leden die niet in de gelegenheid zijn hiervan gebruik te maken vragen wij dit kenbaar te maken aan onze secretaris waarbij naar een alternatief zal worden gezocht.

5. Bestuursverkiezing 

  • Aftredend en herkiesbaar zijn M. de Jongh en I. van Helmond

Zoals u kunt lezen zijn wij ook opzoek naar een secretaris en een bestuurslid. Wij willen graag dat zij een jaar met ons meedraaien zodat ze goed ingewerkt worden. 

Eventuele kandidaten kunnen zich tot de jaarvergadering melden bij het bestuur. Zie statuten. 

Aftreedschema: 

  • Wim Steenbakkers voorzitter 2014 – 2025  
  • Marianne de Jongh secretaris 2007 – 2022 (aftredend ) 
  • Riny Martens penningmeester 2015 – 2023  
  • Iris van Helmond bestuurslid 2018 – 2022 (aftredend) 

6. 60 Jarig jubileum 

Pauze 

7. Rondvraag 

8. Huldiging jubilarissen 

9. Sluiting 

 

U kunt u afmelden voor de jaarvergadering op secr@ivnastensomeren.nl of tel. 0493-694032, Marianne de Jongh, secretariaat IVN Asten-Someren.

Algemene informatie

maandag 11 april 2022 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
IVN gebouw de Stulp
Ostaderstraat 30
5721 WC Asten
Nederland
Google Maps image