Asten-Someren
IVN
Op
maandag17feb202020:00

Jaarvergadering

Op maandag 17 februari vindt voor haar leden de jaarvergadering van IVN Asten-Someren plaats.

Inloop in verenigingsgebouw de Stulp aan de Ostaderstraat te Asten vanaf 19.30 uur; de aanvang van de vergadering is om 20.00 uur.

Leden worden van harte uitgenodigd aanwezig te zijn

 

Naast de gebruikelijke punten staan de onderwerpen worden tijdens deze avond de jubilarissen gehuldigd. 

Het bestuur.

De agenda ziet er als volgt uit:

1.  Opening door de voorzitter

2.   Mededelingen 

- Nieuws van de landelijke afdeling

- Ledenbeleid

3.  Notulen van de ledenvergadering van 18 februari 2019

4.  Financieel jaarverslag IVN 2019 en begroting 2020

  - VIAS, financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020

  - Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

   - Vaststellen contributie 2020

5. Bestuursverkiezing

6. Beleidsnota IVN Asten-Someren

7. Pauze

8. Rondvraag

9. Huldiging jubilarissen

10. Sluiting

Toelichting op de agenda.

3. Deze notulen zijn onverkort weergegeven in de Schreever van maart 2019

4. Het financieel jaarverslag ligt vanaf begin februari 2020 ter inzage bij de penningmeester en op de balie in De Stulp.

5. Bestuursverkiezing 

Aftredende bestuursleden:  

Aftreedschema:

 Wim Steenbakkers voorzitter 2014 – 2021 (niet herkiesbaar)

 Marianne de Jongh secretaris 2007 – 2020 (aftredend)

 Riny Martens penningmeester 2015 – 2023

 Iris van Helmond bestuurslid 2018 – 2022

 vacant bestuurslid 2020 - 2024 (informeer vrijblijvend bij één van de bestuursleden)

Zoals u kunt lezen zijn wij ook opzoek naar een secretaris, een bestuurslid en (voor volgend jaar) een nieuwe voorzitter.

Eventuele kandidaten kunnen zich tot de jaarvergadering melden bij het bestuur. Zie statuten. Voor het goed kunnen inwerken wordt aanbevolen om een jaar mee te draaien.

U kunt u afmelden voor de jaarvergadering op secr@ivnastensomeren.nl of tel. 0493-694032

Marianne de Jongh, secretariaat IVN Asten-Someren.

Algemene informatie

maandag 17 februari 2020 - 20:00 tot 22:30
Locatie: 
IVN gebouw de Stulp
Ostaderstraat 30
5721 WC Asten
Nederland
Google Maps image