Asten-Someren
IVN
Op
maandag18feb201920:00

Jaarvergadering

Op maandag 18 februari vindt voor haar leden de jaarvergadering van IVN Asten-Someren plaats.

Inloop in verenigingsgebouw de Stulp aan de Ostaderstraat te Asten vanaf 19.30 uur; de aanvang van de vergadering is om 20.00 uur.

Leden worden van harte uitgenodigd aanwezig te zijn

 

Naast de gebruikelijke punten staan de onderwerpen worden tijdens deze avond de jubilarissen gehuldigd. De agenda zal circa 1 maand voor de vergadering op de website worden geplaatst.

Het bestuur.

De concept-agenda ziet er als volgt uit:

1.  Opening door de voorzitter

2.   Mededelingen 

- Nieuws van de landelijke afdeling

- Ledenbeleid

3.  Notulen van de ledenvergadering van 19 februari 2018

4.  Financieel jaarverslag IVN 2018 en begroting 2019

  - VIAS, financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019

  - Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

    - Vaststellen contributie 2019

5. Bestuursverkiezing

6. Pauze

7. Nader in te vullen

8. Rondvraag

9. Huldiging jubilarissen

10. Sluiting

Toelichting op de agenda.

  4. Het financieel jaarverslag ligt vanaf begin februari 2019 ter inzage bij de penningmeester en op de balie in De Stulp.

  5. Bestuursverkiezing 

Aftredende bestuursleden:  

Aftreedschema:

 Wim Steenbakkers voorzitter 2014 – 2021 (niet herkiesbaar)

 Marianne de Jongh secretaris 2007 – 2019 (aftredend – voor 1 jaar herkiesbaar)

 Riny Martens penningmeester 2015 – 2019 (aftredend - herkiesbaar)

 Iris van Helmond bestuurslid 2018 – 2022

 Daniël van Schijndel bestuurslid 2014 – 2020 (tussentijds aftredend in 2019)

Eventuele kandidaten kunnen zich tot de jaarvergadering melden bij het bestuur. Zie statuten. Voor het goed kunnen inwerken wordt aanbevolen om een jaar mee te draaien.

U kunt u afmelden voor de jaarvergadering op secr@ivnastensomeren.nl of tel. 0493-694032

Marianne de Jongh, secretariaat IVN Asten-Someren.

Uitnodiging jaarvergadering 2019

Algemene informatie

maandag 18 februari 2019 - 20:00 tot 22:30
Locatie: 
IVN gebouw de Stulp
Ostaderstraat 30
5721 WC Asten
Nederland
Google Maps image