Assen
Beleid & Organisatie
maandag26feb2018

Concept-modelakte van Statutenwijziging IVN-afdeling Assen

Op 8 mei zal er wederom een stemming plaatsvinden over de te veranderende statuten. Zie hieronder.

20170290/45/HVZ
concept de dato 3 april 2018
1
AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Afdeling Assen
na statutenwijziging genaamd:
IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Assen
Heden, * tweeduizend achttien, verschijnt voor mij, mr. Harriët van Zenderen, notaris te Utrecht:
*.
De verschijnende persoon verklaart:
1. De algemene vergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Afdeling Assen, met statutaire zetel in Assen, kantoorhoudende te 9403 PP Assen, Kymmelhof 20, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 40046908, hierna te noemen: de "vereniging", heeft op * tweeduizend achttien besloten tot wijziging van de statuten van de vereniging en tot verlening van machtiging aan de verschijnende persoon om de akte van statutenwijziging te doen verlijden, hetgeen blijkt uit een uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de vereniging, *dat aan deze akte wordt gehecht.
2. Het Landelijke Bestuur (bestuur in de zin van de wet) van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, met statutaire zetel in de gemeente Amsterdam, kantoorhoudende te 1018 DD Amsterdam, Plantage Middenlaan 2C, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 40531540, heeft op * tweeduizend achttien, overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 van de statuten van de vereniging, schriftelijk te kennen gegeven geen bezwaar tegen onderhavige wijziging van de statuten van de vereniging te hebben, hetgeen blijkt uit
3. De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte, op dertien april negentienhonderd drieënnegentig verleden voor mr. Harm Albert Teijen, destijds notaris te Utrecht.
Ter uitvoering van de hiervoor bedoelde besluiten verklaart de verschijnende persoon de statuten van de vereniging hierbij zodanig te wijzigen dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt:
STATUTEN.
Begripsbepalingen.
Artikel 1
In deze statuten wordt verstaan onder:
a. IVN: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, met statutaire zetel in de gemeente Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 40531540;
b. de vereniging, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Assen, bedoeld in artikel 2 lid 1 van deze
./.
./.
20170290/45/HVZ
concept de dato 3 april 2018
2
statuten;
c. het bestuur, het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 9 lid 1 en 11 lid 1 van deze statuten, te weten het bestuur van de vereniging;
d. de algemene ledenvergadering, het orgaan bedoeld in artikel 2:40 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 16 lid 1 van deze statuten, te weten de algemene vergadering van de vereniging;
e. het reglement: het huishoudelijk reglement van de vereniging, bedoeld in artikel 19 van deze statuten, indien en zolang dit door de algemene ledenvergadering is vastgesteld;
f. het Landelijk Bestuur, het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 18 lid 1 en artikel 20 lid 1 van de landelijke statuten van IVN, te weten het bestuur van IVN;
g. de Landelijke Raad: het orgaan van IVN dat bestaat uit de stemgerechtigde afgevaardigden als bedoeld in artikel 13 lid 1 van de landelijke statuten van IVN;
h. de regio: een verzameling van afdelingen als bedoeld in artikel 12 lid 1 van de landelijke statuten van IVN; de afdelingen die tot een bepaalde regio behoren, wijzen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 4 van de landelijke statuten van IVN, elk een vertegenwoordiger aan in de betreffende regiovergadering, als bedoeld in artikel 15 lid 5 sub g van deze statuten; de regio's kiezen elk één stemgerechtigde afgevaardigde uit de regiovergadering als lid in de Landelijke Raad, overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 2 van de landelijke statuten van IVN;
i. het werkgebied: de door het Landelijk Bestuur in onderling overleg met de regio waartoe de vereniging behoort vastgestelde geografische grenzen waarbinnen de vereniging werkzaam is;
j. langs elektronische weg, indien degene met wie wordt gecommuniceerd hiermee instemt, kunnen schriftelijke mededelingen aan respectievelijk van de vereniging geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de vereniging respectievelijk degene met wie wordt gecommuniceerd voor dit doel aan degene met wie wordt gecommuniceerd respectievelijk de vereniging bekend is gemaakt;
k. tegenstrijdig belang, een direct of indirect persoonlijk belang dat strijdig is met het belang van de vereniging en de met de vereniging verbonden organisatie.
Naam en zetel.
Artikel 2
1. De vereniging is genaamd: IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Assen.
2. Als verkorte naam gebruikt de vereniging: IVN-Assen.
3. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Assen.
Doel.
Artikel 3
1. De vereniging stelt zich ten doel binnen haar werkgebied:
a. activiteiten te ondernemen op het gebied van natuurbeleving, natuureducatie, duurzaamheid en natuurbeheer;
20170290/45/HVZ
concept de dato 3 april 2018
3
b. te bevorderen dat overheidsbestuurders gemotiveerd kunnen opkomen voor behoud en verbetering van de kwaliteit van de natuur en een duurzame leefomgeving;
c. daadwerkelijk mee te werken aan de bescherming van de natuur, het landschap en een duurzame leefomgeving op lokaal, regionaal en landelijk niveau inclusief het voeren van procedures en/of het indienen van bezwaarschriften tegen overheden;
d. verenigingen, stichtingen of anderen die werkzaam zijn op het gebied van natuur-, landschapsbescherming of duurzaamheid te adviseren, te ondersteunen of ermee samen te werken,
alles in de ruimste zin, daaronder begrepen alle handelingen en activiteiten welke met het vorenstaande direct of indirect enig verband houden, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
2. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.
3. De vereniging zal haar doelstellingen realiseren binnen de wet- en regelgeving met betrekking tot algemeen nut beogende instellingen.
Middelen tot de doelstelling.
Artikel 4
1. De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het organiseren van activiteiten op het gebied van natuurbeleving, natuureducatie, duurzaamheid en natuurbeheer, waardoor en waarmee de bevolking in het werkgebied wordt bereikt;
b. het op positieve wijze beïnvloeden van het beleid en de activiteiten van overheden binnen het werkgebied op het gebied van natuurbeleving, natuureducatie, natuurbescherming en duurzaamheid;
c. het ondersteunen van het werk van het onderwijzend personeel van de scholen, gevestigd in het werkgebied, voor zover het natuurbeleving, natuureducatie en duurzaamheid betreft;
d. alle andere wettige middelen en meer speciaal het aantekenen casu quo indienen van bezwaar en beroep, in woord en/of geschrift zowel op administratiefrechtelijk als strafrechtelijk als civielrechtelijk gebied, tegen (rechts)handelingen in strijd met datgene wat de vereniging casu quo IVN nastreeft.
2. Waar mogelijk wordt bij de uitvoering van de doelstelling aan samenwerking met IVN prioriteit gegeven.
Geldmiddelen.
Artikel 5
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. jaarlijkse contributies van gewone leden;
b. bijdragen van niet-leden;
c. subsidies en opbrengsten van acties en verkopen;
d. verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen;
e. eventuele andere baten.
2. Erfstellingen mogen door de vereniging slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
20170290/45/HVZ
concept de dato 3 april 2018
4
3. Gewone leden zijn jaarlijks een contributie aan de vereniging verschuldigd, rechtstreeks of via IVN.
4. De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
Lidmaatschap.
Artikel 6
1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. Waar in deze statuten van leden of lid wordt gesproken, worden daaronder steeds zowel de gewone als de ereleden verstaan, tenzij het tegendeel blijkt.
2. Leden zijn zij die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 7 bepaalde.
3. Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging in het kader van de doelstellingen als zodanig door de algemene ledenvergadering zijn benoemd.
4. Personen die als lid toetreden of zijn toegetreden, worden daardoor eveneens lid van IVN en zijn als zodanig eveneens onderworpen aan de statuten, reglementen en besluiten van IVN en zijn organen.
Artikel 7
1. Gewone leden kunnen zijn: natuurlijke personen en rechtspersonen.
2. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon kan als lid worden toegelaten nadat hij/zij daartoe een verzoek bij de vereniging heeft ingediend.
3. Het bestuur beslist omtrent de inschrijving als aangemeld lid. Bij weigering tot inschrijving als aangemeld lid kan de algemene ledenvergadering met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen alsnog tot toelating tot het lidmaatschap van de vereniging besluiten.
4. Aanmelding dient te geschieden op bij het huishoudelijk reglement van IVN bepaalde wijze.
5. Ereleden worden op voordracht van het bestuur of van ten minste tien stemgerechtigde leden door de algemene ledenvergadering benoemd.
Het daartoe strekkend besluit wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen.
6. Door het bestuur wordt een register bijgehouden met de volledige personalia van alle tot de vereniging toegelaten leden.
7. Het lidmaatschap van natuurlijke personen is persoonlijk en niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.
8. Het bestuur is, met inachtneming van de wettelijke eisen inzake registratie van persoonsgegevens, bevoegd aan IVN inlichtingen omtrent de leden te verstrekken nodig voor registratie in de centrale ledenadministratie van IVN.
Artikel 8
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid; is een rechtspersoon lid van de vereniging dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij heeft opgehouden te bestaan;
b. door opzegging door een lid;
c. door opzegging door de vereniging;
20170290/45/HVZ
concept de dato 3 april 2018
5
d. door opzegging door IVN;
e. door ontzetting uit het lidmaatschap.
Op het moment dat ten aanzien van een lid het lidmaatschap van de vereniging eindigt, eindigt ook zijn lidmaatschap van IVN, tenzij het betrokken lid op grond van het in de landelijke statuten en het huishoudelijk reglement van IVN bepaalde lid blijft van IVN.
2. De opzegging door het lid dient schriftelijk of langs elektronische weg plaats te vinden overeenkomstig het daaromtrent in het reglement en/of het huishoudelijk reglement van IVN bepaalde, uiterlijk vier weken voor het einde van het boekjaar.
Wanneer voortduring van het lidmaatschap redelijkerwijze niet van het lid kan worden gevergd, kan de opzegging op ieder tijdstip geschieden met onmiddellijke ingang. Voorts kan het lid het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing. De bevoegdheid tot opzegging met onmiddellijke ingang door het lid bestaat niet in geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.
3. De opzegging door de vereniging dient schriftelijk of langs elektronische weg plaats te vinden met inachtneming van een termijn van ten minste zes weken. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Wanneer voortduring van het lidmaatschap redelijkerwijze niet van de vereniging kan worden gevergd, kan de opzegging op ieder tijdstip geschieden met onmiddellijke ingang, waarvan in ieder geval sprake is wanneer:
a. het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
b. het lid niet meer voldoet aan de vereisten, voor het lidmaatschap gesteld;
c. het lid handelt in strijd met de statuten, het reglement of besluiten van de vereniging;
d. het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Het betrokken lid, alsmede IVN, wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
4. De opzegging door IVN geschiedt door het Landelijk Bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 4 en lid 5 van de landelijke statuten van IVN. Het betrokken lid, alsmede de secretaris van het bestuur van de vereniging, wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
5. Een opzegging in strijd met het bepaalde in de vorige leden doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
6. Ontzetting kan alleen door het bestuur worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, het reglement of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in de landelijke statuten en het huishoudelijk reglement van IVN.
20170290/45/HVZ
concept de dato 3 april 2018
6
Het betrokken lid, alsmede IVN, wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
7. Van een besluit tot ontzetting staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op het Landelijk Bestuur, met inachtneming van het daaromtrent in de landelijke statuten en het huishoudelijk reglement van IVN bepaalde. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat het geschorste lid het recht heeft zich in de vergadering van het Landelijke Bestuur, waarin het beroep wordt behandeld, te verweren.
8. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen op bij het huishoudelijk reglement van IVN te bepalen wijze, ingeval zij daartoe termen aanwezig acht.
Het betrokken lid, alsmede IVN, wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
Op het moment dat een lid als lid van de vereniging is geschorst, is hij ook geschorst als lid van IVN.
9. Tegen de schorsing staat binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op het Landelijk Bestuur, met inachtneming van het daaromtrent in de landelijke statuten en het huishoudelijk reglement van IVN bepaalde.
10. Gedurende de periode dat het lid is geschorst en hangende de uitspraak, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
Donateurs.
Artikel 8A
1. De vereniging kent behalve leden ook donateurs.
2. Donateurs zijn natuurlijke personen dan wel rechtspersonen die door het bestuur als donateur zijn toegelaten.
3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens deze statuten en het reglement zijn toegekend of opgelegd.
4. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde door de vereniging of door de donateur door opzegging worden beëindigd.
5. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
Bestuur.
Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene ledenvergadering vast te stellen aantal van ten minste drie natuurlijke personen.
Indien in het bestuur een of meer vacatures ontstaan blijven casu quo blijft de/het overblijvende bestuursleden/bestuurslid, een bevoegd bestuur vormen.
De overblijvende bestuursleden casu quo bestuurslid zijn/is alsdan verplicht deze vacature(s) als agendapunt op de eerstkomende algemene ledenvergadering te doen behandelen. In de vacature(s) dient te worden voorzien in de daarop volgende algemene ledenvergadering, welke algemene ledenvergadering binnen een jaar na het ontstaan van de vacature(s) dient te worden uitgeschreven. Het bestuur kan een bestuurslid ad interim aan het bestuur toevoegen en deze voordragen voor benoeming in de eerstvolgende
20170290/45/HVZ
concept de dato 3 april 2018
7
algemene ledenvergadering.
2. Om benoembaar te zijn in het bestuur, dient men ten minste de leeftijd van achttien jaar te hebben bereikt en lid te zijn van de vereniging.
3. De bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering uit een of meer voordrachten.
4. Tot het doen van voordrachten zijn bevoegd:
a. het bestuur; of
b. ten minste vijf leden tezamen.
5. De voordracht door het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene ledenvergadering meegedeeld. Een voordracht door ten minste vijf leden moet uiterlijk vijf dagen vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk of langs elektronische weg bij het bestuur worden ingediend, tezamen met een schriftelijke of elektronische verklaring van de kandidaat dat hij een benoeming zal aanvaarden. Een dergelijke voordracht wordt op de algemene ledenvergadering meegedeeld.
6. Is geen voordracht opgemaakt, dan is de algemene ledenvergadering vrij in de keus.
7. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar.
8. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast dat voorziet in periodiek aftreden van bestuursleden en is bevoegd dit rooster te wijzigen. Vaststelling of wijziging van het rooster van aftreden kan niet tot gevolg hebben dat een zittend bestuurslid tegen zijn wil defungeert voordat de periode waarvoor hij is benoemd, is verstreken. Een aftredend bestuurslid is ten hoogste éénmaal herbenoembaar, wederom voor een periode van ten hoogste vier jaar. In een uitzonderlijk geval is een aftredend bestuurslid voor een tweede maal, wederom voor een termijn van ten hoogste vier jaar, herbenoembaar; een dergelijk besluit tot herbenoeming van een bestuurslid kan door de algemene ledenvergadering slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen.
Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, is hetgeen in deze statuten over de benoeming van bestuursleden is bepaald, van overeenkomstige toepassing op de herbenoeming van bestuursleden.
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden in beginsel niet de plaats van zijn voorganger in.
9. De voorzitter van het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering in die hoedanigheid benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.
Artikel 10
1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het bestuurslid;
b. door vrijwillig aftreden van het bestuurslid, hetgeen schriftelijk of langs elektronische weg dient te geschieden;
c. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden volgens het in artikel 9 lid 8 bedoelde rooster van aftreden;
20170290/45/HVZ
concept de dato 3 april 2018
8
d. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
e. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
f. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over een of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
g. door ontslag aan een bestuurslid verleend door de algemene ledenvergadering.
2. Elk bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. Gedurende de periode waarin een bestuurslid is geschorst, kan dit bestuurslid zijn functie niet uitoefenen.
3. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurslid kan door de algemene ledenvergadering slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen en mits het betreffende bestuurslid in de gelegenheid is gesteld zich tegenover de algemene ledenvergadering te verweren.
4. Tegen het ontslagbesluit van de algemene ledenvergadering is beroep mogelijk bij het Landelijk Bestuur overeenkomstig het bepaalde in de landelijke statuten en het huishoudelijk reglement van IVN. Beroep moet worden aangetekend binnen een maand na het door de algemene ledenvergadering genomen besluit tot ontslag. Gedurende de beroepstermijn en hangende de uitspraak is het bestuurslid geschorst.
Bestuurstaak en bevoegdheden.
Artikel 11
1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur informeert de algemene ledenvergadering over handelingen en over onderwerpen die bij het bestuur in behandeling of onderzoek zijn.
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde taken binnen de vereniging te doen uitvoeren door werkgroepen, die door het bestuur of door de algemene ledenvergadering worden ingesteld. Elke werkgroep kiest uit haar leden een coördinator, die de algemene gang van zaken binnen de werkgroep behartigt. Het bestuur of de algemene ledenvergadering voorziet de werkgroep van een duidelijke taakomschrijving. Het bestuur is gehouden regelmatig overleg te plegen met de coördinator betreffende de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden.
3. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van deze handelingen. Op het ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring van de algemene ledenvergadering kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
4. Het bestuur behoeft eveneens voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot:
a. onverminderd het bepaalde onder b, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen welke een bij het reglement vastgesteld bedrag te
20170290/45/HVZ
concept de dato 3 april 2018
9
boven gaan;
b. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot krijgen en/of geven van registergoederen;
c. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
d. het ter leen verstrekken van gelden alsmede het ter leen ontvangen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verstrekt bankkrediet;
e. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen alsook van rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
f. het aangaan van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
Vertegenwoordiging.
Artikel 12
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 5, blijft in alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een bestuurslid, het bepaalde in lid 1 onverminderd van kracht.
3. Als sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang meldt het betrokken bestuurslid dit direct aan de voorzitter van het bestuur en geeft hij daarbij alle relevante informatie. Als het de voorzitter van het bestuur zelf betreft, meldt deze het aan een ander bestuurslid. Buiten aanwezigheid van het betrokken bestuurslid neemt het bestuur hierover dan een standpunt in. Of daadwerkelijk sprake is van een tegenstrijdig belang is aan het oordeel van het bestuur.
4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
5. Indien en voor zolang dit is bepaald in artikel 2:47 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat in alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuursleden, de algemene ledenvergadering een of meer personen kan aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.
6. Degene aan wie hetzij in deze statuten hetzij krachtens volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefent deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een daartoe strekkend rechtsgeldig besluit is genomen.
Boekjaar, jaarverslag, jaarrekening, rekening en verantwoording.
Artikel 13
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
20170290/45/HVZ
concept de dato 3 april 2018
10
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de jaarrekening, bestaande uit de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting, ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de jaarrekening en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich, in overleg met het bestuur, door een deskundige doen bijstaan.
5. De last van de in het vorige lid bedoelde commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
6. Goedkeuring van de jaarrekening door de algemene ledenvergadering strekt niet tot kwijting van de bestuursleden voor het gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar.
Nadat het voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene ledenvergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuursleden voor het door hen gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of over dat beleid in de algemene ledenvergadering mededelingen zijn gedaan.
7. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het hierna in lid 8 bepaalde.
8. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
20170290/45/HVZ
concept de dato 3 april 2018
11
Bestuursvergaderingen.
Artikel 14
1. Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter dit nodig acht.
2. Voorts is de voorzitter op schriftelijk verzoek van ten minste twee van de overige bestuursleden verplicht tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering op een termijn niet langer dan veertien dagen nadat dit verzoek is gedaan. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is gedaan.
Indien aan dit verzoek binnen zeven dagen geen gehoor is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan overeenkomstig het in lid 2 bepaalde. Voor zover de voorzitter weigerachtig zou zijn de vergadering te leiden, kunnen zij uit hun midden voor de duur van de betreffende vergadering zelf een voorzitter benoemen.
3. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuursleden, dan wel namens deze(n), en wel schriftelijk of langs elektronische weg, onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, alsmede datum, uur en plaats van de vergadering, op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering daaronder niet begrepen.
4. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
5. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuursleden, alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten.
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van bestuursvergaderingen niet in acht genomen.
7. Een bestuurslid kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd medebestuurslid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Een bestuurslid kan ten hoogste één medebestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen.
8. Ieder bestuurslid is gerechtigd tot het uitbrengen van één stem.
9. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een tegenstrijdig belang heeft. Het bestuur legt in een dergelijk geval in (een bijlage bij) de notulen van de bestuursvergadering vast ten aanzien van welke agendapunt(en) en welk(e) bestuurslid(leden) sprake was van een tegenstrijdig belang.
Indien echter de meerderheid van of alle in functie zijnde bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, zijn alle bestuursleden bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming van het bestuur en beslist het bestuur.
10. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van het aantal in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
20170290/45/HVZ
concept de dato 3 april 2018
12
Alle bestuursbesluiten waaromtrent bij de wet of deze statuten niet anders is bepaald, worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
11. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.
12. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding, onverminderd het bepaalde in lid 2. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurslid.
13. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
14. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het vorige lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
15. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.
16. Het bestuur kan op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle in functie zijnde bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij zich allen schriftelijk of langs elektronische weg vóór het voorstel hebben verklaard.
17. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan, indien het bestuur hiertoe besluit, een bestuurslid ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de bestuursvergaderingen deelnemen, daarin het woord voeren en zijn stem uitbrengen. Daartoe is vereist dat het bestuurslid via het elektronisch communicatiemiddel i) kan worden geïdentificeerd, ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, iii) kan deelnemen aan de beraadslaging en iv) zijn stemrecht kan uitoefenen. Nadere regels omtrent het deelnemen aan en het stemmen in bestuursvergaderingen door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen in het reglement worden vastgesteld.
Bijeenroeping algemene ledenvergadering.
Artikel 15
1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt door toezending van een schriftelijke aankondiging aan de adressen
20170290/45/HVZ
concept de dato 3 april 2018
13
van alle leden volgens het ledenregister. De oproeping kan ook geschieden langs elektronische weg of door middel van plaatsing op de officiële website van de vereniging. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering daaronder niet begrepen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen, alsmede datum, uur en plaats van de vergadering vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 en 18.
3. Algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van ten minste een tiende gedeelte van het aantal stemmen dat in een voltallige algemene ledenvergadering kan worden uitgebracht, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in lid 1 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veelgelezen dagblad, met inachtneming van de in lid 1bedoelde oproepingstermijn. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de algemene ledenvergadering en het opstellen van de notulen. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek elektronisch wordt gedaan.
5. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de jaarrekening bedoeld in artikel 11, met het verslag van de aldaar bedoelde financiële commissie;
b. de benoeming van leden van de financiële commissie voor het volgende boekjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. een jaarplan voor het komende boekjaar;
e. de begroting voor het komende boekjaar;
f. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
g. de aanwijzing van een vertegenwoordiger van de vereniging naar de regiovergadering.
6. Op iedere algemene ledenvergadering kunnen aan de orde worden gesteld de in lid 5 sub c, d, e, f en g opgenomen onderwerpen.
Algemene ledenvergadering.
Artikel 16
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden en donateurs. Geen toegang hebben geschorste leden. Over toelating van anderen dan de hiervoor bedoelde personen beslist de algemene ledenvergadering.
20170290/45/HVZ
concept de dato 3 april 2018
14
3. Ieder lid, dat niet geschorst is, is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Donateurs hebben geen stemrecht.
4. Een lid kan door een ander daartoe schriftelijk gevolmachtigd lid ter vergadering zijn stem doen uitbrengen. Een lid kan als gevolmachtigde slechts voor één ander lid ter vergadering zijn stem uitbrengen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
5. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan, indien het bestuur hiertoe besluit, een lid ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene ledenvergaderingen deelnemen, daarin het woord voeren en zijn stem uitbrengen. Daartoe is vereist dat het lid via het elektronisch communicatiemiddel i) kan worden geïdentificeerd, ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, iii) kan deelnemen aan de beraadslaging en iv) zijn stemrecht kan uitoefenen. Nadere regels omtrent het deelnemen aan en het stemmen in algemene ledenvergaderingen door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen in het reglement worden vastgesteld.
6. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Ontbreekt de voorzitter van het bestuur, dan treedt een van de andere bestuursleden, door de aanwezige bestuursleden aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene ledenvergadering daarin zelf. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige lid.
7. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden notulen opgemaakt. Deze notulen worden in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld, en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter van de vergadering en door degene die de notulen heeft opgesteld. Zij die de algemene ledenvergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
8. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
9. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
10. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het vorige lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de algemene ledenvergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
11. Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
12. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een
20170290/45/HVZ
concept de dato 3 april 2018
15
tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft gekregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij deze herstemmingen, waaronder niet is begrepen de tweede stemming, wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. Ingeval van loting bepaalt de voorzitter van de vergadering de wijze van loting.
13. Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende een verkiezing van personen, dan is het verworpen.
14. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming wenselijk acht of een of meer van de stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
15. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in een algemene ledenvergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
16. Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding, ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van algemene ledenvergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
17. Voorstellen, welke niet op de agenda van de algemene ledenvergadering voorkomen, kunnen alleen worden behandeld op voorstel van het bestuur met goedkeuring van ten minste vier vijfde gedeelte van het aantal ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden. Zodanige voorstellen kunnen slechts worden aangenomen met een meerderheid van ten minste drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen.
Statutenwijziging.
Artikel 17
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
Een besluit van de algemene ledenvergadering tot wijziging van de statuten van de vereniging behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het Landelijk Bestuur.
20170290/45/HVZ
concept de dato 3 april 2018
16
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging kan door de algemene ledenvergadering slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid zelfstandig bevoegd.
Ontbinding en vereffening.
Artikel 18
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.
2. Indien de vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering, wordt haar vermogen vereffend door de bestuursleden, indien en voor zover de algemene ledenvergadering niet anders bepaalt.
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt door de algemene ledenvergadering tevens de bestemming van hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vereniging is overgebleven, vastgesteld.
De na vereffening resterende reserves zullen conform de doelstellingen van de vereniging worden uitgekeerd aan IVN of diens rechtsopvolger, mits deze op dat moment kwalificeert als een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als die van de vereniging.
Indien IVN, of diens rechtsopvolger, heeft opgehouden te bestaan of op dat moment niet kwalificeert als een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als die van de vereniging, zullen de na vereffening resterende reserves conform de doelstellingen van de vereniging worden uitgekeerd aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
Bij het besluit tot ontbinding kan door de algemene ledenvergadering echter, na schriftelijke instemming van het Landelijk Bestuur, ook voor een andere bestemming van het batig saldo worden gekozen, mits er wordt uitgekeerd aan een algemeen nut beogende instelling die voldoet aan het bepaalde in de vorige zin.
Aan de eis van schriftelijkheid van de instemming van het Landelijk Bestuur wordt voldaan indien de instemming elektronisch is vastgelegd.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van het vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en het reglement van de vereniging voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd
20170290/45/HVZ
concept de dato 3 april 2018
17
'in liquidatie'.
5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging worden, nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan, bewaard gedurende de door de wet daarvoor bepaalde termijn door de door de vereffenaars daartoe aangewezen persoon.
6. De vereffening geschiedt met inachtneming van het daaromtrent in titel 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde.
Het reglement.
Artikel 19
1. De algemene ledenvergadering kan het reglement, zijnde het huishoudelijk reglement van de vereniging, vaststellen; het reglement kan door de algemene ledenvergadering worden gewijzigd of geschrapt.
2. In het reglement kunnen die onderwerpen worden geregeld die in deze statuten niet of niet volledig zijn geregeld. Het reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar deze geen dwingend recht bevat, deze statuten en de landelijke statuten en het huishoudelijk reglement van IVN.
Slotbepaling.
Artikel 20
In alle gevallen, waarin noch de wet, noch deze statuten, noch het reglement, noch de landelijke statuten en het huishoudelijk reglement van IVN voorzien, beslist het bestuur.
De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE wordt verleden te Utrecht op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en na het geven van een toelichting daarop aan de verschijnende persoon, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.
Vervolgens wordt deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend.