Ruimtelijke ordening

Een heel andere activiteit is het beïnvloeden van beleid van overheidsinstanties, zoals dat van de Gemeente Arnhem, Provincie en Rijk, op zo’n manier dat de kwaliteit van natuur en milieu gewaarborgd blijft.

Een lid van de Werkgroep Ruimtelijke ordening vertegenwoordigt
IVN Natuur-educatie Arnhem in het Groenforum, waarin vertegenwoordigers van meerdere groene organisaties zitting hebben.
Het Groenforum reageert gevraagd en ongevraagd op plannen van de Gemeente Arnhem en de Provincie Gelderland.
De IVN-vertegenwoordiger in het Groenforum is ook lid van de gemeentelijke werkgroep Meinerswijk.

Informatie

secretaris@ivnarnhem.nl