Werkgroep weidevogelbescherming

De werkgroep Weidevogelbescherming van IVN Amstelveen is opgericht in 1993. Doelstelling is een bijdrage te leveren aan het behoud van weidevogels in de polders rond Amstelveen, Uithoorn en Ouderkerk aan de Amstel. Dat doen we vooral door op percelen waar dat nodig is naar nesten van weidevogels te zoeken, (veelal met GPS) te registreren in de database en zo nodig maatregelen te treffen tegen verlies door landbouwkundige activiteiten.

IVN Amstelveen gruttoNestbescherming: na het lokaliseren van nesten worden deze - indien nodig  beschermd tegen verlies door landbouwkundige activiteiten zoals maaien en weiden. De nesten worden dan gemarkeerd met een bamboestok of voorzien van een nestbeschermer, zodat de vogels veilig kunnen blijven broeden en het legsel niet wordt kapot gemaaid of vertrapt.

Op percelen van boeren met een beheercontract voor bijvoorbeeld kruidenrijk grasland en/of uitgesteld maaien zoeken we niet naar nesten, maar monitoren we zoveel mogelijk wel de vogels en dus zonder de nesten op te zoeken. Daarnaast doen we aan monitoren van erfvogels zoals boerenzwaluwen. We werken nauw samen met de Agrarische NatuurVereniging De Amstel. De werkgroep bestaat uit circa 60 vrijwilligers. Lidmaatschap van IVN is niet verplicht maar wel warm aanbevolen.

Tellen: naast nesten beschermen en monitoren zijn enkele vrijwilligers ook betrokken bij het vaststellen van het broedsucces van weidevogels, met name van de grutto. Dat doen we door polders twee keer in het seizoen in één dag gebiedsdekkend te tellen: voor het aantal broedparen doen we dat eind april en voor de nog aanwezige gruttogezinnen met bijna vliegvlugge jongen eind mei. We noemen dit alarmtellingen of BTS-tellingen. Zo krijgen we een indicatie of het een goed, een gemiddeld of een slecht broedseizoen is geweest voor met name de grutto in Amstelland.

ivn amstelveen tureluurVoor de nestbescherming gaan we in groepjes van gemiddeld 2 – 4 personen het land in. Dat doen we van half maart tot half juni, meestal eens per week en elk jaar bij meestal dezelfde boer. Dan leer je het bedrijf en de boer kennen en ook op welke percelen de weidevogels graag broeden op dat bedrijf. Begin juli is het weidevo­gel­sei­zoen voorbij en organiseren we samen met de boeren een barbecue. Aan de hand van kaartbeelden en grafieken met de verkregen resultaten praten we dan na over het seizoen en wat er goed ging en/of beter kan.

Aansluiting bij andere organisaties: de werkgroep is aangesloten bij Landschap Noord-Holland. Zij ondersteunt ons met voorlichtings- en beschermingsmateriaal en zo nodig ook met de begeleiding van nieuwe vrijwilligers.

We zijn nog altijd op zoek naar meer vrijwilligers. Ervaring met kijken naar of inventariseren van vogels is een aanbeveling. Heb je vragen of belangstelling, bel of mail dan met de coördinator  van de werkgroep weidevogelbescherming: Aad van Paassen: (020) 641 25 48 of mail.