Alphen aan den Rijn
Vogels
dinsdag11okt2022

Vogelexcursie zondag 4 oktober 2022

MAAND: OKTOBER 2022

 

Op zondag 4 oktober 2022 heeft de IVN-Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn een trekvogelexcursie gehouden naar trektelpunt De Puinhoop in de duinen van Katwijk en naar de Wassenaarseslag (Berkheide/Ganzenhoek).

De excursie begon bij De Puinhoop, een trektelpost hoog op een duintop. Vanwege de westenwind was er weinig zangvogeltrek langs de kust. Met een tiental vogelaars werd alles wat langs vloog bekeken en gedetermineerd.

vwg     vwg

Vogeltrek bekeken bij zonsopkomst op De Puinhoop en langs de Noordzeekust (Foto’s: Stef Strik)

Groepjes Sijs, Spreeuw, Vink, Graspieper kwamen laag door de duinvallei langs. Groenlingen doen zich ondertussen tegoed aan de Rozebottels om ons heen. Als afsluiting vloog een Smelleken langs.

Vanaf het strand is gekeken naar zeevogeltrek. Diverse Jagers en Duikers werden waargenomen, evenals een enkele Zeekoet. Een enkeling ziet ook Zwarte zee-eend, Grote stern, Jan-van-Gent en Middelste Zaagbek langskomen.

vwg  vwg

In de Katwijkse Binnenwatering werd een “Pontje” ontdekt (foto’s: Stef Strik).

In de Binnenwatering van Katwijk wordt tussen de Zilver- Kok- en Kleine mantelmeeuwen een Pontische meeuw ontdekt, net nadat een Vos alle meeuwen tijdelijk had doen opvliegen.

Vanaf parkeerplaats De Kuil aan de Wassenaarseslag lopen we de duinen in naar de Ganzenhoek, waar vanmorgen vroeg een melding is gedaan van Grote kruisbek. Al heel snel ontdekten we deze bijzondere soort in een dennenboom (3 stuks). De mannetjes mooi roodgekleurd, het vrouwtje geel. Na onze melding op waarneming.nl kwamen er vele vogelaars meekijken.

vwg   vwg

De Grote kruisbekken trekken de nodige aandacht (foto’s: Stef Strik)

Op sommige plaatsen in de duinen werden vogelgeluiden (roep Dwerguil) afgespeeld om nieuwsgierige zangvogels naar ons toe te lokken. Vele Goudhaantjes, Vuurgoudhaantjes en mezen kwamen een kijkje nemen. Ook een paar Kuifmezen, een Glanskop, Zwartkop en diverse Tjiftjaffen lieten zich goed zien.

Tijdens de afsluitende borrel op het strandterras vlogen twaalf Lepelaars in een V-vorm over. Een fraaie afsluiting van een geslaagde vogelkijkdag!

De waargenomen soorten (55):

Pijlstormvogel spec. Roodkeelduiker Jan-van-Gent (juv.) Aalscholver Lepelaar

Grote Canadese gans Nijlgans Krakeend Zwarte zee-eend Middelste zaagbek

Torenvalk Smelleken Meerkoet Kokmeeuw Zilvermeeuw Pontische meeuw

Kleine mantelmeeuw Grote mantelmeeuw Grote stern Kleine jager

Jager spec. Zeekoet Houtduif Holenduif Stadsduif Grote bonte specht

Graspieper Witte kwikstaart Veldleeuwerik Roodborst Merel Koperwiek

Zanglijster Heggenmus Grote kruisbek Tjiftjaf Zwartkop Koolmees Pimpelmees

Kuifmees Glanskop Goudhaan  Vuurgoudhaan Spreeuw Ekster Kauw Zwarte kraai

Gaai Sijs Kneu Huismus Vink Keep  Putter Groenling