Alphen aan den Rijn
Vogels
donderdag02mei2019

Vogel excursie Groene Jonker en Waverhoek

vogel

 

Een zonnige en warme 2e Paasdag was een prima dag om weer volop van de voorjaarsnatuur te genieten. Veel zomergasten zijn terug gekomen uit het zuiden en de omgeving van de Groene Jonker en de Waverhoek bij Botshol bieden volop kansen om veel vogelsoorten te zien en horen.

Dat blijkt ook wel aan het einde van de dag en het invullen van de tellijst, want ondanks dat het vrij kleine gebieden zijn, komen we aan een soortenlijst met maar liefst 84 soorten.

We wandelen rustig door de rietvelden bij de Groene Jonker, die helaas soms wel voor een belemmerend uitzicht op het water zorgen. Omdat er weinig wind staat, klimmen de vogels gelukkig een beetje omhoog in het riet en vooral de rietzanger en rietgors laten zich dan ook veelvuldig zien.

Ook de snor horen we regelmatig, maar het duurt een poosje voordat we deze ook mooi in beeld krijgen. Bij een volgend geluid even wat twijfel,  een sprinkhaanzanger. Goed te horen, maar diep verscholen in het riet. Voor de mooi gekleurde blauwborst moeten we wat meer moeite doen, maar gelukkig laat ook deze zich nog even zien.

Een koekoek roept regelmatig en twee bruine kiekendieven vliegen wat heen en weer. Op het hek laat een paapje zich even bekijken en in de lucht zien en horen we regelmatig zwartkopmeeuw en zwarte stern.

Op het water zwemmen enkele prachtige geoorde futen. Eerst ver weg, maar later gelukkig een stuk dichterbij. Op de slikrandjes zitten wat steltlopers, maar ook deze zitten behoorlijk ver. We zien o.a. groenpootruiter, bosruiter en kleine strandloper.

Na een tijdje lopen we richting de andere kant van het gebied en houden we even lunchpauze bij een bankje. Genietend van het zonnetje worden we hier getrakteerd op een roerdomp die opvliegt uit het riet en minutenlang rondjes vliegt over het gebied.  Zelden kun je zo lang genieten van deze vogel!

vogel

Een mannetje kemphaan kunnen we ook lange tijd goed bekijken, samen met diverse kleine pleviertjes.

’s Middags bezoeken we de Waverhoek, waar aan het begin vooral de kokmeeuwen met een enkele zwartkopmeeuw en een aantal kluten zich goed laat zien. In het water zien we telkens de rugvinnen van vissen naar boven komen en langs de oevers zien we op deze manier tientallen paaiende karpers.

Door de warmte en het latere tijdstip op de dag merken we dat de vogelactiviteit flink afneemt en ook wij lopen steeds wat rustiger. Op de dijk hebben we een mooi uitzicht en zien we een roodborsttapuit.  We maken een opmerking dat we nog geen kwikstaarten hebben gezien en alsof ze het gehoord hebben: een witte kwikstaart en vervolgens een gele kwikstaart die naar de schapen toevliegt. Even wat twijfel, maar het blijkt zelfs een Engelse gele kwikstaart die op de kop net even anders is getekend dan ‘onze’ gele kwikstaart. Op het water zien we nog een prachtig mannetje krooneend zwemmen en enkele lepelaars laten zich ook goed zien.

vogelDrie zomertalingen zorgen nog voor een laatste verrassing en laten zich van redelijk dichtbij goed bekijken.  Een mooie en vogelrijke 2e Paasdag!

Martijn de Jong

 1. Fuut
 2. Geoorde fuut
 3. Aalscholver
 4. Roerdomp
 5. Blauwe reiger
 6. Ooievaar
 7. Lepelaar
 8. Knobbelzwaan
 9. Zwarte zwaan
 10. Grauwe gans
 11. Grote Canadese gans
 12. Nijlgans
 13. Indische gans
 14. Bergeend
 15. Wilde eend
 16. Smient
 17. Krakeend
 18. Kuifeend
 19. Wintertaling
 20. Zomertaling
 21. Slobeend
 22. Krooneend
 23. Tafeleend
 24. Buizerd
 25. Bruine kiekendief
 26. Torenvalk
 27. Sperwer
 28. Fazant
 29. Waterhoen
 30. Meerkoet
 31. Scholekster
 32. Kluut
 33. Kleine plevier
 34. Kievit
 35. Kleine strandloper
 36. Kemphaan
 37. Watersnip
 38. Grutto
 39. Wulp
 40. Tureluur
 41. Groenpootruiter
 42. Bosruiter
 43. Zwartkopmeeuw
 44. Kokmeeuw
 45. Kleine mantelmeeuw
 46. Zilvermeeuw
 47. Visdief
 48. Zwarte stern
 49. Houtduif
 50. Turkse tortel
 51. Koekoek
 52. Huiszwaluw
 53. Boerenzwaluw
 54. Oeverzwaluw
 55. Grote bonte specht
 56. Veldleeuwerik
 57. Graspieper
 58. Witte kwikstaart
 59. Engelse kwikstaart
 60. Winterkoning
 61. Heggenmus
 62. Roodborst
 63. Blauwborst
 64. Paapje
 65. Roodborsttapuit
 66. Merel
 67. Zanglijster
 68. Sprinkhaanzanger
 69. Snor
 70. Rietzanger
 71. Zwartkop
 72. Tjiftjaf
 73. Fitis
 74. Koolmees
 75. Pimpelmees
 76. Gaai
 77. Ekster
 78. Zwarte kraai
 79. Kauw
 80. Spreeuw
 81. Huismus
 82. Vink
 83. Kneu
 84. Rietgors
 85.